Още един агент от Ловешко

Ед­но име на агент, ро­ден в Ло­веш­ко, из­ле­зе от пос­лед­ния спи­сък на Ко­ми­си­я­та за до­си­е­та­та във втор­ник. Цо­чо Ва­си­лев Би­ляр­с­ки е ро­ден през 1949 г. в Оре­шак, Тро­ян­с­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­те­лят Ге­ор­ги Без­лов през 1984 г. той го е и ръ­ко­во­дил. Осъ­щес­т­вя­вал е сът­руд­ни­чес­т­во­то в Шес­то уп­рав­ле­ние на ДС, ка­то агент под псев­до­ним Сто­ян. Би­ляр­с­ки е бил ди­рек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 1993 г. до 1997 г. Пос­ле е на­чал­ник сек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 2000 г. до 2006 г.

Комисията огласи поредните тридесет сътрудници на бившата ДС, работили на високи места в изпълнителната власт. Най-известните имена са на писателите Вера Мутафчиева и Георги Данаилов.

Цо­чо Ва­си­лев Би­ляр­с­ки е ис­то­рик и фи­ло­соф, от­го­во­рен ре­дак­тор на сп. „Из­вес­тия на дър­жав­ни­те ар­хи­ви“. Ка­то та­къв през 2007 г. е пре­дал на Пол­с­кия ин­с­ти­тут в Со­фия две мно­го цен­ни кни­ги: две но­ве­ли на Хен­рик Сен­ке­вич „За на­същ­ния“ (изд. 1921, в пре­вод на До­ра Га­бе) и „Бар­тек По­бе­ди­тел“ (изд. 1918, в пре­вод на Ди­ми­тър Хр. Бръ­зи­цов). Той е сред учас­т­ни­ци­те за въз­с­та­но­вя­ва­не­то на Ма­ке­дон­с­кия на­у­чен ин­с­ти­тут на 3 май 1990 г.

One thought on “Още един агент от Ловешко

  1. Ангел Николов, историк: Цочо Билярски познавам само от публикациите му. Много от тях са по теми, които до 1989г. бяха табу за българската историография. Нямам представа какво има в досието му на ДС, но почти всичко написано от Билярски, бивш директор на ЦДА, е много полезно за намаляването на белите петна в българската история. Написани са компетентно, професионално и в тях не личат никакви зависимости от комунистическите и посткомунистическите репресивни структури и агитпропа на БКП/БСП. Според мен към хора като Билярски трябва да се подхожда непредубедено и да не им се лепят етикети въз основа само на някакви си картончета. Билярски, поне що се отнася до написаното от него след 1989 г.,(предишното не познавам) заслужава уважение – то няма нищо общо с пропагандната наукообразна пропагандна макулатура на „историци“ като Баева и компания.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s