Станислава Давидова пое защитата в съда на Минчо Казанджиев

Ю­рис­ткон­сул­тът на об­щи­на­ Ловеч Ста­нис­ла­ва Да­ви­до­ва пое във втор­ник за­щи­та­та на кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев по ад­ми­нис­тра­тив­но де­ло №138/2007 г. по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч. Не е яс­но как­во на­ло­жи смя­на­та на гла­вен юрис­ткон­султ Хрис­то Ива­нов, до­се­га два пъ­ти явя­вал се. Въп­ре­ки про­мя­на­та, де­ло­то за тре­ти път не тръг­на по съ­щес­тво­. То е за то­ва къ­де, кол­ко и как об­щи­на­та е раз­пре­де­ли­ла бюд­жет­ни средства за рек­ла­ми и обя­ви в ме­дии. Стар­ти­ра на 18 сеп­тем­ври по жал­ба на Цве­тан То­до­ров. Об­щи­на­та от­каз­ва пъл­ния дос­тъп до та­зи ин­фор­ма­ция. За по­ре­ден път съ­ди­я­та раз­по­ре­ди в трид­не­вен срок кон­сти­ту­и­ра­ни­те за­ин­те­ре­со­ва­ни тре­ти ли­ца да пот­вър­дят от­но­во не­съг­ла­сието си за ог­ла­ся­ва­не, тъй ка­то има не­съ­от­ветствия в тех­ни­те ад­ре­си.

В ку­ло­а­ри­те ста­на яс­но, че то­ва е ед­но “нез­на­чи­тел­но де­ло, но там, къ­де­то се по­я­вявал Цве­тан То­до­ров, ви­на­ги има­ло сен­за­ция”. По-­ви­со­ка оцен­ка за ра­бо­та­та на НГ не сме чу­ва­ли.

Не е яс­но оба­че, за­що за ед­но “нез­на­чи­тел­но­” де­ло се на­ла­га да се сме­ня юрис­тът. Да­ви­до­ва за­щи­та­ва и Мил­ко Не­дял­ков по ана­ло­гич­но де­ло в Ок­ръж­ния съд. По­ра­ди ро­до­ва не­ком­пе­тен­тност на съ­да то бе пра­те­но на Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­вен съд в Со­фия. Чет­вър­то­то за­се­да­ние на де­ло­то сре­щу Мин­чо Ка­зан­джи­ев е на 4 де­кем­ври от 10,30 ч.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.