Прогноза за кмет

 

Кмет навярно ще е Мин­чо Ка­зан­джи­ев, но то­ва ще ста­не на вто­ри тур. Чер­ве­ните изненадващо запазват броя на  съ­вет­ни­ците си – 13, БСП ще от­че­те го­ля­ма из­бор­на по­бе­да в край­но враж­деб­на за тях сре­да – скок на це­ни­те, ин­фла­ция, стач­ки и аген­ти. Въпреки това все още има шанс и за кандидата на ГЕРБ д-р Анатоли Йорданов, който е истинската изненада на тези избори в Ловеч.

 

Прог­но­за за от­цеп­ник от пар­тия:

Пър­ви­ят  съ­вет­ник, кой­то ще бие дуз­па­та на пар­ти­я­та си, ще бъ­де Ане­лия Ива­но­ва. Тя ще се обя­ви за вто­ри път за не­за­ви­си­ма и ще под­кре­пя уп­рав­ля­ва­щи­те, за да пос­трои хо­те­ла си. Ане­лия на­вяр­но ще об­ви­ни из­диг­на­ла­та я ПП “Но­во­то вре­ме” за  своя не­ус­пех. Ка­то №1 в бю­ле­ти­на­та, тя чрез час­тно­то си ра­дио “Ли­а­ни” прог­лу­ши гра­да, че е но­ви­ят кмет на Ло­веч.  На­вяр­но ще има и дру­ги от­цеп­ни­ци, ко­и­то ще ми­нат към гру­па­та на БСП.

 

Прог­но­за за ра­бо­та­та на Об­щин­ския съ­вет:

О­ще по-тру­ден за уп­рав­ле­ние, но по-ин­те­ре­сен и с по-­го­ля­ма пред­ста­ви­тел­ност спря­мо об­щес­тво­то. Още по-­го­ле­ми апе­ти­ти за гра­беж. Ще има сил­ни иг­ра­чи ка­то Ге­ор­ги Пет­ров, ко­и­то зна­ят и мо­гат по­ве­че от мес­тни­те апа­рат­чи­ци.

 

Пред­се­да­тел на Об­щин­ския съ­вет:

Ма­лък е шан­сът Мил­ко Не­дял­ков от­но­во да бъ­де из­бран за пред­се­да­тел, тъй ка­то той на­не­се по­ве­че вре­ди на чер­ве­ни­те, от­кол­ко­то пол­зи. По вре­ме на пре­диз­бор­на­та бор­ба съв­сем яс­но ста­на, че Мил­ко Не­дял­ков (“Ло­веч прес”) и Ане­лия Ива­но­ва (“Ра­дио Ли­а­ни”) ви­на­ги са иг­ра­ли за­ед­но и “над­пар­тий­но”.

От дру­га стра­на, ка­то се знае още кол­ко мно­го има да “пра­ви” Не­дял­ков, мо­же пак да го из­диг­нат. За не­го­во­то мяс­то оба­че ще се бо­рят и дру­ги съ­вет­ни­ци.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.