„Червените“ щели да пазаруват по-евтино в „Билла“

Как ак­ти­вис­ти­те на БСП да па­за­ру­ват по-ев­ти­но, уму­ват чер­ве­ни­те пар­тий­ни ше­фо­ве. Пар­тий­ци­те ще по­лу­чат де­бит­ни кар­ти, ко­и­то ще им да­ват пра­во на 5% от­с­тъп­ка в ма­га­зи­ни­те. По-то­зи на­чин се тър­сят ди­рек­т­ни пол­зи от то­ва, да ра­бо­тиш за БСП.

Вис­ши фун­к­ци­о­не­ри от „По­зи­та­но“ 20 ве­че пре­го­ва­ря­ли с „Бил­ла“ и МЕТ­РО в ця­ла­та стра­на. Во­дят се раз­го­во­ри и с ше­фо­ве на ап­те­ки и бен­зи­нос­тан­ции, раз­ка­за­ха пред пре­са­та соц­де­пу­та­ти.

Иде­я­та ще се из­бис­т­ри на кон­г­ре­са на БСП през но­ем­в­ри. Ако то­га­ва ръ­ко­вод­с­т­во­то на сто­лет­ни­ца­та ка­же „да“, след Но­ва го­ди­на ще бъ­де да­де­на зе­ле­на свет­ли­на на про­ек­та. На­чи­на­ни­е­то оба­че вли­за в ос­т­ро про­ти­во­ре­чие с па­зар­на­та ико­но­ми­ка и въз­раж­да ду­ха на спец­ма­га­зи­ни­те за бо­го­из­б­ра­ни, съ­щес­т­ву­ва­ли през со­ца. Иде­я­та е иди­от­с­ка и ни­кой в ЕС ня­ма да я при­е­ме се­ри­оз­но, ко­мен­ти­рат за­поз­на­ти.

На 1 ав­густ оба­че со­ци­а­лис­ти­те ще се сдо­би­ят с елек­т­рон­ни член­с­ки кар­ти. Цел­та е да се преб­ро­ят мър­т­ви­те ду­ши в БСП, обяс­ни сек­ре­та­рят на пар­ти­я­та Иве­лин Ни­ко­лов. С но­ви­те кар­ти со­ци­а­лис­ти­те ще пра­вят пар­тий­ни­те съб­ра­ния по скай­па, вмес­то да хо­дят в клу­бо­ве­те. То­ва ед­ва ли се от­на­ся за пен­си­о­не­ри­те, чи­е­то чув­с­т­во за со­ци­ал­на спра­вед­ли­вост е най-ос­т­ро.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.