Балотаж или блокаж на обществената енергия

Ако Мин­чо Ка­зан­джи­ев и Бой­ко Бо­ри­сов си при­ли­чат по не­що, то­ва бе прог­но­за­та, че и два­ма­та ще спе­че­лят кмет­с­ки­те си мес­та още на пър­ви тур. Бойко наистина спечели, но за Минчо не е ясно до късната вечер в неделя. По всич­ко ос­та­на­ло двамата се раз­ли­ча­ват.  Ако се стиг­не до евен­ту­а­лен ба­ло­таж в Ловеч, то той  ще бъ­де с ГЕРБ.

Ако пък старият кмет спе­че­ли от раз вто­рия си мандат, то­ва ще  бло­ки­ра на­пъл­но об­щес­т­ве­на­та енер­гия на мал­кия град. Ще се ока­же, че как­ви­то и кри­ти­ки да има към кмет­с­ка­та дей­ност, те по­па­дат в тре­та глу­ха. Не­до­вол­с­т­во от уп­рав­ле­ни­е­то на Мин­чо Ка­зан­джи­ев ид­ва глав­но от ико­но­ми­чес­ки сво­бод­ни­те де­я­те­ли  и де­мок­ра­тич­но нас­т­ро­е­ни­те хо­ра. Но е на­пъл­но въз­мож­но пен­си­о­не­ри­те от се­ла­та и но­мен­к­ла­ту­ра­та на бю­джет­на из­д­ръж­ка да са ре­ши­ли гра­дът край Осъм да вър­ви все на­до­лу.

Ба­ло­тажът по­не би на­ка­рал уп­рав­ля­ва­щи­те да ко­ри­ги­рат греш­ките си. Би вка­рал по­ве­че и раз­лич­ни об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци.

Ина­че, в края на кра­и­ща­та, все­ки град си зас­лу­жа­ва кме­та.

Цветан Тодоров

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.