Мъж дупчи с нож съперник в Катунец, Ловешко

Кър­ва­ва любовна дра­ма се ра­зиг­ра в съ­бо­та ве­чер око­ло 18,30 ч. в Ка­ту­нец, на­у­чи НГ.  По­ли­ци­я­та съ­об­щи за ин­ци­ден­та, но без под­роб­нос­ти. На­па­де­ни­е­то с нож ста­на­ло след уж при­я­тел­ски раз­го­вор, на­у­чи НГ. На ули­ца­та око­ло 18,30 ч. в съ­бо­та  избухнал разгорещен спор меж­ду мла­дия Си­ме­он С. (40 г.) и по-­въз­рас­тния Боно П. (57 г.). Последният пък бил от Мик­ре, жи­ве­ел в Ка­ту­нец, а по-­ра­но ра­бо­тел на жп-га­ра. Във фа­тал­на­та ве­чер раздразнителният Бончо се по­вър­нал, нас­тиг­нал съп­ру­га на из­го­ра­та си и го про­бол с нож в ко­рем­на­та об­ласт.

Спо­ред за­поз­на­ти, в ос­но­ва­та явно сто­и лю­бо­вен три­ъ­гъл­ник с мла­да же­на. Не­от­дав­на съп­ру­га­та на Бон­чо пък от­пра­ши­ла за Че­хия, след ка­то раз­бра­ла за хубавата съ­пер­ни­ца. 

Къс­но ве­чер­та ра­не­ни­ят е бил опе­ри­ран в бол­ни­ца­та в Ло­веч, тъй ка­то има­ло опас­ност за чер­ния му дроб, на­у­чи НГ. Извършителят е задържан с постановление за 72 ч.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.