Пак питат Минчо Казанджиев и Милко Недялков за парите

Избран или не­из­б­ран, във втор­ник  кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев от­но­во ще бъ­де от­го­ворен в съ­да за то­ва как е хар­чил па­ри­те на об­щи­на­та за рек­ла­ма и обя­ви. Тре­то­то за­се­да­ние по ад­ми­нис­т­ра­тив­но де­ло №138/2007 г.   е от 11 ча­са в Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Ло­веч. То е об­ра­зу­ва­но по жал­ба сре­щу отказ на ос­но­ва­ние на чл. 37, ал. 1, т. 2 от За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ).

Кме­тът не се за­щи­та­ва лич­но, а чрез об­щин­с­ки юрист. От стра­на на Прог­ра­ма Дос­тъп до ин­фор­ма­ция ще прис­тиг­не ад­во­кат Алек­сан­дър Ка­шъ­мов. Де­ло­то все още не мо­же да тръг­не по съ­щес­т­во по­ра­ди ви­на на об­щи­на­та.

На прак­ти­ка кме­тът от­каз­ва  да се да­де пъл­на ин­фор­ма­ция за хар­чо­ве.Спо­ред за­ко­на тя е об­що­дос­тъп­на.

До­се­га са ми­на­ли две за­се­да­ния. Об­щи­на­та все­ки път да­ва­ше раз­лич­ни дан­ни за юри­ди­чес­ки­те ли­ца, на ко­и­то е пла­ща­ла. Спо­ред до­се­гаш­ни пис­ма от об­щи­на­та, ста­ва ду­ма за 26 322,93 лв. за три го­ди­ни, пла­те­ни на вес­т­ни­ци, ра­диа и те­ле­ви­зии.

За­поз­на­ти с фи­нан­си­те на об­щи­на­та со­чат оба­че дру­ги циф­ри.

За раз­ли­ка от Ка­зан­джи­ев, пред­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет Мил­ко Не­дял­ков, се явя­ва лич­но в съ­да. Спря­мо не­го те­че ана­логич­но де­ло в Ок­ръ­жен съд. На 25 ок­том­в­ри трич­ле­нен със­тав  ува­жи час­т­на­та жал­ба на жал­бо­по­да­те­ля Цве­тан То­до­ров. Де­ло № 23/2007 г. бе пре­на­со­че­но към Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд в Со­фия, кой­то е ро­до­во ком­пе­тен­тен по те­зи де­ла и мо­же да ре­ши въз­ник­на­л в случая про­це­су­а­лен ка­зус.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.