Как опечалени тичат след ковчег в Александрово, Ловешко

Опе­ча­ле­ни­те в Алек­сан­д­ро­во тряб­ва­ло да ти­чат след трак­то­ра с ков­че­га. То­ва ста­ва яс­но от жал­ба­та на кме­та Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, че лип­с­ва спе­ци­а­ли­зи­ран ав­то­мо­бил за по­кой­ни­ци­те. Се­га се из­пол­з­ва трак­тор, кой­то неп­ре­къс­на­то е в ре­монт. Ма­ши­на­та ня­ма бав­ни ско­рос­ти и се дви­жи дос­та бър­зо, ко­е­то на­ла­га опе­ча­ле­ни­те да го след­ват с при­беж­ки, со­чи Алек­сан­д­ров. Ка­та­фал­ка­та би­ла с кон­с­т­рук­ция, под­хо­дя­ща за ХV-ХVI век.

Бу­ре­ни нас­тъп­ват към се­ло­то, ко­е­то за­е­ма площ от 3199 дка, с над 40 км улич­на мре­жа и 20 дка пар­ко­ве и гра­ди­ни. Ра­бо­те­щи по чл.9 от Бю­ро­то по тру­да ня­ма, кон­тей­не­ри­те са в бе­зоб­раз­но тех­ни­чес­ко със­то­я­ние, а и не дос­ти­гат. Го­ри­во­то за трак­то­ра, из­воз­ващ улич­на­та смет, е не­дос­та­тъч­но. Дво­рът на зд­рав­ния дом, чи­та­ли­ще­то, гра­дин­ки­те, глав­ният път Лев­с­ки-Ло­веч са бу­ре­ня­са­ли, а ня­ма­ме ни­то па­ри, ни­то ко­са­чи, ни­то тех­ни­ка, жал­ва се още кме­тът.

Един коментар към “Как опечалени тичат след ковчег в Александрово, Ловешко

  1. Ако не беше толкова тъжна и трагична действителността щях да се усмихна. 90% от българските села са на този хал.

    Харесвам

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.