Най-оспорваният вот след 10 ноември

Кмет­ски­ят вот вче­ра бе най-ос­пор­ва­ни­ят от 10 но­ем­ври на­сам. По-ста­ри и па­ти­ли наб­лю­да­те­ли да­же твър­дят, че та­ка­ва пре­диз­бор­на бор­ба не е има­ло от 1947 г. на­сам.

За­що­то вче­раш­ни­те мес­тни из­бо­ри ми­на­ха под зна­ка на ог­ром­но со­ци­ал­но нап­ре­же­ние Два са съ­пътства­щи­те фак­то­ри, ко­и­то оказ­ва­ха вли­я­ние – най-дъл­га­та у нас на­ци­о­нал­на учи­тел­ска стач­ка и раз­кри­ва­не­то на до­си­е­та­та на бив­ши­те аген­ти на Дър­жав­на си­гур­ност, ко­и­то днес са кан­ди­дат-кме­то­ве.

Е­динствен НГ пред­ре­че още на 11 ок­том­ври, че учи­тел­ска­та стач­ка ще оп­ре в из­бо­ри­те. Поз­нах­ме, за­що­то не си зат­ва­ря­ме очи­те пред об­щес­тве­ни­те про­це­си. Це­ли  34 стач­ни дни пра­ви­телство­то на Сер­гей Ста­ни­шев се раз­та­ка­ва­ше, до­ка­то най-нак­рая бе при­ну­де­но да при­е­ме по-­го­ля­ма­та час­т от ус­ло­ви­я­та на стач­ку­ва­щи­те. То­ва ста­на бро­е­ни дни пре­ди во­та.

В чет­вър­тък ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та опо­вес­ти в сай­та си дан­ни за тай­ни­те сът­руд­ни­ци и щат­ни­те офи­це­ри от ко­му­нис­ти­чес­ка­та Дър­жав­на си­гур­ност. (виж стр. 3 и 4). Кой нор­ма­лен чо­век се ин­те­ре­су­ва от до­си­е­та днес, твър­де­ше пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев пре­ди вре­ме. Ме­ко ка­за­но, не поз­на! Всъщ­ност Сер­гей Ста­ни­шев дъл­го вре­ме не за­бе­ляз­ва­ше и стач­ка­та.

О­ка­за се, че БСП е с най-мно­го бив­ши тай­ни аген­ти – как­то в стра­на­та, та­ка и  в Ло­веш­ко.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.