Списък на тайни агенти в Ловешко – Местни избори 2007

23 души от Ловешка област фигурират в списъка за тайни агенти и щатни служители на ДС

 

Из решение № 18 от 25.10.2007 г. на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

 

1. Генади Стефанов Дачев, роден на  15.07.1956 г. в гр. Троян. Вербувал го служител Димитър Кънчевски на 21.01.1983 г. Ръководил го служител Димитър Кънчевски. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ОУ на МВР – Ловеч – ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен, сътрудник. Съдържател на явочна квартира, псевдоними Култура. Документи, въз основа на които е, установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- Решение № 18/ 25.10.2007 г. 48 органите по чл. 1 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен, отчет. Кандидат за кмет на с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от Политическо Движение “Социалдемократи”. За Генади Стефанов Дачев липсват други данни по чл. 25, т. 3.

2. Ибрахим Хюсеинов Чаушев, роден на 16.02.1940 г. в с. Гло­го­во, обл. Ло­веч, Вер­бу­вал го слу­жи­тел кап. Ти­хо­мир Ла­за­ров на 25.09.1987 г., ре­гис­три­ран на 02.10.1987 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел кап. Ти­хо­мир Ла­за­ров, Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то, ОУ на МВР Ло­веч ДС. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен, сът­руд­ник, агент, псев­до­ни­ми Чес­тни­ят. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1. Собстве­но­ръч­но на­пи­са­на и под­пи­са­на дек­ла­ра­ция за сът­руд­ни­чес­тво; собстве­но­ръч­но на­пи­са­ни аген­тур­ни све­де­ния; до­ку­мен­ти от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; рег. блан­ка; лич­но де­ло I А 1012; док­лад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет. Кан­ди­дат за кмет на с. Гло­го­во, общ. Те­те­вен, обл. Ло­веч, из­диг­нат от Оте­чес­тво.

3. Иван Маринов Иванов, роден на 12.08.1948 г. в с. Умаревци, Ловешки окръг. Вербувал го служител Борислав Мошолов на 11.06.1975 г., регистриран на 21.06.1975 г. Ръководил го служител Борислав Мошолов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч – ДС, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен, сътрудник, агент, псевдоними Симеон. Документи, въз основа на които е картон обр. 4, рег. дневник; писмо за Решение № 18/ 25.10.2007 г. 91 установена принадлежността към органите по чл. 1 унищожаване вх. № 44/1990 г. I А – 509 /Лч/ е унищожено по доклада на МВР лично дело без протокол във връзка с Докладна записка IV – 68/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Умаревци, общ. Ловеч, издигнат от БСДП.

4. Иван Райков Цаков, роден 03.01.1948 г. в Ябланица, Ло­веш­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­тел Ва­ле­ри Йо­тов на 24.03.1978 г., ре­гис­три­ран на 29.03.1978 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Ва­ле­ри Йо­тов. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то ОУ на МВР – Ло­веч – ДС. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но агент Ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г. 96 сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник, Псев­до­ни­ми Ор­лин. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 кар­тон обр. 4, рег. днев­ник; лич­но де­ло I А – 694 /Лч/ не е в на­лич­ност, ня­ма про­то­кол за уни­що­жа­ва­не; ра­бот­но де­ло I Р – 305 /Лч/ е уни­що­же­но без про­то­кол във връз­ка с Док­лад­на за­пис­ка IV – 68/1990 г.; док­лад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1980 г. Кан­ди­дат за кмет на общ. Яб­ла­ни­ца, обл. Ло­веч, из­диг­нат от ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет

5. Иванчо Минков Раев, роден на 22.12.1950 г. в с. Борима, обл. Ловеч. Вербувал го служител Иван Иванов на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Иван Иванов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: Управление 03-07-04-ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен, сътрудник агент, псевдоними Волков. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба “Сигурност – ВП и ВКР“ рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет. Кандидат за кмет на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от Земеделски народен съюз. За Иванчо Минков Раев липсват други данни по чл. 25, т. 3

6. Иво Альошев Иванов, роден на 22.04.1962 г. в с. Лисец, Ловешко. Вербувал го служител П. Павлов на 12.01.985 г., регистриран на 20.02.1985 г. Ръководил го служител. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ОУ на МВР – Ловеч – ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник, Решение № 18/ 25.10.2007 г. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 -картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Лисец, общ. Ловеч, издигнат от ЕВРОРОМА. За Иво Альошев Иванов липсват други данни по чл.25, т.3 Агент: псевдоними Стрелец.

7. Кольо Цоков Мустакерски, роден на 18.01.1962 г. в  Ловеч. Вербувал го служител К. Стоянов на 12.06.1986 г. Ръководил го служител К. Стоянов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Ловеч – ДС, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, псевдоними Иван. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1, Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 3776/15.11.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-I-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Угърчин, обл. Ловеч, издигнат от Земеделски народен съюз

8. Милчо Иванов Петров, роден на 06.01.1945 г. в с. Дренов, обл. Ловеч. Вербувал го служител Милен И. Тотев на 23.07.1986 г. Ръководил го служител Милен И. Тотев. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 136 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен, сътрудник, Резидент, псевдоними Антон. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 1/18.06.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Горан, общ. Ловеч, издигнат от „Комунистическа Партия на България“

9. Минко Пенчев Шошков, роден на 17.07.1937 г. в с. Борима, обл. Ловеч. Вербувал го служител ст.л-т Петко Петров Петков на 13.03.1956 г. Ръководил го служител ст. л-т Петко Петров Петков. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството. Пето управление – ДС – 07 отдел. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник, информатор, псевдоними Сашо. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1, Картон обр. 4; протокол № 1086/03.06.1962 г. за унищожаване на материали (лично и работно дело № I-а 22215); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Кандидат за кмет на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от БСП

10. Ненко Петров Христов, роден на 22.10.1942 г. в с. Де­ве­та­ки, Ло­веш­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­тел Не­дел­чо Вла­ев Ива­нов на 10.03.1964 г., ре­гис­три­ран на 01.04.1964 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Не­дел­чо Вла­ев Ива­нов, Ан­гел Ге­ор­ги­ев Ан­ге­лов. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то: Тре­то уп­рав­ле­ние – ДС /ВКР/ Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник: Агент, ос­ве­до­ми­тел, псев­до­ни­ми Ки­ров. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; лич­но де­ло I А – 29967, уни­що­же­но с про­то­кол № 88/1990 г.; док­лад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1988 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Де­ве­та­ки, общ. Ло­веч, из­диг­нат от Ко­а­ли­ция “Всич­ки за Ло­веч“.

11. Никола Тончев Иванов, роден на 19.12.1949 г. в с. Кък­ри­на, Ло­веш­ко, ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г. 156 Вер­бу­вал го слу­жи­тел Ян­ко Да­на­и­лов Да­мя­нов на 20.03.1968 г., ре­гис­три­ран на 28.03.1968 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Ян­ко Да­на­и­лов Да­мя­нов. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то: Тре­то уп­рав­ле­ние на ДС /ВКР/. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен, сът­руд­ник, агент, псев­до­ни­м Ва­си­лев. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; лич­но де­ло I А – 599 /Лч/, уни­що­же­но с про­то­кол № 1/1990 г.; док­лад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1969 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Кък­ри­на, общ. Ло­веч, из­диг­нат от ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет.

12. Николай Маринов Тодоров, роден на 05.12.1947 г. в  с. Г. Сли­во­во, Ло­веш­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­тел Гри­гор Спа­сов Ман­чев на 07.11.1966 г., ре­гис­три­ран на 28.11.1966 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Гри­гор Спа­сов Ман­чев. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то Тре­то уп­рав­ле­ние на ДС /ВКР/. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен, сът­руд­ник, Ос­ве­до­ми­тел, агент, псев­до­ни­ми Ру­мен. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 кар­тон обр. 4; до­ку­мен­ти­те от де­ло­то са уни­що­же­ни пре­ди да бъ­дат пре­да­де­ни в ар­хив с акт вх. № 4857/1969 г.; док­лад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1968 г. Ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г. 158 Кан­ди­дат за кмет на с. Гор­ско Сли­во­во, общ. Лет­ни­ца, обл. Ло­веч, из­диг­нат от БСП.

13. Свилен Алдинов Русинов, роден на 29.02.1964 г. в с. Гра­деж­ни­ца, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел Майор Ми­лен Йов­чев на 30.05.1988 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Майор Ми­лен Йов­чев. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то. Уп­рав­ле­ние 03, 01, 02-ДС. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник Агент Псев­до­ни­ми Сто­я­нов. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1. До­ку­мен­т от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; кар­тон обр. 4; лич­но де­ло IА-1952; док­лад на Служ­ба “Си­гур­ност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет Кан­ди­дат за кмет на с. Гра­деж­ни­ца, общ. Те­те­вен, обл. Ло­веч, из­диг­нат от ДПС.

14. Смаил Шукриев Афъзов, роден на 20.03.1961 г., в с. Бо­ри­ма, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел ст. л-т То­до­ров на 07.07.1980 г. ре­гис­три­ран на 02.08.1983 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел ст. л-т То­до­ров, м-р Бай­лов Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то РУ – ГЩ. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник. Сек­ре­тен сът­руд­ник. Псев­до­ни­м Ан­дай. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1. Собстве­но­ръч­но на­пи­са­на и под­пи­са­на дек­ла­ра­ция (о­бе­ща­ние) за сът­руд­ни­чес­тво; раз­ход­ни до­ку­мен­ти от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; до­ку­мен­ти от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; кар­тон обр. 1 и 2; рег. днев­ник; де­ло № 15951; док­лад на служ­ба “Во­ен­на ин­фор­ма­ция” изх. № 2424/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1985 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Бо­ри­ма, общ. Тро­ян, обл. Ло­веч, из­диг­нат от ДПС.

15. Стефан Иванов Стойков, роден на 20.08.1943 г. Вер­бу­вал го слу­жи­тел Асен Пет­ков Пе­шев на 12.12.1985 г., ре­гис­три­ран на 20.12.1985 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел Асен Пет­ков Пе­шев Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то ОУ на МВР – Ло­веч – ДС – ВГУ. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник. Съ­дър­жа­тел на явоч­на квар­ти­ра. Псев­до­ни­м То­по­ла. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1. Кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; про­то­кол рег. № 61/16.11.1990 г. за уни­що­жа­ва­не на до­ку­мен­ти ; док­лад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1990 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Ъглeн, общ. Лу­ко­вит, обл. Ло­веч, из­диг­нат от БСП

16. Стефан Йосифов Гецов, роден на 18.02.1956 г. в гр. Сви­щов, обл. Ве­ли­ко Тър­но­во. Ща­тен слу­жи­тел. Струк­ту­ри, в ко­и­то е ра­бо­тил ОУ на МВР-гр.Ло­веч; ГСУ-Ло­веч. До­ку­мен­ти, свър­за­ни с ка­ри­ер­но­то му раз­ви­тие – със за­по­вед № 282/13.06.1991 г. e наз­на­чен на длъж­ност “Гла­вен сле­до­ва­тел” – Ло­веч. Кан­ди­дат за кмет на общ. Ло­веч, из­диг­нат от “Бъл­гар­ско Дви­же­ние На­ци­о­на­лен Иде­ал За Единство” За Сте­фан Йо­си­фов Ге­цов лип­сват дру­ги дан­ни по чл. 25, т. 3.

17. Стоян Поев Генков, роден на 20.11.1949 г. в с. Черни вит, Ловешко. Щатен служител. Структури, в които е работил -УБО. Документи, свързани с кариерното му развитие. Със заповед № К – 3816/17.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед Решение № 18/ 25.10.2007 г. 198 1398/01.09.1987 г. – за старши разузнавач. Кандидат за кмет на гр. Тетевен, обл. Ловеч, издигнат от Атака.

18. Стоян Филипов Атанасов, роден на 11.03.1937 г. в с. Ле­сид­рен, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел кап. Пе­тър Ан­ге­лов Ко­лев на 11.09.1957 г., ре­гис­три­ран на 01.10.1957 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел кап. Пе­тър Ан­ге­лов Ко­лев. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то Уп­рав­ле­ние Пе­то, от­дел V, от­де­ле­ние 6 Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен Агент. Ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г., сът­руд­ник. Псев­до­ни­м Пет­ков. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1. Собстве­но­ръч­но на­пи­са­на и под­пи­са­на дек­ла­ра­ция за сът­руд­ни­чес­тво (о­бе­ща­ние); до­ку­мен­ти от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; кар­тон обр. 4; рег. блан­ка; лич­но де­ло I A 236 (Лч) – МФ; док­лад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1960 г. Кан­ди­дат за кмет на гр. Те­те­вен, общ. Угър­чин, обл. Ло­веч, из­диг­нат от Ата­ка.

19. Тотьо Минков Христов, роден на 30.10.1964 г. в с. Дъл­бок дол, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел ст. лейт. Пе­тър Цап­рев на 30.05.1984 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел ст. лейт. Пе­тър Цап­рев. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то Уп­рав­ле­ние Тре­то, от­дел 09, от­де­ле­ние 01 Ре­ше­ние № 18/25.10.2007 г.  Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник. Агент, псев­до­ни­ми Ильо. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 Кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; про­то­кол рег. № 44/08.06.1990 г. за уни­що­жа­ва­не на лич­но де­ло I А – 778 (Лч); док­лад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1986 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Го­ля­ма Же­ляз­на, общ. Тро­ян, обл. Ло­веч, из­диг­нат от “ВМРО – Бъл­гар­ско На­ци­о­нал­но Дви­же­ние“.

20. Хасан Ахмед Караали, роден на 06.10.1954 г. в с. Ма­ли­но­во, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел В. Ге­чев­ски на 27.06.1973 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел В. Ге­чев­ски Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то Уп­рав­ле­ние Тре­то, от­дел XI, от­де­ле­ние I – ДС Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен сът­руд­ник. Агент. Псев­до­ни­м Ни­ко­лай. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 Кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; уве­до­ми­тел­но пис­мо вх. № 3776/1990 г. за уни­що­же­ни лич­ни и ра­бот­ни де­ла; док­лад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г. 209. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1990 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Ма­ли­но­во, общ. Ло­веч, из­диг­нат от ДПС

21. Христо Атанасов Христов, роден на 01.02.1944 г. в с. Чав­дар­ци, обл. Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел ст. л-т Лальо На­чев­ски на 11.10.1978 г. Ръ­ко­во­дил го слу­жи­тел ст. л-т Лальо На­чев­ски. Струк­ту­ри, в ко­и­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то ОУ на МВР – Ло­веч – ДС. Ка­чес­тво­то, в ко­е­то е осъ­щес­твя­ва­но сът­руд­ни­чес­тво­то-­сек­ре­тен Агент Ре­ше­ние № 18/ 25.10.2007 г.  сът­руд­ник, псев­до­ни­м Сер­гей. До­ку­мен­ти, въз ос­но­ва на ко­и­то е ус­та­но­ве­на при­над­леж­нос­тта към ор­га­ни­те по чл. 1 Кар­тон обр. 4; рег. днев­ник; рег. блан­ка; до­ку­мен­ти от ръ­ко­во­ди­лия го ща­тен слу­жи­тел; арх. де­ло IА – 953 (Лч) – МФ; док­лад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – I – 1880/22.10.2007 г. Сне­ма­не от действа­щия опе­ра­ти­вен от­чет 1990 г. Кан­ди­дат за кмет на с. Чав­дар­ци, общ. Ло­веч, из­диг­нат от ПД Со­ци­ал­де­мок­ра­ти.

22. Христо Борисов Христов, роден на 23.09.1945 г. в с. Бели осъм, Ловешко. Вербувал го служител Петър Василев Марков. Ръководил го служител Петър Василев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР- гр. Ловеч – ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник. Съдържател на явочна квартира. Псевдоним Мира. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Бели Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от БСП.

23. Цветозар Пенков Цонев, роден на 10.01.1948 г. в гр. Ловеч. Вербувал го служител М. Илиев на 05.11.1986 г. Ръководил го служител М. Илиев. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ловеч – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник, Агент, псевдоним Хикс. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1. Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картон обр. 4; рег. дневник;, рег. бланка; лично дело I А 959 /Лч/ – МФ, доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/Решение № 18/ 25.10.2007 г. 222 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Българене, общ. Ловеч, издигнат от ГЕРБ.

 

(Списъкът е свален от сайта на комисията по досиета, публикуван е на 25 октомври 2007 г. Отговорност за верноността на фактите носи само комисията.)

 

 

Един коментар към “Списък на тайни агенти в Ловешко – Местни избори 2007

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.