Цели 23 агенти са кандидат-кметове в Ловешко на изборите

Об­що 23-ма кан­ди­да­ти за кме­то­ве от Ло­веш­ка об­ласт са би­ли аген­ти на бив­ша­та ко­му­нис­ти­чес­ка Дър­жав­на си­гур­ност. По чис­ле­ност пре­ди Ло­веш­ка об­ласт  са са­мо Сли­вен и Кър­джа­ли с по 24-ма аген­ти. Има­ме и два­ма щат­ни слу­жи­те­ли – Сте­фан Ге­цов и Сто­ян Ген­ков. В стра­на­та об­що има 428 ду­ши, ра­бо­те­ли за Дър­жав­на си­гур­ност, 77 са  от БСП, 59 от ДПС.

Най-мно­го слу­жи­те­ли в ко­му­нис­ти­чес­ки­те тай­ни служ­би днес  са  кан­ди­да­ти на БСП или ко­а­ли­ции с ней­но учас­тие – об­що 6. В  “А­та­ка” са три­ма, а в ДПС – два­ма.

В Бо­ри­ма се бо­рят це­ли три­ма аген­ти за кмет при об­що шест кан­ди­да­ти – сво­е­об­ра­зен ре­корд. Бо­рим­с­ки­те кан­ди­да­ти-аген­ти са Иван­чо Мин­ков Ра­ев (ЗНС), Мин­ко Пен­чев Шош­ков (БСП) и Сма­ил Шук­ри­ев Афъ­зов (ДПС).

Ха­рак­тер­но за спи­съ­ка е, че има хо­ра от всич­ки ка­те­го­рии – спор­тис­ти, ху­дож­ни­ци, ан­тик­ва­ри.

Сред сът­руд­ни­ци­те най-из­вес­тен е Сви­лен Ал­ди­нов Ру­си­нов – кан­ди­дат за кмет на с. Гра­деж­ни­ца, об­щи­на Те­те­вен. Вер­бу­ван през 1988 го­ди­на ка­то агент под псев­до­ни­ма “Сто­я­нов”. Той е све­то­вен ви­це­шам­пи­он по бокс и е бил кан­ди­дат на ДПС за кмет на Те­те­вен през 2003 г.

Кан­ди­да­тът за кмет на с. Чиф­лик, об­щи­на Тро­ян, Ге­на­ди Сте­фа­нов Да­чев, е из­диг­нат от ПД Со­ци­ал­де­мок­ра­ти. Съ­дър­жа­те­лят на явоч­на квар­ти­ра е с псев­до­ни­ма “Кул­ту­ра”, на­вяр­но за­що­то е ху­дож­ник.

Кан­ди­да­тът за кмет на с. Гло­го­во, Иб­ра­хим Хю­се­и­нов Ча­у­шев, из­диг­нат от “Оте­чес­т­во”, е ра­бо­тел ка­то агент под впе­чат­ля­ва­щия и днес псев­до­ни­ма “Чес­т­ни­я”. 

Кан­ди­да­тът за кмет на с. Ли­сец Иво Альо­шев Ива­нов (Стре­лец), днес е из­вес­тен ка­то ам­бу­лан­тен тър­го­вец, кой­то про­да­ва кар­ти­ни и кни­ги точ­но сре­щу ре­дак­ци­я­та на НГ. Той е из­диг­нат за кан­ди­дат от Евророма. ­Спо­ред опо­вес­те­ни­те дан­ни на ко­ми­си­я­та сред име­на­та на слу­жи­те­ли­те на струк­ту­ри­те на бив­ша­та Дър­жав­на си­гур­ност са още

 Цве­то­зар Пен­ков Цо­нев пък е кан­ди­дат за кмет на се­ло Бъл­га­ре­не, об­щи­на Ло­веч, из­диг­нат от ГЕРБ. Вер­бу­ван през 1986 г. ка­то агент под шпи­он­ския псев­до­ним “Хикс”.

Спи­съ­кът не по­раж­да прав­ни ос­но­ва­ния, ня­ма лус­тра­ци­о­нен ха­рак­тер. То­ва са прос­то фак­ти от ми­на­ло­то. Но те по­раж­дат дос­та тре­вож­ни въп­ро­си за то­ва как е действа­ла бив­ша­та ко­му­нис­ти­чес­ка дър­жа­ва.

Тези кандидати мо­же­ха да на­пус­нат сегашната над­п­ре­ва­ра за кмет са­мо по свое же­ла­ние. Няма данни някой да го е направил в петък и събота. На­вяр­но мно­зи­на  се гор­де­ят с ра­бо­та­та си в ДС, но до­се­га не са го за­я­вя­ва­ли. Все­ки оба­че има пра­во да об­жал­ва пред съ­да дан­ни­те от ко­ми­си­я­та, как­то и да да­де своя пуб­лич­на вер­сия по слу­чая.

За от­бе­ляз­ва­не е още, че в списъка има и стари при­я­те­ли на НГ.  Както се казва, честито!

  (Виж пъл­ния спи­сък по-долу )

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.