Две са основните версии за изчезването на Ангел Бончев

Две са ос­нов­ни­те вер­сии за от­в­ли­ча­не­то на Ан­гел Бон­чев, по ко­и­то ра­бо­ти по­ли­ци­я­та, на­у­чи НГ. Вече 35 дни ня­ма яс­но­та око­ло съд­ба­та на пре­зи­ден­та на ПФК “Ли­текс“, кой­то из­чез­на без­с­лед­но на 22 май.

Не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция со­чи, че две от че­ти­ри­те вер­сии, по ко­и­то ра­бо­те­ха кри­ми­на­лис­ти­те пре­ди вре­ме във връз­ка с от­в­ли­ча­не­то на Ан­гел Бон­чев, са в про­цес на от­па­да­не. Близ­ки до раз­с­лед­ва­не­то оба­че от­ка­за­ха да уточ­нят да­ли има но­ви вер­сии, по ко­и­то се ра­бо­ти по слу­чая.

Яс­но е оба­че, че ос­вен по 2-те ос­нов­ни вер­сии за ин­ци­ден­та, ек­с­пер­ти­те про­дъл­жа­ват да про­ве­ря­ват дру­ги, ко­и­то са по-вто­рос­те­пен­ни. За мо­мен­та лип­с­ва и офи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция евен­ту­ал­ни по­хи­ти­те­ли да са се обаж­да­ли на близ­ки­те на Бон­чев с ис­ка­не за от­куп. Слу­хо­ве­те ва­ри­рат от лик­ви­ди­ра­не до умиш­ле­но скри­ва­не на бо­са. Раз­п­рос­т­ра­ня­ва се и вер­си­я­та, че жи­во­тът на Бон­чев е оце­нен на 10 ми­ли­о­на ле­ва. Су­ма­та се рав­ня­ва­ла на 2,5% от бан­ков кре­дит, тег­лен от име­то на Бон­чев, твър­ди в. „Труд“. Су­ма­та от 400 млн. лв. би­ла по­лу­ча­ва­на на час­ти, пос­лед­ни­ят транш е пла­тен в сре­да­та на май. Сед­ми­ца по-къс­на Бон­чев из­чез­ва.

Според други спор­т­ни­ят бос е ока­зал се­ри­оз­на съп­ро­ти­ва на по­хи­ти­те­ли­те и е ра­нен. То­ва за­ба­ви­ло кон­так­та с близ­ки­те на от­в­ле­че­ни­те.

Пре­зи­ден­тът на ПФК „Ли­текс“ из­чез­на око­ло 1 ча­са след по­лу­нощ на 22 май пред бло­ка си в сто­лич­ния квар­тал “Дър­ве­ни­ца“.

Бон­чев пар­ки­рал ко­ла­та си и след ка­то не се вър­нал, а те­ле­фо­нът му е бил из­к­лю­чен, близ­ки­те му уве­до­ми­ли по­ли­ци­я­та.

Сле­ди от бор­ба не са от­к­ри­ти.

Един коментар към “Две са основните версии за изчезването на Ангел Бончев

  1. Странна, много странна работа! Ама и нашата държава си я бива- изчезва безследно човек, който несъмнено е публична личност. И после… нищо. Никой нищо не казва. Човек може да си изчезне безследно като едното нищо и след това… нищо. Ужасна работа!

    Харесвам

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.