Росица Данаилова празнува ЧРД в Ловеч

Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва от­бе­ля­за в по­не­дел­ник, 26 но­ем­ври, своя рож­ден ден сред ко­ле­ги в Ло­веш­кия те­а­тър. Из­вес­тна­та ак­три­са и сес­тра на ми­нис­тър Сте­фан Да­на­и­лов – Лам­бо в мо­мен­та ре­пе­ти­ра в пи­е­са­та “Брюк­сел” от Пе­тя Ру­се­ва под ре­жи­су­ра­та на Вла­ди­мир Бу­рил­ков. Пре­ми­е­ра­та се очак­ва на 22 яну­а­ри 2008 г. Партньор на Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва е ак­тьо­рът Пе­тър Стой­чев.

За по-­го­ля­ма­та с де­вет го­ди­ни сес­тра на ба­те Сер­го се знае, че го е лан­си­ра­ла още ка­то 13-го­ди­шен във фил­ма “Сле­ди­те ос­та­ват”.

Ро­дът на май­ка­та на Ро­си­ца е от Ло­веш­ко, а на ба­ща­та е от ро­доп­ско­то се­ло Рай­ко­во, днес квар­тал на Смо­лян – раз­ка­за Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва не­от­дав­на пред пре­са­та.

Ней­ни­ят дя­до е бил кмет на се­ло­то и го­лям бъл­га­рин.  Ба­ща­та Лам­би Да­на­и­лов е бил ви­ден ко­му­нист. Хо­дил е с Ге­ор­ги Ди­мит­ров на Па­риж­ка­та мир­на кон­фе­рен­ция да пре­го­ва­ря за гра­ни­ци­те на Бъл­га­рия. Бла­го­да­ре­ние на не­го мно­го от ро­доп­ска­та зе­мя ос­та­ва в на­ши­те гра­ни­ци – уточ­ня­ва Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва.

Ак­три­са­та е изиг­ра­ла над 150 ро­ли в те­ат­ри­те в Ди­мит­ров­град, Доб­рич, Бур­гас, Сли­вен, Те­а­тъ­ра на ар­ми­я­та, Са­ти­рич­ния и На­род­ния те­а­тър. Зад гър­ба си има два бра­ка, и два­та по 12 го­ди­ни – с ак­тьо­ра Иван Кон­дов и ре­жисьо­ра Кон­стан­тин Об­реш­ков. Май­ка е на две де­ца – ак­тьо­ра Лам­би Кон­дов и ре­жисьор­ка­та Ро­си­ца Об­реш­ко­ва. Ло­веш­ка­та пуб­ли­ка с ин­те­рес очак­ва но­ва­та є ро­ля. Пи­е­са­та е на мла­да­та ав­тор­ка Пе­тя Ру­се­ва (наг­ра­да
“И­кар” на САБ за 2006 г.).  За пре­ми­е­ра­та се очак­ва ми­нис­тъ­рът на кул­ту­ра­та Да­на­и­лов.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.