Сравнително висока активност в Ловеч

Срав­ни­тел­но ви­со­ка бе из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ност вче­ра в срав­не­ние с из­бо­ри­те за ев­ро­де­пу­та­ти през май. За се­ла­та в Ло­веш­ка об­щи­на към 17 ч. тя бе над 54 %. За Ло­веч –  27%.

За об­щи­на­та дви­же­ни­е­то към ур­ни­те стиг­на 35 % от има­щи­те пра­во да гла­су­ват.

В Тро­ян по тра­ди­ция са политически по-ак­тив­ни, към 18 ч. имаха 40 %.

Още в 14 ч.  над 40 % бя­ха гла­су­ва­ли­ в об­щи­ни­те Угър­чин, Яб­ла­ни­ца и Лет­ни­ца.

Та­ка­ва ак­тив­ност во­ди до ня­кол­ко пос­ле­ди­ци.

По-го­ля­ма е ве­ро­ят­ност­та за ба­ло­таж, тъй ка­то от нис­ка­та ак­тив­ност пе­че­ли са­мо БСП. Ви­со­ка­та ак­тив­ност оба­че во­ди до  раз­пи­ля­ност” на гла­со­ве­те и до въз­мож­ност­та да вля­зат пред­с­та­ви­те­ли на по­ве­че пар­тии в Об­щин­с­кия съ­вет.

Има още не­що – в Ло­веч не се про­веж­да­ше па­ра­лел­но преб­ро­я­ва­не. То­ва спус­на още по-го­ля­ма мъг­ла над ре­зул­та­ти­те. Един­с­т­ве­ни­ят из­точ­ник ос­та­ва­ха пар­тий­ни­те цен­т­ра­ли, а те чер­пе­ха дан­ни от ОИК.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.