Първо място за децата от ОДК Ловеч

Клу­бът “При­лож­ни из­кус­т­ва“ към Об­щин­с­ки дет­с­ки ком­п­лекс в Ло­веч с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­а­на Мос­ко­ва спе­че­ли пър­во мяс­то в На­ци­о­нал­ния кон­курс по ди­зайн, про­вел се в Плов­див на 7 юни т. г. От­ли­чи­е­то е в нап­рав­ле­ние „Ино­ва­ци­о­нен ди­зайн“. Ко­лек­ци­я­та „При­ро­да­та в мо­и­те очи…“ е пос­ве­те­на на Све­тов­ния ден за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да. Мно­го труд, фан­та­зия и усет към кра­си­во­то вло­жи­ха мла­ди­те ди­зай­не­ри в из­ра­бот­ва­не­то на мо­де­ли­те, а със сво­е­то шоу граб­на­ха пуб­ли­ка­та и жу­ри­то. В нап­рав­ле­ние „Мод­на ри­сун­ка“ ко­лек­ци­я­та от ски­ци на об­лек­ла пък е удос­то­е­на с вто­ро мяс­то.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.