Пробват Троян и Ловеч за софийските боклуци

Сред об­щи­ни­те, ко­и­то имат но­ви де­па с въз­мож­ност да при­е­мат част от со­фийс­ки­те ба­ли с бок­лук, са Тро­ян и Ло­веч. До тях най-ве­ро­ят­но са из­п­ра­те­ни пис­ма за по­мощ, но те се па­зят в тай­на за­ра­ди евен­ту­ал­ни про­тес­ти.

Ба­ли­те с 600 хил. т смет, стру­па­ни на вре­мен­ни­те пло­щад­ки­ в Кре­ми­ков­ци и Га­ра Ис­кър, тряб­ва да бъ­дат пре­мес­те­ни до края на сеп­тем­в­ри, в про­ти­вен слу­чай Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия ще за­поч­не на­ка­за­тел­на про­це­ду­ра сре­щу Бъл­га­рия за на­ру­ша­ва­не на ди­рек­ти­ви­те за съх­ра­не­ние на от­па­дъ­ци.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.