ГЕРБ в Ловеч: Дебат има, няма излъчване по тв и радио

Мла­ден Мла­де­нов, ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци от БСП, нап­ра­ви изяв­ле­ние пред мес­т­ни­те ме­дии, в ко­е­то твър­ди, че в ра­бо­та­та на Об­щин­с­кия съ­вет ня­ма де­ба­ти­ра­не (виж бр. 52). “Вто­ра­та по чис­ле­ност гру­па на об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци от ГЕРБ ви­на­ги гла­су­ва без­мъл­в­но и са­мо един-два­ма по прин­цип са дес­т­рук­тив­на опо­зи­ция. И по та­зи при­чи­на об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци от БСП, „во­де­ни от гри­жа за хо­ра­та и от дъл­бо­ко и вро­де­но чув­с­т­во за от­к­ри­тост и от­го­вор­ност“, ве­че ре­дов­но ще да­ват прес­кон­фе­рен­ция по при­е­ти­те ре­ше­ния.”

Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни от об­щи­на Ло­веч, де­ба­ти­ра­не има – и на за­се­да­ни­я­та на пос­то­ян­ни­те ко­ми­сии, и на се­си­и­те на Об­щин­с­кия съ­вет. То­ва оба­че ня­ма как да го ви­ди­те или чу­е­те, за­що­то още на ед­но от пър­ви­те за­се­да­ния на Об­щин­с­кия съ­вет мно­зин­с­т­во­то съ­вет­ни­ци па­ри­ра­ха проз­рач­ност­та. Мно­зин­с­т­во­то, как­то ви­на­ги, е мно­го един­но и гла­су­ва в блок – то­ва са БСП, ДПС, „Оте­чес­т­во“ и “Ата­ка“. То­ва са 22 чо­ве­ка от об­що 33 об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци. Те­зи 22-ма ка­те­го­рич­но от­х­вър­ли­ха и гла­су­ва­ха про­тив нап­ра­ве­ни­те от опо­зи­ци­я­та пред­ло­же­ния се­си­и­те на Об­щин­с­кия съ­вет ди­рек­т­но да се пре­да­ват по ТВ Ло­веч или по об­щин­с­ко­то ра­дио.

В крат­ки­те но­ви­ни-пет­ми­нут­ки на ТВ Ло­веч се съ­об­ща­ва за вся­ка про­ве­де­на се­сия, но тя се илюс­т­ри­ра с ос­къд­ни кад­ри от ста­ри за­се­да­ния.

Ако по не­чие бла­го­во­ле­ние и ви­со­чай­ше поз­во­ле­ние се пус­не за­пис, то то­ва е по­не след ед­на сед­ми­ца, в къ­сен час и не­ряд­ко в цен­зу­ри­ран вид.

За­що г-н Мла­де­нов тол­ко­ва се ка­хъ­ри за “чер­на­та ку­тия“? Ко­га­то има­ха „кър­ти­ца“ при нас им бе­ше лес­но, на­ли?

Знае се, че “чер­на­та ку­тия” е най-дос­то­вер­но­то сви­де­тел­с­т­во при раз­с­лед­ва­не на при­чи­ни­те за ава­рия или ка­тас­т­ро­фа. Мо­же би Мла­де­нов под­съз­на­тел­но пре­ду­гаж­да опас­ност­та. За­що­то на­пос­ле­дък е дос­та нес­по­ко­ен на за­се­да­ни­я­та и с из­дай­ни­чес­ки тре­пе­ре­щи пръс­ти нер­в­но и пог­реш­но на­тис­ка бу­то­ни­те при из­каз­ва­не.

Ние все пак му бла­го­да­рим за то­ва оп­ре­де­ле­ние. То е сим­вол на на­деж­д­ност при съх­ра­ня­ва­не на най-важ­на­та, точ­на и си­гур­на ин­фор­ма­ция.

Ако все пак г-н Мла­де­нов си нап­ра­ви тру­да и про­ве­ри от раз­пе­чат­ки­те кол­ко про­цен­т­но са из­каз­ва­щи­те се на за­се­да­ние от не­го­ва­та гру­па, най-ве­ро­ят­но ще бъ­де ужа­сен. От ця­ло­то ля­во „ОФ-прос­т­ран­с­т­во“ са­мо той и мно­гос­лов­ни­ят Ни­ко­лай Ни­ко­лов взе­мат от­но­ше­ние по раз­г­леж­да­ни­те въп­ро­си. Сви­де­те­ли сме на аб­со­лют­на де­ма­го­гия от стра­на на г-н Мла­де­нов.

Лов­ча­лии не би­ва да вяр­ват ни­то на не­го, ни­то на пар­ти­я­та му. До­ри хо­ра­та по се­ла­та ве­че да­ват ин­ди­ка­ции, че не вяр­ват на чер­ве­ни­те.

Се­си­и­те на Об­щин­с­кия съ­вет са от­к­ри­ти. На тях ви­на­ги ид­ват жур­на­лис­ти. И те­зи, ко­и­то имат вре­ме и тър­пе­ние, мо­гат да при­със­т­ват от на­ча­ло­то до края на вся­ко за­се­да­ние и обек­тив­но да от­ра­зя­ват ста­ва­що­то в Об­щин­с­кия съ­вет.

Кол­ко от тях го пра­вят? И за­що им е нуж­на спе­ци­ал­на­та прес­кон­фе­рен­ция на съ­вет­ни­ци­те от БСП?! Ще поз­во­ли ли жур­на­лис­ти­чес­ка­та гил­дия да я ма­ни­пу­ли­рат, да й “ди­шат във вра­та“ и да я при­тис­кат?

Та­ка че г-н Мла­де­нов из­ри­ча ед­на лъ­жа. По­ред­на­та. Но тя ра­бо­ти в на­ша пол­за. Прес­кон­фе­рен­ци­и­те им ед­ва ли ще по­мог­нат да се вър­не до­ве­ри­е­то на хо­ра­та. За Мла­ден Мла­де­нов и сие то­ва е ве­че kausa perduta.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.