„Атака“ срещу хотела на „Лиани“

Хо­те­лът на ра­дио “Ли­а­ни” е не­за­ко­нен. На­ци­о­нал­ни­ят ин­с­ти­тут за па­мет­ни­ци­те на кул­ту­ра­та (НИПК) обя­ви за не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во­то на 5-етаж­на­та сгра­да, стро­я­ща се сре­щу сгра­да­та на Об­щи­на­та. То­ва съ­об­щи във втор­ник ли­де­рът на ПП „Атака“ Ки­рил Гум­не­ров.

В пис­мо от 7 юли до кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев НИПК кон­с­та­ти­ра, че бъ­де­щи­ят хо­тел по­па­да в те­ри­то­ри­я­та на АИР „Ва­ро­ша“. Стро­и­тел­ни­те дей­нос­ти се из­вър­ш­ват без съг­ла­су­ва­не от ин­с­ти­ту­та.

Сиг­на­лът до НИПК е по­да­ден от об­щин­с­кия съ­вет­ник от „Ата­ка“ Ясен Юри­ев. От жал­ба­та и при­ло­же­ни­те към пис­мо­то ма­те­ри­а­ли ста­ва яс­но, че се строи в на­ру­ше­ние на ЗПКМ и ЗУТ, без съг­ла­су­ва­не­то с НИПК. Не е одоб­рен под­ро­бен ус­т­ройс­т­вен план за зас­т­ро­я­ва­не за УПИ II, кв. 202 по пла­на на АИР „Ва­ро­ша“.

Об­щи­ната не е пре­дос­та­ви­ла ин­фор­ма­ция за про­це­ди­ра­не­то и одоб­ря­ва­не­то на ин­вес­ти­ци­он­ните про­ек­ти за стро­е­жа. При положение, че няма одоб­ре­ни про­ек­ти и раз­ре­ше­ние за стро­еж, не е яс­но за­що об­щи­на­та не е спря­ла из­пъл­не­ни­е­то на стро­и­тел­с­т­во­то. От ловешките медии само НГ повдигна въпроса за хотела.

НИПК изис­к­ва от об­щи­на­та ин­вес­ти­ци­он­ни­ят про­ект да й бъ­де из­п­ра­тен за раз­г­леж­да­не, ка­то стро­и­тел­ни­те дей­нос­ти бъ­дат спре­ни до про­из­на­ся­не­то й.

Ата­кис­ти­те са ре­ши­ли да раз­ни­щят слу­чая док­рай. Ни­кой не е по-го­лям от за­ко­на, под­чер­та Гум­не­ров. Той при­зо­ва граж­да­ни­те, ко­и­то имат све­де­ния за ко­руп­ция на по­ли­ти­чес­ки и об­щес­т­ве­ни фи­гу­ри, да сиг­на­ли­зи­рат „Ата­ка“ за съ­дейс­т­вие. Ча­ка­ме ре­ак­ци­я­та на кме­та, из­тък­на още об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник.

Главният архитект Средкова: Процедурата е законосъобразна

Но­вос­т­ро­я­щи­ят се обект “Сред­но­е­таж­на ад­ми­нис­т­ра­тив­но-тър­гов­с­ка сгра­да с хо­тел­с­ка част“ е раз­по­ло­жен в УПИ II от кв. 202 по пла­на на град Ло­веч. За сгра­да­та има одоб­рен ин­вес­ти­ци­о­нен про­ект №229 от 10.08.2006 г., съг­лас­но ре­ше­ние №14 от Про­то­кол №28 на Об­щин­с­ки ек­с­пер­тен съ­вет по Ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та при Об­щи­на Ло­веч. За сгра­да­та има из­да­де­но раз­ре­ше­ние за стро­еж №425 от 11.08.2006 г. Одоб­ре­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен про­ект не е съг­ла­су­ван с НИПК, тъй ка­то в мо­мен­та на одоб­ря­ва­не то­ва не е би­ло не­об­хо­ди­мо по си­ла­та на За­ко­на за ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та.

С про­ме­ни­те, об­на­род­ва­ни в “Дър­жа­вен вес­т­ник“ бр.61 от 2007 г., влез­ли в си­ла от 27.07.2007 г. и съг­лас­но изис­к­ва­ни­я­та на чл. 141, ал. 7 “идей­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен про­ект за нед­ви­жи­ми па­мет­ни­ци на кул­ту­ра­та и за стро­е­жи в тех­ни­те гра­ни­ци и ох­ра­ни­тел­ни­те им зо­ни се съг­ла­су­ва с НИПК при ус­ло­ви­я­та и по ре­да на чл. 125, ал.5 от ЗУТ“. Ци­ти­ра­на­та нор­ма не е дейс­т­ва­ла по вре­ме на одоб­ря­ва­не на про­ек­та за сгра­да­та в УПИ II.

Но­вос­т­ро­я­щи­ят се обект не по­па­да в сре­да, в ко­я­то има из­г­ра­де­ни сгра­ди, па­мет­ни­ци на кул­ту­ра­та. Об­щи­на Ло­веч ще пред­с­та­ви ин­вес­ти­ци­он­ния про­ект за раз­г­леж­да­не и съг­ла­су­ва­не в НИПК.

С ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет №207 от 28.09.2004 г.е нап­ра­ве­на про­мя­на на соб­с­т­ве­ност­та от пуб­лич­на в час­т­на об­щин­с­ка на УПИ II и III, кв. 202 и е до­пус­на­та про­даж­ба на имо­ти­те. Уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот II е про­да­ден с до­го­вор от 28.02.2005 г. на ЕО­ОД “Ли­а­ни ме­диа“ Ло­веч, а УР­ПИ III – с до­го­вор от 25.02.2005 г. от­но­во на ЕО­ОД “Ли­а­ни ме­диа“. Про­це­ду­ри­те са за­ко­но­съ­об­раз­ни.

Ин­фор­ма­ци­я­та е пре­дос­та­ве­на от арх. Сил­вия Сред­ко­ва, гла­вен ар­хи­тект на Об­щи­на Ло­веч

Кметът Минчо Казанджиев: Няма нужда да го спираме

За пис­мо­то на НИПК от­нос­но но­вос­т­ро­я­щия се обект ще уве­до­мим РД­НСК, ин­вес­ти­то­ра ЕО­ОД “Ли­а­ни ме­диа“ и ще из­п­ра­тим про­ек­та за раз­г­леж­да­не и съг­ла­су­ва­не в НИПК, ка­за кме­тът на Об­щи­на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Той по­со­чи, че не са на­ли­це ус­ло­ви­я­та на чл. 224 от ЗУТ за спи­ра­не­то на обек­та.

След жал­ба­та на об­щин­с­ки съ­вет­ник от “Ата­ка“ Об­щи­на Ло­веч е пи­са­ла ня­кол­ко пис­ма до НИПК за ре­ша­ва­не на ка­зу­са със стро­е­жа. От­п­ра­ве­но е и пис­мо до Ми­нис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, за да се ус­ко­ри про­це­ду­ра­та по про­из­на­ся­не по слу­чая от стра­на на НИПК.

Как почна скандалът?

Стро­е­жът на хо­тел „Ли­а­ни“ тръг­на със скан­дал на 14 ав­густ м. г. (виж НГ, бр. 63 от 30 ав­густ 2007). То­га­ва об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Су­рай Ве­ли­е­ва ос­по­ри ре­ше­ни­е­то на Об­С от 26 юли 2007 г. Ре­ше­ни­е­то стар­ти­ра про­це­ду­ра за про­мя­на на гра­ни­ци­те и пред­наз­на­че­ни­е­то на имо­та. За­поч­на без­п­ре­це­ден­т­на ата­ка от ефи­ра на ра­дио „Ли­а­ни“ сре­щу Ве­ли­е­ва.

Ме­сец по-къс­но раз­т­ре­во­же­ни лов­ча­лии от близ­ки­те бло­ко­ве се обър­на­ха към НГ с пис­мо (виж бр. 66 от 13 сеп­тем­в­ри 2007). Те пи­та­ха кме­та ка­къв ще е обек­тът, как­во ще е вли­я­ни­е­то му вър­ху окол­ни­те сгра­ди и за­що не е има­ло об­щес­т­ве­но об­съж­да­не. Те от 10 го­ди­ни ис­кат съ­щия те­рен за га­ра­жи, но им от­ка­за­ли, за­що­то бил за озе­ле­ня­ва­не. Кме­тът за­мъл­ча. Из­г­леж­да „го­ля­ма­та ус­та“ бе взе­ла стра­ха на уп­рав­ля­ва­щи­те.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.