Камелия отвлякла Бончев? Гришата с охрана

Нов аб­сурд пус­на­ха сто­лич­ни­те ме­дии: Ан­гел Бон­чев е бил от­в­ле­чен от соб­с­т­ве­на­та си съп­ру­га. Ка­ме­лия Бон­че­ва иг­ра­е­ла ком­би­на с бан­ди­ти­те и е ор­га­ни­зи­ра­ла соб­с­т­ве­но­то си по­хи­ще­ние.

Най-но­ва­та сен­за­ция за дра­ма­та с Бон­че­ви ид­ва от ви­со­ко­пос­та­ве­ни из­точ­ни­ци от МВР, пре­да­де БГНЕС. Те по­до­зи­рат, че Ка­ме­лия от­дав­на е на­пус­на­ла Бъл­га­рия с па­ри­те на мъ­жа си.

От­но­ше­ни­я­та меж­ду съп­ру­зи­те на­пос­ле­дък ряз­ко ох­лад­не­ли, твър­дят тех­ни близ­ки. Бон­чев оба­че дър­жал смет­ки на име­то на же­на си. Ка­ме­лия от­дав­на ис­ка­ла да се спа­си, но не и с праз­ни ръ­це.

Пре­ди дни глав­ни­ят сек­ре­тар на МВР Пав­лин Ди­мит­ров ка­за, че спо­ред не­го Ка­ме­лия Бон­че­ва е жи­ва, „за­що­то ос­нов­на­та цел на по­хи­ти­те­ли­те е взи­ма­не на па­ри“. Той оба­че не по­же­ла да ко­мен­ти­ра на ка­къв етап е раз­с­лед­ва­не­то.

Съ­щев­ре­мен­но се чу, че соб­с­т­ве­ни­кът на „Ли­текс“ Гри­ша Ган­чев е из­теглил близ­ки­те си от Ло­веч в чуж­би­на. Са­ми­ят той се дви­жи с уси­ле­на ох­ра­на от 8 души. В Ло­веч тръг­на­ха слу­хо­ве, че пла­но­ве­те му за гра­да ще пре­тър­пят зна­чи­тел­ни про­ме­ни.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.