Трифон Попов смени Ангел Бончев, Камелия още в неизвестност

Слу­жи­тел на “Ли­текс” във втор­ник зае мяс­то­то на ле­ку­ва­щия се Ан­гел Бон­чев. Три­фон По­пов (39 г., на снимката най-вдясно) е син на дъл­го­го­диш­на­та жур­на­лис­т­ка от НГ Жа­на По­по­ва. Ба­ща­та Сто­ян По­пов бе­ше из­вес­тен спор­тен де­я­тел, треньор по бас­кет­бол. (Още виж отделно.)

Бон­чев тряб­ва да из­ле­зе от ре­а­ни­ма­ци­я­та до дни. Той е зд­рав, но има пси­хи­чес­ки проб­ле­ми след 50 дни плен. Стра­да от крат­кос­роч­на ам­не­зия (заб­ра­вя как­во се е слу­чи­ло с не­го), ко­я­то обик­но­ве­но из­чез­ва до де­сет дни. По­хи­ти­те­ли­те не са от­ря­за­ли пръс­ти от ръ­ка­та на Бон­чев.

Все още ня­ма дан­ни как­во ста­ва със съп­ру­га­та на Бон­чев – отвлечената Ка­ме­лия.

Във втор­ник по­ли­цейс­ка ак­ция в Бис­т­ри­ца и Пан­ча­ре­во над 12 ча­са тър­се­ше от­в­ле­че­на­та Ка­ме­лия Бон­че­ва. Арес­ту­ва­ни са 7 души, без връз­ка с тър­се­на­та.

„По­ло­же­ни­е­то е дос­та теж­ко след слу­чая с Ан­гел Бон­чев и Ка­ме­лия. За мен е още по-теж­ко, за­що­то Ан­гел ми е кум, за­я­ви пред БТА Три­фон По­пов. Да­но то­зи без­к­рай­но неп­ри­я­тен слу­чай да за­вър­ши бла­го­по­луч­но. На­дя­вам се, че как­то все­ки се­зон, на­ши­ят от­бор и та­зи го­ди­на да се бо­ри за тит­ли и ку­пи. Вяр­вам, че пър­ви­ят наш тро­фей ще бъ­де су­пер­ку­па­та“.

Но­ви­ят пре­зи­дент Три­фон По­пов е ро­ден на 12 де­кем­в­ри 1969 в Ло­веч. За­вър­шил спор­т­но­то учи­ли­ще в Ло­веч с про­фил джу­до, а след то­ва за­вър­ш­ва вис­ше об­ра­зо­ва­ние в НСА „Ва­сил Лев­с­ки“ със спе­ци­ал­ност джу­до. Три­фон По­пов е ра­бо­тил в ико­но­ми­чес­ка­та струк­ту­ра „Ли­текс Ко­мерс“ ка­то уп­ра­ви­тел на фир­ма­та за дис­т­ри­бу­ция на со­ко­ве­те Ку­инс – „Ли­текс джус“, как­то и уп­ра­ви­тел на „Ли­текс ма­га­зин“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.