Търсят с изпълнителен лист „Ловеч прес“

На 15 май т. г. Ло­веш­ки­ят ра­йо­нен съд е из­дал из­пъл­ни­те­лен лист, с кой­то осъж­да фир­ма­та „Ло­веч прес“, из­да­тел на ед­но­и­мен­ния вес­т­ник, да зап­ла­ти бли­зо 2107 лв. на съ­се­ди­те си Са­ва Съ­бев и Ра­и­са Ме­ня­ко­ва. Го­ди­на и по­ло­ви­на след при­съ­да­та на Ло­веш­кия ра­йо­нен съд ЕТ „Ло­веч прес“ – Йов­ко Из­вор­с­ки – Ми­рос­лав Или­ев“ не е по­га­сил су­ма­та.

2000 лв. не са проб­лем за нас, но ние ча­ка­ме ре­ше­ни­е­то на Ло­веш­кия ок­ръ­жен съд (ЛОС), тъй ка­то сме об­жал­ва­ли, ка­за за НГ Ми­рос­лав Или­ев. Той е об­жал­вал пър­во­ин­с­тан­ци­он­но­то ре­ше­ние, но ня­мал ин­фор­ма­ция как се раз­ви­ва про­це­сът.

Съ­се­дът Са­ва Съ­бев оба­че по­каз­ва ре­ше­ние №60 на ЛОС от 15 ап­рил 2008 г., с ко­е­то се пот­вър­ж­да­ва ре­ше­ние №472 от 31.10.2007 г. на Ло­веш­кия ра­йо­нен съд (ЛРС). При­съ­де­ни са още 180 лв., ка­то ре­ше­ни­е­то е окон­ча­тел­но и не под­ле­жи на об­жал­ва­не.

Ми­рос­лав Или­ев от­ри­ча на­пъл­но твър­де­ни­я­та на пос­т­ра­да­ли­те. Да­же нап­ро­тив, те са нав­лез­ли нав­ре­ме­то с 15 кв. м в моя те­рен, твър­ди днес Или­ев. Де­ло­то е наг­ла­се­но, по за­кон той тряб­ва да съ­бо­ри пок­ри­ва си, за­що­то сме на кал­кан. От но­ва­та ски­ца е яс­но, че га­ра­жът му е вът­ре в моя те­рен, ка­те­го­ри­чен е соб­с­т­ве­ни­кът на „Ло­веч прес“.

Къщата ни е строена през 1941 г., земята е закупена и никога през годините до днес не е имал претенции, контрира Събев.

Така през ок­том­в­ри 2007 г. ЛРС осъжда фир­ма­та (граж­дан­с­ко де­ло № 1217/2006 г.) да зап­ла­ти обез­ще­те­ние за на­не­се­ни вре­ди. Те са от но­ва­та къ­ща на „Ло­веч прес“ на ъгъ­ла на улиците “Т. Каб­леш­ков“ и „Хрис­то Бо­тев“, ко­я­то на­на­ся вре­ди на имо­та на ище­ца. Има от­к­ло­не­ни­я­ от ар­хи­тек­тур­ния про­ект, как­то и не­съ­об­ра­зя­ва­не с осо­бе­нос­ти­те на те­ре­на и с ви­со­ки под­поч­ве­ни во­ди, пос­та­но­вя­ва съ­дът.

Кон­ф­лик­тът меж­ду фир­ма­та „Ло­веч прес“ и съ­се­ди­те въз­ник­на след пос­т­ро­я­ва­не­то на вес­т­ни­кар­с­ка­та къ­ща. Мяс­то­то от 256 кв. м е за­ку­пе­но през 2002 г. В но­во­пос­т­ро­е­на­та сгра­да ще има ад­ми­нис­т­ра­ти­вен офис, жи­ли­ще, ма­га­зин за дет­с­ки иг­рач­ки и кни­жар­ни­ца.

След стро­и­тел­но-мон­таж­ни­те ра­бо­ти в съ­сед­на­та сгра­да се по­я­ви­ла вла­га. Стро­и­те­ли­те са да­ли нак­лон на бе­тон­на­та пло­ча към съ­сед­ния имот на Ра­и­са Ме­ня­ко­ва и Са­ва Съ­бев, пи­ше в ре­ше­ни­е­то на съ­да.

Сгра­да­та на „Ло­веч прес“ е на кал­кан с тях­на­та къ­ща и га­ра­жа. Пос­лед­ни­ят пък е да­ден под на­ем. В ре­зул­тат вла­га­та за­поч­ва да из­би­ва в ос­но­ва­та и из ста­и­те, по сте­ни­те тръг­ва пле­сен, а бу­шо­ни­те гър­мят. Сви­де­тел­ка твър­ди, че не е ра­бо­ти­ла ця­ла сед­ми­ца, тъй ка­то би­ло опас­но да стои в по­ме­ще­ни­е­то. През ля­то­то на 2006 г. се на­ла­га смя­на на елек­т­ри­чес­ко­то таб­ло.

Ос­вен то­ва в биб­ли­о­те­ка­та от влаж­ност­та са пос­т­ра­да­ли кни­ги и про­из­ве­де­ния на из­кус­т­во­то. Нап­ра­ве­ни са еди­нич­на и трой­на съ­деб­но-тех­ни­чес­ки ек­с­пер­ти­зи, ко­и­то съ­дът при­е­ма из­ця­ло ка­то ком­пе­тен­т­ни и без­п­рис­т­рас­т­ни.

Ад­во­ка­тът на „Ло­веч прес“ ос­пор­ва ис­ка и счи­та, че не е до­ка­за­на при­чин­но-след­с­т­ве­на­та връз­ка меж­ду стро­и­тел­с­т­во­то и при­чи­не­на­та вре­да. Съ­дът не е ува­жил те­зи до­во­ди.

Ако ги на­пи­ши­те те­зи не­ща, ще съ­дим НГ, пре­дуп­ре­ди по те­ле­фо­на Ми­рос­лав Или­ев.

Ище­цът Са­ва Съ­бев пък не­до­у­мя­ва, как мо­же пре­зи­дент на тол­ко­ва го­ля­ма фир­ма да стиг­не до съ­дия-из­пъл­ни­те­л. Се­га се на­ла­га да се опис­ват ко­ли на фир­ма­та, тъй ка­то ня­ма от­къ­де да си взе­ма па­ри­те, жал­ва се Съ­бев. На 9.07.2008 той е вне­съл 50 лв. так­са за опис на ко­ли­те на “Ло­веч прес”, со­чат до­ку­мен­ти­те. До днес 2000 лв. оба­че не са вне­се­ни. Вър­ху тях продължават да те­кат лих­ви.

Цветан Тодоров

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.