Припадат на концерта на Туистед систер в Ловеч

twisted-sister

Два­ми­на зри­те­ли при­пад­на­ха на хе­ви-ме­тъл кон­цер­та на “Ту­ис­тед сис­тър” в съ­бо­та ве­чер в Ло­веч, ока­за­на им бе ме­ди­цин­с­ка по­мощ. Ли­ней­ка от­ка­ра мо­ми­че­то, а мом­че­то бър­зо се око­пи­ти на мяс­то.

Хи­ля­ди лу­дя­ха под зву­ци­те на твър­дия рок на ян­ки­те, ко­и­то сви­ре­ха в ори­ги­нал­ния си пет­ч­ле­нен със­тав. Шан­та­ви­ят им со­лист Дий Снай­дер мно­гок­рат­но обя­ви, че „Ние сме ши­ба­ни­те „Ту­ис­тед сис­тър“. Пар­че­то „I Wanna Rock“ под­лу­ди тъл­па­та, му­зи­кан­ти­те пък пра­ви­ха сним­ки за сай­та си.

Че­ти­ри ча­са по-ра­но на прес­кон­фе­рен­ция ки­та­рис­тът-ос­но­ва­тел на гру­па­та Джей Джей Френч по­пи­та кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев кой го е убе­дил да им раз­ре­ши да сви­рят в цен­тъ­ра на гра­да.

Обик­но­ве­но сви­рим на ста­ди­о­ни в пок­рай­ни­ни­те, пуб­ли­ка­та ни е ог­ра­де­на от­в­ся­къ­де в клет­ки, обяс­ни ро­ка­джи­я­та. Ние в Ло­веч сме по-де­мок­ра­тич­ни от вас в САЩ, от­вър­на кме­тът.

Ис­ти­на­та е оба­че, че гра­дът не­ис­то­во се стре­ми да бъ­де за­бе­ля­зан на кар­та­та на Бъл­га­рия, за­то­ва тук се при­ла­гат не­о­би­чай­ни так­ти­ки. Още пре­ди две го­ди­ни НГ обър­на вни­ма­ние на мяс­то­то на кон­цер­ти­те, но в за­мя­на бе­ше ата­ку­ван, че е про­тив праз­ни­ка.

От ран­ни зо­ри в съ­бо­та зап­ри­иж­да­ха ро­ка­джи­и­те за два­та пос­лед­ни кон­цер­та на Пар­ти-фес­та – те­зи на “Туис­тед сис­тър” и У.А.С.П. Концертът в неделя отново вдигна адреналинът, когато вокалистът Блеки Лоулес (Blackie Lawless) извиси глас. W.A.S.P. забиха на финала бруталното парче „Аз съм черен в Тексас“.

Феновe от Сър­бия и Ру­мъ­ния, ка­кто и от Со­фия, Кюс­тен­дил, Вар­на и дру­ги гра­до­ве дой­до­ха край Осъм, за да чу­ят без­п­лат­ни­те кон­цер­ти, които вървяха от 6 до 11 май.. Ма­га­зи­ни­те в цен­тъ­ра се поиз­п­раз­ни­ха от­към би­ра и вод­ка, а още в ран­ни зо­ри мор­ни гру­пич­ки тър­се­ха шкем­бе-чор­ба.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.