ГЕРБ обсъжда образованието в Пловдив

Кръг­ла ма­са на те­ма „Бъл­гар­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка – ин­вес­ти­ция в раз­ви­ти­е­то на чо­веш­ки­те ре­сур­си и стра­те­ги­чес­ки сек­тор на ико­но­ми­ка­та“ се про­ве­де на 17 май в за­ла „Princess“ на хо­тел „Trimontium Princess“ в Плов­див. Съ­би­ти­е­то бе под пат­ро­на­жа на Бой­ко Бо­ри­сов, а ор­га­ни­за­то­ри са Сд­ру­же­ние ГЕРБ и Фон­да­ция „Ханс Зай­дел“.

Ра­бот­на­та сре­ща от­к­ри Цве­тан Цве­та­нов, пред­се­да­тел на ПП ГЕРБ и зам.-пред­се­да­тел на Сд­ру­же­ни­е­то.

Мул­ти­ме­дий­но пред­с­та­вя­не на прог­ра­ма­та за об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка нап­ра­ви Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, пред­се­да­тел на Ек­с­пер­т­на­та гру­па по об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка към ПП ГЕРБ и зам.-кмет на Сто­лич­на об­щи­на.

Док­ла­ди за за­да­чи­те на об­ра­зо­ва­тел­на­та по­ли­ти­ка в сред­но­то и вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние про­че­то­ха Ва­лен­ти­на Си­ме­о­но­ва, зам.-кмет на об­щи­на Сла­ти­на, член на Ек­с­пер­т­на­та гру­па и Ми­ле­на Да­мя­но­ва, пре­по­да­ва­тел в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ и член на Ек­с­пер­т­на­та гру­па по об­ра­зо­ва­ние към ГЕРБ.

За при­о­ри­те­ти­те в на­уч­но­-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка­та и раз­вой­на дей­ност го­во­ри Га­ля Ма­ри­но­ва от Ин­с­ти­ту­та за раз­ви­тие и ино­ва­ции на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та.

Във вто­ра­та част от ра­бо­та­та на кръг­ла­та ма­са пре­об­ла­да­ва­ха из­каз­ва­ни­я­та на пре­по­да­ва­те­ли от вис­ши­те учеб­ни за­ве­де­ния и на на­уч­ни ра­бот­ни­ци от БАН. Те нап­ра­ви­ха кон­к­рет­ни пред­ло­же­ния за ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те в бъл­гар­с­ка­та об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма.

В кръг­ла­та ма­са учас­т­ва­ха пред­с­та­ви­те­ли на об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции (дет­с­ки гра­ди­ни, учи­ли­ща, уни­вер­си­те­ти) от ця­ла­та стра­на, ек­с­пер­ти, по­ли­ти­ци, биз­нес­ме­ни, сту­ден­ти, жур­на­лис­ти.

Ло­веш­ка об­ласт бе­ше пред­с­та­ве­на от Ма­ри­ян Ба­лев, за­мес­т­ник-кмет на об­щи­на Тро­ян, и Пав­ли­на Ге­ше­ва, учи­тел в ОУ „В. Лев­с­ки“ и член на Пос­то­ян­на­та ко­ми­сия по об­ра­зо­ва­ние към Об­щин­с­ки съ­вет – Ло­веч.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.