ГЕРБ- Троян се отказват от заплати

ГЕРБ

Об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци в Тро­ян, из­б­ра­ни с лис­та­та на пар­тия ГЕРБ, вла­гат съ­вет­ни­чес­ки­те си зап­ла­ти в спе­ци­а­лен фонд за на­сър­ча­ва­не на да­ро­ви­ти де­ца от об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. По 300 лв. по­лу­чи­ха в на­ве­че­ри­е­то на Ве­лик­ден пър­ви­те пе­ти­ма – Ста­ни­мир Бе­ло­мъ­жев, Еми­лия Йор­да­но­ва, Ка­ли­на Сте­фа­но­ва, Май­къл Ива­нов и Пет­ко Бор­джу­ков.

Ста­ту­тът на фон­да пред­виж­да ин­ди­ви­ду­ал­ни наг­ра­ди от 200 до 500 лв. на тро­ян­че­та, пос­тиг­на­ли зна­чи­ми ре­зул­та­ти в об­ласт­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, из­кус­т­во­то и спор­та. От­дел­но ще се да­ват ме­сеч­ни сти­пен­дии в раз­мер до 200 лв. за под­чер­та­на склон­ност и ин­те­рес в оп­ре­де­ле­на на­со­ка на зна­ни­е­то. Във фон­да са за­ло­же­ни и сред­с­т­ва за наг­раж­да­ва­не на призьо­ри­те в спор­т­ни със­те­за­ния от най-ви­сок ранг.

Ини­ци­а­ти­ва­та ня­ма по­ли­ти­чес­ки ха­рак­тер и е под­чи­не­на на иде­я­та за раз­ви­тие и прос­пе­ри­тет на об­щи­на­та, из­тък­на Аки­мов и при­зо­ва и ко­ле­ги­те си да се вклю­чат в да­ри­тел­с­ка­та кам­па­ния.

Един коментар към “ГЕРБ- Троян се отказват от заплати

 1. From: „boris toshkov“
  To:
  Subject:
  Date: 09 Май 2008 г. 08:59

  ГЕРБ- Троян се отказват от
  заплати
  АМИ ЩОМ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ЗАПЛАТИ ЗНАЧИ ИМАТ СТРАНИЧЕН ДОХОД КОИЙТО НЕ СА ГО ДЕКЛАРИРАЛИ КАТО ТЕХНИЕ ЛИДЕР МУТРА БОЙКА БОРИСОВА.

  Харесвам

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.