Радиослужител и охранител ще управляват „Еко“ и „Общински пазари“ в Ловеч

Рек­ла­мен шеф на БНР и ох­ра­ни­тел са сред но­во­из­б­ра­ни­те чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ни­те съ­ве­ти на пре­об­ра­зу­ва­ни­те две об­щин­с­ки дру­жес­т­ва „Еко“ и „Об­щин­с­ки па­за­ри“ от ЕО­ОД в ЕАД. То­ва ста­на яс­но на пос­лед­на­та об­щин­с­ка се­сия след пред­ло­же­ни­я­та на Пен­ко Пен­ков и Ни­ко­лай Ни­ко­лов. Без обяс­не­ния и ар­гу­мен­ти бя­ха гла­су­ва­ни ЕАД „Еко“ да се уп­рав­ля­ва от Пла­мен Пет­ров, Ве­лис­лав Ве­лев и Ан­то­а­не­ла Дон­че­ва, а ЕАД „Об­щин­с­ки па­за­ри“ от Све­то­зар Ан­ге­лов, Ти­хо­мир Ма­те­ев и Ва­сил Въл­чев.

От тях Ве­лис­лав Ве­лев ра­бо­ти в рек­ла­ма­та на БНР ка­то ръ­ко­во­ди­тел, бил е още в зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те дру­жес­т­ва „Лев инс“ и „Лев­с­ки Спар­так“ АД. Пла­мен Пет­ров Пет­ков пък ра­бо­ти в „Ин­вест“ООД, къ­де­то про­из­веж­дат пле­те­ни сто­ло­ве.

В уп­ра­ва­та на „Па­за­ри­те“ виж­да­ме Све­то­зар Ан­ге­лов, кой­то до 1998 г. е сер­жант в по­де­ле­ние 24 480 в Ло­веч, пос­ле ох­ра­ни­тел във“ВИП СЕ­КЮ­РИ­ТИ“ – Со­фия.

Без да имат опит в та­зи сфе­ра, шес­ти­ма­та са от уп­рав­ля­ва­що­то мно­зин­с­т­во на БСП, „Оте­чес­т­во“ и „Ата­ка“, из­тък­ва Вен­цис­лав Хрис­тов от СДС. То­ва е съ­вет на ди­рек­то­ри­те-фан­то­ми, из­тък­ва пък Ане­лия Ива­но­ва от „Но­во­то вре­ме“. Дру­жес­т­ва­та ед­ва кре­тат, а се­га ще им вър­жем още хо­ра на яс­ла­та, до­пъл­ни д-р Ге­то Джур­ков­с­ки.

Важ­но­то е чо­век как­ва ра­бо­та ще свър­ши, а не как­во об­ра­зо­ва­ние има, кон­т­ри­ра Пен­ко Пен­ков от „Оте­чес­т­во“, пред­се­да­тел на ико­но­ми­чес­ка­та ко­ми­сия. От БСП по­е­ха от­го­вор­ност­та за то­зи из­бор и обе­ща­ха дру­жес­т­ва­та да не се про­да­ват до края на ман­да­та.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.