Разрушете къщата и започнете строежа законно

Те­че про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за при­ну­ди­тел­но съ­ба­ря­не на къ­ща в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“ (виж НГ, бр. 53 от 17 юли). Проб­лем­на­та къ­ща е пос­т­ро­е­на без раз­ре­ше­ние за стро­еж. На 10 май 2007 г. ДНСК из­да­ва за­по­вед за пре­мах­ва­не­то й, тъй ка­то се на­ми­ра в бли­зост до на­по­рен во­доп­ро­вод. За­по­вед­та е об­жал­ва­на. Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд я пот­вър­ж­да­ва. След ка­то НГ раз­ка­за за проб­ле­ма, в ре­дак­ци­я­та се оба­ди­ха и жи­ве­е­щи­те в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на­ съ­ба­ря­не.
Ко­га­то за­поч­на стро­е­жът, ни­кой ня­ма­ше пред­с­та­ва, че под мяс­то­то ми­на­ва ма­гис­т­ра­лен во­доп­ро­вод, раз­каз­ва Ма­рия Хрис­то­ва. Же­на­та жи­вее с дъ­ще­ря си в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на съ­ба­ря­не. В пър­ва­та ски­ца, из­ва­де­на от ба­ща ми, во­доп­ро­во­дът не фи­гу­ри­ра­ше. Раз­б­ра­ха за не­го от „ВиК“, след ка­то го из­ко­пах­ме. То­га­ва вед­на­га пус­на­ха жал­ба сре­щу нас.

Хо­дих лич­но с май­ка ми при кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Ус­по­ко­и­ха ни, че къ­ща­та мо­же да се уза­ко­ни, ако из­мес­тим ос­но­ви­те от во­доп­ро­во­да. Нап­ра­вих­ме го и да­дох­ме 700 лв. за ПУП.

Впос­лед­с­т­вие глав­ни­ят ар­хи­тект на об­щи­на­та Сил­вия Сред­ко­ва от­ка­за да под­пи­ше, за­що­то за­по­вед­та за съ­ба­ря­не би­ла ве­че факт. То­га­ва Ка­зан­джи­ев ни ка­за – тряб­ва­ше да дой­де­те, ко­га­то де­ло­то бе­ше още в Ло­веч.

Из­лъ­га­ха ни…

Не е чес­т­но да гът­нат къ­ща­та, а дру­ги­те око­ло нас да си стро­ят без раз­ре­ши­тел­но. Ня­мам друг из­бор ос­вен да съ­дя „ВиК“.

Има не­ос­но­ва­тел­но без­дейс­т­вие от стра­на на ор­га­ни­те на мес­т­на­та власт.

То­ва за­я­вя­ва при об­жал­ва­не­то на за­по­вед­та пред Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Ло­веч, ад­во­ка­тът на Ма­рия, Стеф­ка Спи­ри­до­но­ва.

Ма­рия Хрис­то­ва по­да­ва на 19 сеп­тем­в­ри 2006 г. мол­ба за до­пус­ка­не из­ра­бот­ва­не на под­ро­бен ус­т­ройс­т­вен план за имот № 362, кад. ра­йон 523 в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“. Въз ос­но­ва на ней­на­та мол­ба, кме­тът е след­ва­ло да се про­из­не­се с ре­ше­ние. Но та­ко­ва ня­ма.

В мо­ти­ви­те на за­по­вед­та за пре­мах­ва­не на не­за­кон­ния стро­еж е по­со­че­но: „При из­вър­ше­на про­вер­ка от РД­НСК – Ло­веч, е ус­та­но­ве­но от­но­во про­дъл­жа­ва­не на стро­и­тел­ни­те и мон­таж­ни­те ра­бо­ти, ка­то сте­ни­те са из­зи­да­ни до ви­со­чи­на 2,50 м.“

Въп­ре­ки те­зи кон­с­та­та­ции от но­ем­в­ри 2006 г., РД­НСК не е раз­по­ре­ди­ла спи­ра­не на стро­и­тел­с­т­во­то, а е из­да­ла за­по­вед за съ­ба­ря­не ед­ва на 10 май 2007.

С те­зи дейс­т­вия съ­щес­т­ве­но са на­ру­ше­ни про­це­су­ал­ни­те пра­ви­ла, пред­ви­де­ни в ЗУТ за из­да­ва­не на за­по­вед за не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во, твър­ди ад­во­кат Спи­ри­до­но­ва. При ус­та­но­вя­ва­не на не­за­ко­нен стро­еж, об­щин­с­ки­те ад­ми­нис­т­ра­ции с кон­с­та­ти­вен акт в трид­не­вен срок из­п­ра­щат на съ­от­вет­на­та РД­НСК пре­пис­ка­та, съ­дър­жа­ща до­ку­мен­ти за соб­с­т­ве­ност, ко­пие от дейс­т­ва­щия ПУП и др. РД­НСК е ин­с­ти­ту­ци­я­та, ко­я­то след­ва да из­да­де за­по­вед за спи­ра­не на стро­и­тел­с­т­во­то и да пред­п­ри­е­ме не­об­хо­ди­ми­те дейс­т­вия по съ­ба­ря­не­то или про­дъл­жа­ва­не­то му. За­по­вед за спи­ра­не из­да­ва кме­тът Ка­зан­джи­ев.

Проб­ле­мът за лип­са на ка­дас­т­рал­на кар­та на под­зем­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в Ло­веч на­шу­мя през 2006 г. (виж НГ бр.78 от 19 ок­том­в­ри), след ка­то при из­ко­па на ос­но­ви­те на проб­лем­на­та къ­ща, бе раз­к­рит ни­ко­му не­из­вес­т­ният во­доп­ро­вод. То­га­ва об­щи­на­та сви­ка спеш­но ес­к­п­ло­а­та­ци­он­ни­те дру­жес­т­ва и съв­мес­т­но с Аген­ци­я­та по ка­дас­тъ­ра уму­ва­ха по въз­мож­ност­та за из­ра­бот­ва­не на ка­дас­т­рал­на кар­та на под­зем­на­та и над­зем­ната ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. Иде­я­та за един­на­та ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма по­тъ­на във вре­ме­то без­въз­в­рат­но, как­то обик­но­ве­но се случ­ва в Ло­веч.

Какво каза за случая главният архитект:

– Арх. Сред­ко­ва, соб­с­т­ве­ни­ци­те на имо­та твър­дят, че в пър­во­на­чал­на­та ски­ца ня­ма на­не­се­на под­зем­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра на „ВиК“?

– Ако вър­ху ски­ца­та на имо­та ня­ма на­не­се­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та на „ВиК“, то­ва оз­на­ча­ва, че ин­вес­ти­то­рът не е хо­дил там, а то­ва е не­го­во за­дъл­же­ние.

– Как се про­це­ди­ра при стро­и­тел­с­т­во в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“?

За­поч­ва се пър­во с про­мя­на на ус­т­ройс­т­ве­ния план, с кой­то се про­ме­ня пред­наз­на­че­ни­е­то на зе­мя­та от зе­ме­дел­с­ка за зас­т­ро­я­ва­не. Мо­ти­ви­ра­ни­те пред­пи­са­ния се под­пис­ват от кме­та, но се из­гот­вят от мен. Пос­то­ян­но вър­вят та­ки­ва мо­ти­ви­ра­ни пред­пи­са­ния за м. „Ба­ба­ко­вец“. Все­ки ме­сец има по 1-2. Хо­ра­та си из­ме­нят пред­наз­на­че­ни­е­то на зе­мя­та, до­пус­ка се зас­т­ро­я­ва­не по­ве­че от 35 кв. м и се строи.

– Спо­ред Ма­рия Хрис­то­ва, но­вос­т­ро­я­щи­те се къ­щи в съ­сед­с­т­во на ней­на­та, съ­що ня­мат раз­ре­ши­тел­но за стро­еж?

– Не мо­га да пот­вър­дя без про­вер­ка да­ли в съ­сед­с­т­во на къ­ща­та има не­за­кон­ни сгра­ди, за­я­ви глав­ни­ят ар­хи­тект на об­щи­на­та. Но ви каз­вам, че за там се одоб­ря­ват про­ек­ти, из­да­ват се раз­ре­ше­ния и се строи за­кон­но.

– Ин­вес­ти­то­рът се за­кан­ва да съ­ди „ВиК“. Има ли ос­но­ва­ние за то­ва?

– Не съм юрист, но не виж­дам на как­во ос­но­ва­ние ин­вес­ти­то­рът ще съ­ди „ВиК“. Дру­жес­т­во­то пър­во сиг­на­ли­зи­ра за не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во. Сиг­на­лът е из­п­ра­тен през ок­том­в­ри 2006 г. до Об­щи­на­та, РД­НСК и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра. В жал­ба­та се опис­ва, че е за­поч­на­ло не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во и има опас­ност от ава­рия, тъй ка­то ос­но­ви­те на сгра­да­та са вър­ху са­мия во­доп­ро­вод. То­ва е не­до­пус­ти­мо съг­лас­но На­ред­ба­та за сер­ви­тут­ни­те от­с­то­я­ния. Наб­ли­зо има елек­т­роп­ро­во­ди с ви­со­ко и нис­ко нап­ре­же­ние и ако се спу­ка во­доп­ро­во­дът, вод­на­та струя мо­же да ги об­лее и да се стиг­не до страш­ни пос­ле­ди­ци. В слу­чай, че во­доп­ро­во­дът бъ­де пре­къс­нат, без во­да ще ос­та­нат Ло­веч, Пле­вен и още 15 на­се­ле­ни мес­та.

– Спо­ред ад­во­ка­та на об­жал­ва­щи­те, за­по­вед­та за спи­ра­не е из­да­де­на не­ос­но­ва­тел­но от кме­та. Има ли на­ру­ше­ние на про­це­су­ал­ни­те пра­ва?

– Соб­с­т­ве­ни­кът на­е­ма ра­бот­ни­ци, но ако се слу­чи не­що с тях от­го­вор­ност­та за то­ва но­си кме­тът. Точ­но по та­зи при­чи­на той из­да­де за­по­вед­та за спи­ра­не на из­пъл­не­ни­е­то и заб­ра­ня­ва­не на дос­тъ­па до опас­но­то съ­о­ръ­же­ние. Та­ка че за­по­вед­та му е на­пъл­но ос­но­ва­тел­на.

– Как ще ко­мен­ти­ра­те твър­де­ни­е­то на Ма­рия Хрис­то­ва, че от об­щи­на­та са им обе­ща­ли да уза­ко­нят стро­е­жа, след ка­то пре­мес­тят ос­но­ви­те на къ­ща­та от во­доп­ро­во­да?

– Ин­вес­ти­то­рът по­да­де мол­ба за до­пус­ка­не из­ра­бот­ва­не на ПУП и вед­на­га след то­ва за­поч­на не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во. Мо­ти­ви­ра­но пред­пи­са­ние не мо­же да се из­да­де, за­що­то съг­лас­но ЗУТ е не­до­пус­ти­мо из­ра­бот­ва­не­то на ПУП, с цел уза­ко­ня­ва­не на не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во. До­ка­то не се пре­мах­не не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во, там не мо­же да се про­це­ди­ра ПУП. Има вне­се­но за­яв­ле­ние на 30 юни за до­пус­ка­не из­ра­бот­ва­не на ПУП. Об­щи­на­та е нап­ра­ви­ла мъл­ча­лив от­каз, тъй ка­то има вляз­ло ре­ше­ние на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд, в ко­е­то е пот­вър­де­на за­по­вед­та за пре­мах­ва­не на не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во.

– Арх. Сред­ко­ва, мо­же­ше ли да не се сти­га до съ­ба­ря­не?

– В слу­чая сгра­да­та тряб­ва­ше да се из­мес­ти и да се спа­зи сер­ви­ту­тът на во­доп­ро­во­да. Ос­вен че тряб­ва да се из­мес­ти, стро­и­тел­с­т­во­то тряб­ва да се спре. До мо­мен­та, в кой­то не се одоб­рят стро­и­тел­ни­те кни­жа, и не се из­да­де стро­и­тел­но раз­ре­ше­ние те не мо­гат да стро­ят.

Лич­но аз съм хо­ди­ла още в на­ча­ло­то, ко­га­то за­поч­на не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во, да из­вър­ш­вам ог­лед. То­га­ва бя­ха нап­ра­ве­ни са­мо ос­но­ви­те. По­съ­вет­вах ги най-доб­ро­съ­вес­т­но да спрат, да си про­ве­дат всич­ки не­об­хо­ди­ми про­це­ду­ри, да си спа­зят сер­ви­ту­та и т. н. Ако то­ва бе­ше ста­на­ло, ня­ма­ше да се стиг­не до­тук. Са­мо че те про­дъл­жи­ха да стро­ят въп­ре­ки всич­ки заб­ра­ни и за­по­ве­ди. Аб­со­лют­но осъз­на­ти, че то­ва е не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во и не мо­же да бъ­де уза­ко­не­но.

Още на ос­но­ви­те те мо­же­ха да спрат, да из­ча­кат – да си нап­ра­вят ПУП, да си нап­ра­вят про­ект и да си взе­мат стро­и­тел­но раз­ре­ше­ние и да стро­ят за­кон­но. Вмес­то то­ва те са се от­д­ръп­на­ха на 4 мет­ра и про­дъл­жи­ха да стро­ят не­за­кон­но.

Светлана Петрова


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.