Всички журналисти с проверка за досиета

За про­мя­на в За­ко­на за до­си­е­та­та от­нос­но жур­на­лис­ти­те се из­ка­за в не­де­ля по БНР пред­се­да­те­лят на вът­реш­на­та ко­ми­сия на 40-то На­род­но съб­ра­ние Минчо Спа­сов. Той бе под­к­ре­пен от Ев­тим Кос­та­ди­нов, пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та. Ло­гич­но и ос­но­ва­тел­но е про­вер­ка­та на жур­на­лис­ти­те да не бъ­де от 2006 г. на­сам, как­то е уред­ба­та на нас­то­я­щия за­кон, ка­за Кос­та­ди­нов. Об­щес­т­во­то тряб­ва да знае имат ли жур­на­лис­ти­те (от 1989 г. на­сам) до­си­е­та в бив­ша­та ДС. Да под­не­сем та­зи ин­фор­ма­ция ця­лос­т­на­, мо­же би с мал­ко по-го­ля­мо за­ба­вя­не, но все пак да я под­не­сем и за жур­на­лис­ти, ко­и­то са ра­бо­ти­ли през то­зи пре­ход, ка­те­го­ри­чен е ше­фът на до­си­е­та­та. Сре­щу то­ва се обя­вя­ва Иван Гра­нит­с­ки от из­да­тел­с­т­во “За­ха­ри Сто­я­нов“, кой­то от­дав­на твър­ди, че за­ко­нът за до­си­е­та­та е “кре­те­но­и­ден“.

Вес­т­ник НГ при­зо­ва­ва ло­веш­ки­те жур­на­лис­ти са­ми да раз­ка­жат за сво­и­те кон­так­ти с бив­ша­та ДС. То­ва е един­с­т­ве­ни­ят на­чин да не се из­па­да в гуз­но­то­ по­ложе­ние на пи­са­те­ли ка­то Ве­ра Му­таф­чи­е­ва и Ге­ор­ги Да­на­и­лов, чи­и­то до­сие­та не­от­дав­на бя­ха раз­к­ри­ти.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.