Местен вот 2007 в Ловеч и областта, първи тур, резултати, съветници

Окончателни Резултати в Ловеч и други

1. Ане­лия Ди­мит­ро­ва Ива­но­ва “НОВОТО ВРЕМЕ”                    гласове  1415     6.85%

2. Пе­по Дон­чев Пен­чев Ко­а­ли­ция “ДА-ОДС”                                             875       4.24%

3. Иван Ива­нов Мин­ков “ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”               439       2.12%

4. Ана­то­лий Ве­ли­ков Йор­да­нов “ГЕРБ”                                                   3485     16.87%

5. Пе­тър Или­ев Пет­ров Ко­а­ли­ция “ВСИЧКИ ЗА ЛОВЕЧ”                           216       1.05%

11. Ки­рил Вла­ди­ми­ров Гум­не­ров “АТАКА”                                               1760     8.52%

12. Да­мян Ни­ко­ла­ев Пен­чев “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС”                              42        0.20%

14. Мин­чо Стой­ков Ка­зан­джи­ев “БСП”                                                    8524     41.26%

16. Мит­ко Ге­ор­ги­ев Бо­чев БСДП                                                 156       0.76%

17. Ва­сил То­до­ров Ко­ва­чев БНРП                                                          37        0.18%

18. Пею Цан­ков Пе­ев Ко­а­ли­ция “ССД, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ и др.                 180       0.87%

19. Сте­фан Йо­си­фов Ге­цов БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ “НИЕ”                   657       3.18%

21. Ди­ми­тър Съб­чев Ру­жев “РЗС”                                                            364       1.76%

24. Пла­мен Вас­ков Ча­па­ров “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”       713       3.45%

25. Ге­ор­ги Сте­фа­нов Пет­ров БЗНС                                                         398       1.93%

29. Ев­ге­ни Ни­ко­лов Ни­ко­лов И­ни­ци­а­ти­вен ко­ми­тет                                  572       2.77%

30. Рай­но Ге­ор­ги­ев Рай­нов И­ни­ци­а­ти­вен ко­ми­тет                                                269       1.30%

31. Иван Ата­на­сов Пър­ва­нов И­ни­ци­а­ти­вен ко­ми­тет                         557       2.70%

 

Съветници в Общински съвет Ловеч

 

БСП

1. Мин­чо Стой­ков Ка­зан­джи­ев

2. Ди­ми­тър Ан­ге­лов Го­ров

3. Мил­ко Не­дял­ков Не­дял­ков

4. Ана­то­лий Ге­о­р­ги­ев Ива­нов

5. Ни­ко­лай Ива­нов Ни­ко­лов

6. Фи­лип Иг­на­тов Фи­ли­пов

7. Ни­ко­лай Хрис­тов Въ­цов

8. Илин­ка Йо­то­ва Пе­че­ва

9. Бо­го­мил Алек­сан­д­ров Ка­ра­джов

10. Ви­то­мир Хрис­тов Ву­тов

11. Ва­лен­ти­на Ян­ко­ва Ми­те­ва

12. Мла­ден Сто­я­нов Мла­де­нов

13. Пе­тър Да­мя­нов Ма­ри­нов

ГЕРБ

14. Ана­то­лий Ве­ли­ков Йор­да­нов

15. Пав­лин­ка Ге­ше­ва Стан­че­ва

16. Ру­си Ива­нов Ма­нов

17. Кон­с­тан­тин Ема­ну­и­лов По­пов

18. Хрис­тин­ка Йор­да­но­ва Ка­ра­пан­че­ва

19. Пет­ко Тин­ков Пет­ков

20. Ге­о­р­ги Пет­ков По­пов

Отечество

21. Све­тос­лав Лю­бо­мир Ива­нов

22. Пен­ко Най­де­нов Пен­ков

23. Ни­ко­лай Ге­о­р­ги­ев Не­дял­ков

Атака

24. Ки­рил Вла­ди­ми­ров Гум­не­ров

25. Све­тос­лав Пет­ров Ива­нов

26. Бо­чо Стой­ков Не­дял­ков

27. Ясен Юри­ев Сто­я­нов

Новото време

28. Ане­лия Ди­мит­ро­ва Ива­но­ва

29. Ге­то Ди­мит­ров Джур­ков­с­ки

ДПС

30. Юнал Дже­ла­лов Мъс­тъ­нов

31. Ивай­ло Ка­ме­нов Ка­ме­нов

ДА-ОДС

32. Вен­цис­лав Ма­ри­нов Хрис­тов

33. Пла­мен Вър­ба­нов Вър­ба­нов

 

 

Ло­веш­ка об­щи­на

А­лек­сан­дро­во – кмет Алек­сан­дър Алек­сан­дров БСП, 368 гла­са, 52,42%

Вла­ди­ня – ба­ло­таж Еми­лия Ко­ле­ва БСП, 102 гла­са, 38,49% сре­щу Ру­мен Ни­ко­лов Оте­чес­тво, 84 гла­са, 31,70%

Дой­рен­ци – кмет Ма­ри­я­на Хи­то­ва БСП, 387 гла­са, 67,42%

Ка­за­че­во – кмет Иван Ди­ков БСП, 111 гла­са, 69,38%

Ма­ли­но­во – ба­ло­таж Ха­сан Ка­ра­а­ли ДПС, 200 гла­са, 37,95% сре­щу Дан­чо Доб­рев Пар­тия “Бъл­гар­ски со­ци­ал­де­мок­ра­ти”, 117 гла­са, 22,20%

Сла­вя­ни – ба­ло­таж Иван Лиш­ков Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 106 гла­са, 24,59% сре­щу Ни­ко­ла Ни­ко­лов Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 83 гла­са, 19,26%

Ра­дю­ве­не – ба­ло­таж Йор­дан Мир­чев БСП, 160 гла­са, 34,12% сре­щу Га­ля Пет­ро­ва “Ред, за­кон­нос­т и спра­вед­ли­вост”, 118 гла­са, 25,16%

Чав­дар­ци – ба­ло­таж Цве­те­ли­на Стан­че­ва ПП “О­те­чес­тво”, 98 гла­са, 36,03% сре­щу Цве­тан Цвят­ков НДСВ,  81 гла­са, 29,78%

Ба­хо­ви­ца – ба­ло­таж Пе­тър Пет­ров БСП, 255 гла­са, 47,05% сре­щу Цве­то­ми­ра Мар­ко­ва Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 159 гла­са, 29,34%

Го­ран – кмет На­деж­да Пет­ко­ва БСП, 196 гла­са, 70,25%

Дре­нов – кмет Ни­ко­ла То­до­ров БСП, 152 гла­са, 59,38%

Кък­ри­на – ба­ло­таж Нед­ка Или­е­ва БСП, 98 гла­са, 49,25% сре­щу Сто­ян Сто­я­нов ОБТ, 33 гла­са, 16,58%

Пре­ся­ка – ба­ло­таж Иван Ива­нов Зе­ле­на Бъл­га­рия, 95 гла­са, 43,58% сре­щу Ста­ни­мир Сто­я­нов БСП, 88 гла­са, 40,37%

Сла­ти­на – ба­ло­таж Ва­ня Сто­я­но­ва БСП, 232 гла­са, 49,15% сре­щу Соф­ро­ни Соф­ро­ни­ев ГЕРБ, 154 гла­са, 32,63%

У­ма­рев­ци – кмет Хрис­то Хрис­тов БСП, 159 гла­са, 62,11%

Бъл­га­ре­не – кмет То­дор­ка Слав­че­ва БСП, 92 гла­са, 67,62%

Де­ве­та­ки – ба­ло­таж Ен­чо Мо­я­нов БСП, 62 гла­са, 36,90% сре­щу Ге­ор­ги Съб­чев Ко­а­ли­ция, 27 гла­са, 16,07%

Йог­лав – кмет Цен­ка Дой­че­ва БСП, 160 гла­са, 57,97%

Ли­сец – ба­ло­таж Ге­ор­ги Ка­ра­ми­шев Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 147 гла­са, 29,05% сре­щу Пла­мен Вър­ба­нов­ски Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 123 гла­са, 24,31%

Ско­бе­ле­во – ба­ло­таж Ди­ми­тър Доб­рев БСП, 68 гла­са, 28,45% сре­щу Ми­лян­ка Пет­ко­ва Бъл­гар­ска со­ци­ал­де­мок­ра­ция, 61 гла­са, 25,52%

Смо­чан – кмет Юлия Нес­то­ро­ва БСП, 183 гла­са, 85,12%

Хле­ве­не – кмет Ла­чо Йор­да­нов БСП, 161 гла­са, 61,92%

 

Тро­ян­ска об­щи­на

Бал­ка­нец – кмет Мин­ко Ми­хов (ГЕРБ), 102 гла­са, 66,23%

Вра­бе­во – кмет Ра­ди­он Стра­тев Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет 356 гла­са, 100%

Доб­ро­дан – кмет Хрис­то Да­нов ВМРО “Бъл­гар­ско на­ци­о­нал­но дви­же­ние”, 87 гла­са, 55,41%

Ло­мец – ба­ло­таж Ли­ля­на Хин­ко­ва БСП, 95 гла­са, 49,47% сре­щу Мин­ко Ма­ри­нов НДСВ, 59 гла­са, 30,89%

Тер­зийско – кмет Ди­мит­ри­на Стан­чев­ска БСП, 187 гла­са, 75,40%

Шип­ко­во – кмет Нен­ко Кос­тов­ски Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 360 гла­са, 73,62%

Бе­ли Осъм – кмет Иван Дра­го­лов ГЕРБ, 298 гла­са, 69,46%

Го­ля­ма Же­ляз­на – ба­ло­таж Иван Хрис­тов БСП 117 гла­са, 27,59% сре­щу Три­фон Три­фо­нов Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет 110 гла­са, 25,94%

Дъл­бок дол – ба­ло­таж Ди­лян Да­мя­нов Ата­ка, 85 гла­са, 47,49% сре­щу Цве­то­мир Ца­нев БСП, 45 гла­са 25,14%

О­ре­шак – ба­ло­таж Хрис­то Или­ев БСП, 243 гла­са, 32,31% сре­щу Хрис­то Тер­зи­ев ГЕРБ, 173 гла­са, 23,01%

Чер­ни Осъм – кмет Ки­рил За­ха­ри­ев, Ко­а­ли­ция “Из­бор за Ч. Осъм”, 317 гла­са, 73,21%

Бо­ри­ма – ба­ло­таж Сма­ил Афъ­зов ДПС, 238 гла­са, 42,96% сре­щу Сто­ян Сто­я­нов ГЕРБ, 130 гла­са, 23,47%

Гу­мош­ник – кмет Тош­ка Пен­че­ва БСП, 92 гла­са, 70,23%

Деб­не­во – ба­ло­таж Ру­мя­на Ла­за­ро­ва БСП, 168 гла­са, 38,36% сре­щу Съб­ка Ган­ко­ва Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 152 гла­са, 34,70%

Ка­лей­ца – кмет Ре­не­та Вар­че­ва Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет, 305 гла­са, 100%

Ста­ро се­ло – кмет Вес­ко Въл­ков БСП, 89 гла­са, 55,97%

Чиф­лик – ба­ло­таж Мил­ко Йов­чев ГЕРБ, 90 гла­са, 37,66% сре­щу Да­чо Да­чев Но­во­то вре­ме, 82 гла­са, 34,31%

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.