Не трошките, а колите втора употреба пълнят Ловеч

Не трош­ки­те, а ко­ли­те „вто­ра упот­ре­ба“ са за­пъл­ни­ли меж­дуб­ло­ко­во­то прос­т­ран­с­т­во и по-мал­ки­те ули­ци в Ло­веч. За­що­то ци­га­ни­те по­ле­ка-ле­ка про­чис­ти­ха гра­да от та­ра­ляс­ни­ци. На тях­но мяс­то се нас­та­ни­ха ко­ли от т.нар. “нов внос” – то­ку-що вка­ра­ни от Гер­ма­ния, Ита­лия или Фран­ция. Соб­с­т­ве­ни­ци­те раз­чи­та­ха на бър­за преп­ро­даж­ба и да взе­мат по­не хи­ля­дар­ка от­го­ре. Но па­зар­на­та ни­ша е пре­за­до­во­ле­на и те­зи ко­ли ви­сят с го­ди­ни на пар­кин­ги и улич­ки. На ня­кои мес­та са се об­ра­зува­ли до­ри им­п­ро­ви­зи­ра­ни ав­то-къ­щи с по пет-шест из­лъс­ка­ни „звя­ра“. Но алъш-ве­ри­шът не вър­ви. А раз­п­ра­вят, че до Стан­ке Ди­мит­ров мо­жеш да на­ме­риш вся­как­ва ко­ла с пъ­ти по-ев­ти­но. Тъй ка­то ня­ма из­г­ле­ди ни­кой да от­с­тъ­пи – ни­то тър­го­ве­цът, ни­то ку­пу­ва­чът, пер­с­пе­кти­ва­та е гра­дът да се пре­пъл­ни с ко­ли за про­даж­ба. Са­мо че тук об­щи­на­та не мо­же да се ме­си… Ос­вен ако по­ви­ши жиз­не­но­то рав­ни­ще, та­ка че да има по-ви­со­ки зап­ла­ти.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.