Ученици от ОДК рисуват през ваканцията

Деца рисуват в \Уче­ни­ци от клу­ба по „При­лож­но из­кус­т­во“ към ОДК- Ло­веч, с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­я­на Мос­ко­ва ре­ши­ха през про­лет­на­та ва­кан­ция да вло­жат та­лант и уси­лие в раз­к­ра­ся­ва­не на учи­ли­ще „Па­на­йот Пип­ков“. Дей­ност­та на ОДК об­х­ва­ща всич­ки учи­ли­ща в гра­да. Ди­рек­то­рът на ва­рош­лийс­ко­то учи­ли­ще Вла­ди­мир Ко­чев е при­ел при­сър­це иде­я­та на де­ца­та. Та­ка те ще опол­зот­во­рят по-доб­ре сво­бод­но­то си вре­ме, ка­те­го­рич­на е Мос­ко­ва, ко­я­то ор­га­ни­зи­ра ак­ци­я­та.

Мла­ди­те та­лан­ти са ре­ши­ли да из­ра­бо­тят го­ля­мо де­ко­ра­тив­но па­но във фо­а­йе­то на учи­ли­ще­то. В ком­по­зи­ци­я­та пре­об­ла­да­ват ем­б­ле­ма­тич­ни об­ра­зи от Ло­веч ка­то кре­пост­та, а та­ка съ­що и му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти, под­с­каз­ва­щи­те му­зи­кал­ния про­фил на учи­ли­ще­то.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.