Ловешките стачници не са съгласни с предложението

О­чак­ва се ло­веш­ки­те учи­те­ли да не се съг­ла­сят с пред­ло­же­но­то в пе­тък спо­ра­зу­ме­ние. Днес сле­до­бед те ще ре­шат да­ли да про­дъл­жат стач­ка­та, ка­за пред НГ съп­ред­се­да­те­лят на Стач­ния ко­ми­тет – Ло­веч, Пла­мен Хрис­тов.

На из­вън­ред­но за­се­да­ние в съ­бо­та стач­ни­те ко­ми­те­ти от­хвър­ли­ха офер­та­та на пра­ви­телство­то. Въп­ре­ки от­ка­за те ще се до­пи­тат до всич­ки стач­ку­ва­щи. Днес сутринта учи­тел­ски­те ко­лек­ти­ви ще об­съ­дят спо­ра­зу­ме­ни­е­то и ще ин­фор­ми­рат Стач­ния ко­ми­тет. Ако пред­ло­же­ни­е­то на пра­ви­телство­то се при­е­ме, въз­мож­но е де­ца­та да тръг­нат на учи­ли­ще във втор­ник.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.