Рани от „Партизани“ на Васил Колев

 

Ед­на от най-те­мел­ни­те те­ми на ко­му­низ­ма у нас – пар­ти­зан­ско­то дви­же­ние, днес е сил­но раз­кла­те­на. Раз­кла­те­на е от пос­лед­ни­те кни­ги и раз­след­ва­ния, сред ко­и­то е и но­ва­та кни­га “Пар­ти­за­ни” на пи­са­те­ля и из­да­те­ля Ва­сил Ко­лев.

Бли­зо 63 го­ди­ни по-­къс­но пар­тизан­ско­то дви­же­ние е с от­во­ре­ни ра­ни. То­ва про­ли­ча на пред­ста­вя­не­то на кни­га­та във втор­ник в ло­веш­кия КДК, къ­де­то твор­ба­та бе пред­ста­ве­на от исто­ри­ка Пла­мен Мяш­ков и ав­то­ра Ва­сил Ко­лев. Сре­щу ра­зоб­ли­чи­тел­на­та мощ на са­моп­риз­на­ни­я­та на пар­ти­за­ни­те и ята­ци­те, ко­и­то са ци­ти­ра­ни стрик­тно в кни­га­та, но без иде­о­ло­ги­я­та и про­па­ган­да­та, вед­на­га ско­чи­ха куп “дър­ве­ни” гла­ви. Ня­кои от тях не бя­ха да­же че­ли кни­га­та, но го­во­ре­ха ка­то учас­тни­ци в пар­ти­занската съп­ро­ти­ва.

Та­зи кни­га е на­пи­са­на точ­но за­ра­ди хо­ра, ка­то вас, кон­три­ра рет­рог­рад­ни­те им из­каз­ва­ния Ва­сил Ко­лев.

При­но­сът на “Пар­ти­за­ни” е най-ве­че в да­де­на­та­ за пър­ви път ду­ма на пар­ти­за­ни­на Мин­ко Ге­чев от Тро­ян, кой­то дъл­го вре­ме бе об­ви­ня­ван от дру­га­ри­те си за убийство­то на по­е­та-­пар­ти­за­нин Тон­чо Ста­ев­ски и пре­да­телство­то в м. Три­фо­но­ва усой­на край Дъл­бок дол. Бит­ка­та с гос­подства­ща­та и днес в Ло­веч ми­то­ло­ги­я­ е дъл­га и без­край­на, но си зас­лу­жа­ва да се опи­та. Не­що, ко­е­то бо­лез­не­но пра­ви и кни­га­та “Пар­ти­за­ни”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.