За Минчо Казанджиев, Богомил Караджов и Анелия Иванова – моралът е най-важен…

Според мен в политиката най-важното е моралът.За всич­ки е яс­но, че в но­вия об­щин­ски съ­вет в Ловеч от­но­во за вто­ри по­ре­ден път ня­ма да има по­ли­ти­чес­ка гру­па с пъл­но мно­зинство. То­ва пред­по­ла­га раз­лич­ни ко­а­ли­ции при взе­ма­не на от­дел­ни ре­ше­ния. Ако те­зи ко­а­ли­ции са прин­цип­ни, а не за­щи­та­ват теснопар­тий­ни ин­те­ре­си, то мно­го­об­ра­зи­е­то от мне­ния по-ско­ро ще е пре­димство, от­кол­ко­то не­дос­та­тък. Сти­га ръ­ко­во­ди­те­ли­те на гру­пи в Об­щин­ския съ­вет да го осъз­на­ват.

Та­ка ли бе­ше в пре­диш­ни­те ман­да­ти?

За моя ра­дост в сре­ди­те на дес­ни­те, от ко­и­то про­из­ли­зам, съз­на­ва­ха от­лич­но то­ва. Те се от­на­ся­ха от­го­вор­но в ра­бо­тата си в съ­ве­та. Без­спо­рен фак­т е, че съ­вет­ни­ци­те на СДС се дър­жа­ха дос­той­но през це­лия ман­дат, чес­тно и поч­те­но, без да се из­ку­шат да ре­шат лич­ни­те си ин­те­ре­си. Ни­то един от пе­ти­ма­та ми ко­ле­ги не за­ку­пи и един квад­ра­тен ме­тър об­щин­ски те­рен или пък об­щин­ска собстве­ност, ни­кой от нас не иг­ра на търг, за да спе­че­ли об­щин­ска по­ръч­ка.

О­ба­че за най-го­ля­ма­та гру­па на БСП и за ней­ния кмет Мин­чо Ка­зан­джи­ев то­ва не мо­же да се твър­ди.

И­нер­ци­я­та и ста­ри­те реф­лек­си от ми­на­ло­то ка­ра­ха БСП с це­на­та на всич­ки средства да тър­си ед­но пос­то­ян­но мно­зинство. Не са­мо за ком­форт в уп­рав­ле­ни­е­то, но и да про­кар­ва ре­ше­ния, ко­и­то не са в ин­те­рес на граж­да­ни­те. Дър­жа­ха да не се по­лу­ча­ва опо­зи­ци­о­нен блок, кой­то да дър­жи смет­ка, да кон­тро­ли­ра из­пъл­не­ни­е­то на взе­ти­те ре­ше­ния. В по-пре­диш­ния ман­дат то­ва ста­ва­ше чрез ку­пу­ва­не на съ­вет­ни­ци с ме­ха­низ­ма на пла­те­ни над­зор­ни­ци в об­щин­ски­те фир­ми.

За­ко­но­да­те­лят оба­че ви­дя конфлик­та на ин­те­ре­си и заб­ра­ни учас­ти­е­то на съ­вет­ни­ци в уп­рав­ле­ни­е­то на об­щин­ски фир­ми.

То­ва оба­че не от­ка­за БСП и кме­та Ка­зан­джи­ев с дру­ги при­йо­ми да на­па­за­ру­ват не­об­хо­ди­мо­то им мно­зинство. Слу­ча­и­те не са един и два.

Най-фра­пи­ра­щи­ят е с наз­на­ча­ва­не­то на Бо­го­мил Ка­рад­жов за за­мес­тник-кмет и сус­пен­ди­ра­не на гру­па­та съ­вет­ни­ци от ОБТ, афи­ши­ра­ла се на пре­диш­ни­те из­бо­ри ка­то ос­но­вен опо­нент на Ка­зан­джи­ев.

Вто­ри­ят при­мер е със съ­вет­ни­ка Кольо Ко­лев от ДПС. Не­за­ви­си­мо че ДПС вле­зе в уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция, Ко­лев бе наз­на­чен на ра­бо­та във ВиК – Ло­веч, с ус­ло­ви­е­то да пре­ми­не към гру­па­та на БСП. В ак­тив­на под­кре­пя­ща­ ро­ля на чер­ве­ни­те вле­зе и съ­вет­ни­кът Све­тос­лав Ива­нов, кой­то в на­ру­ше­ние на за­ко­на за мес­тно са­мо­уп­рав­ле­ние ос­та­на в ръ­ко­водство­то на ВиК. Дру­ги от съ­вет­ни­ци­те бя­ха ку­пе­ни с про­даж­ба на об­щин­ско иму­щес­тво и пе­че­ле­не на об­щин­ски по­ръч­ки, за ко­е­то ние невед­нъж сме пи­са­ли.

И­ма­ше и съ­вет­ни­ци, ка­то дру­гия Кольо Ко­лев, Илия Ни­ко­лов и Иван Мин­ков, ко­и­то въп­ре­ки во­ля­та им, бя­ха мо­та­ни, при­тис­ка­ни и при­тес­ня­ва­ни че­ти­ри го­ди­ни от БСП. Не им се ре­ша­ва­ха жиз­не­новаж­ни въп­ро­си,­ ко­и­то те бя­ха до­ка­за­ли с ра­бо­та­та си, мно­го пре­ди ман­да­та и го­ди­ни на­ред бя­ха уни­жа­ва­ни и от­ла­га­но ре­ша­ва­не­то им във вре­ме­то.

Но най-по­ка­за­те­лен е слу­чаят с Ане­лия Ива­но­ва.

Гос­по­жа­та, ко­я­то се­га е кан­ди­дат за кмет, е оли­цет­во­ре­ние на по­ръч­ко­во по­ве­де­ние през це­лия ман­дат. Се­гаш­на­та кам­па­ния на Ане­лия по­каз­ва кол­ко да­леч е би­ла през це­ли­те че­ти­ри го­ди­ни от проб­ле­ми­те на об­щи­на­та и ней­ни­те хо­ра. Тя чак се­га за­поч­ва да от­кри­ва тех­ни­те бол­ки, след ка­то 4 го­ди­ни бе сля­па.

Но да си при­пом­ним фак­ти­те. Ане­лия пре­ми­на през ня­кол­ко пар­тии, за да вле­зе ка­то съ­вет­ник от НДСВ. В на­ча­ло­то бе­ше мно­го ак­тив­на в ата­ки­те си сре­щу бив­шия кмет Пла­мен Ев­рев, ата­ку­ва­ше най-ве­че до­го­во­ра за сме­то­съ­би­ра­не, за да уго­ди на еки­па на Ка­зан­джи­ев, ко­йто не­до­люб­ва­ше ста­рия кмет.

Но мал­ко хо­ра зна­ят, че имен­но тя, ка­то до­ве­ре­но ли­це на Ев­рев, но­се­ше пре­пис­ки­те в Со­фия по пред­ва­ри­тел­но­то уго­ва­ря­не на кон­це­си­я­та за смет­та. Гос­по­жа­та я пом­ним и с ед­на дру­га из­цеп­ка в на­ча­ло­то на ман­да­та. Тя пред­ло­жи об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци да не по­лу­ча­ват въз­наг­раж­де­ние и обя­ви, че ня­ма да взи­ма сво­е­то. Фак­т е, че през про­ве­де­ни­те око­ло 60 за­се­да­ния през ман­да­та на­да­ли има и де­се­ти­на, в ко­и­то Ане­лия да е сто­я­ла от на­ча­ло до край. В по­ве­че­то слу­чаи ид­ва­ше, раз­пис­ва­ше се и си за­ми­на­ва­ше, за да си во­ди собстве­но­то си ра­ди­о­ “Ли­а­ни”. Но до пос­лед­ния ме­сец по­лу­ча­ва­ше сво­е­то въз­наг­раж­де­ние, без да знае как­ва ра­бо­та е свър­ши­ла.

Ня­мам спо­мен тя да е вка­ра­ла в съ­ве­та по­не ед­но пред­ло­же­ние, ка­то из­клю­ча пред­ло­же­ни­е­то за прек­ра­тя­ва­не до­го­во­ри­те на пар­ти­и­те за пар­тий­ни­те клу­бо­ве. Но то си бе по­ръч­ка и пре­дуп­реж­де­ние към оп­ре­де­ле­ни гру­пи съ­вет­ни­ци.

Ед­на го­ди­на пре­ди мес­тни­те из­бо­ри Ане­лия Ива­но­ва бе ак­ти­ви­ра­на от Мил­ко Не­дял­ков по по­вод ед­на дек­ла­ра­ция, ко­я­то я ули­ча­ва­ше в слу­ги­наж на БСП сре­щу ма­те­ри­ал­на из­го­да. Тя стар­ти­ра то­тал­на и бе­зог­лед­на ата­ка към гру­па­та съ­вет­ни­ци от СДС и по-спе­ци­ално към мен и към Вен­ци Хрис­тов.

Да ата­ку­ваш опо­зи­ци­я­та в Об­щин­ския съ­вет пос­то­ян­но и без­прин­цип­но, и то с куп лъ­жи, са­мо на прин­ци­па на “ви­ца за крас­та­ви­ца­та” – то­ва си е чис­та ус­лу­га на чер­ве­ни­те уп­рав­ля­ва­щи. То­ва си е чис­та про­ба раз­ми­ва­не­ на въп­ро­си­те и на заг­лу­ша­ва­не на от­го­во­ри­те на та­ки­ва въп­ро­си, ка­то “ас­фал­ти­ра­не­то на ло­веш­ки­те ули­ци”, “ре­мон­та на же­лез­ния мост”, “стро­и­телство­то на сме­ти­ще­то”, “лик­ви­да­ци­я­та на об­щин­ски­те фир­ми “Тър­го­вия”, “Ноя” , и “Хле­бо­за­во­да”, да не го­во­рим за бе­зоб­ра­зи­я­та око­ло “Об­щин­ски па­за­ри”.

Об­ви­не­ни­я­та на Ане­лия бя­ха то­та­лен аб­сур­д и лъ­жа. Но по­не­же има вто­ра три­бу­на в ра­ди­о­то си, тя не спря да пов­та­ря лъ­жи­те си и кле­ве­ти­те си, без до­ри да се за­мис­ли, че има ня­как­ва ети­ка, пък и от­го­вор­ност в про­фе­си­я­та ра­ди­о­во­дещ.

За да вну­ши, че всич­ко, ко­е­то твър­ди, е вяр­но, тя ка­ни над 10 пъ­ти моя ком­шия Ка­мен Ца­нев. И дрън­кат в ефир, как­во­то им пад­не.

Мах­лен­ска по­ли­ти­ка чрез клю­ки и лъ­жи ме “пред­ста­вя” пред граж­да­ни­те на Ло­веч, ка­то чо­век, нап­ра­вил си ду­вар от “Про­ек­та за бла­го­ус­тро­я­ва­не­то на пло­щад­но­то прос­транство”, кой­то е в бли­зост до ад­ре­са, на кой­то жи­вея.

Ни­ко­га ни­кой не ми е пра­вил или ук­реп­вал ду­ва­ра. То­ва все­ки мо­же да дой­де и да про­ве­ри. Мо­же и да се по­пи­та фир­ма­та, из­пъл­ни­ла про­ек­та.

Но е факт, че за­ра­ди лъ­жи­те по ра­ди­о­то и Ане­лия Ива­но­ва, и Ка­мен Ца­нев бя­ха наг­ра­де­ни.

На Ца­нев бе нап­ра­вена но­ва ог­ра­да, по­да­рък от кмет­ска­та ад­ми­нис­тра­ция, за ко­я­то той не е пла­тил и един лев. То­зи факт во­де­ща­та не ко­мен­ти­ра. Тя не ко­мен­ти­ра и за­що въз­ник­на кон­фликт меж­ду нас, а го пред­ста­вя ед­ва ли не ка­то граж­дан­ска по­зи­ция. Ис­ти­на­та е, че фир­ма­та из­пъл­ни­тел за­се­че не­за­ко­но­съ­об­раз­но прис­во­я­ва­не на об­щин­ски те­рен от стра­на на Ца­нев. Но кме­тът не го сан­кци­о­ни­ра, прик­ри то­зи факт.

За ис­тин­нос­та на то­ва мое твър­де­ние мо­же да се по­пи­та все­ки един от хо­ра­та, жи­ве­е­щи в бли­зост до Ца­нев, как­то и фир­ма­та из­пъл­ни­тел. Пи­тай­те и са­мия кмет Ка­зан­джи­ев.

Наг­ра­де­на бе и Ане­лия Ива­но­ва.

“По­да­ре­ни” и бя­ха це­ли три пар­це­ла в цен­тъ­ра на град Ло­веч за смеш­на­та це­на от 35 лв. за кв. м. То­ва ли­ши жи­ве­е­щи­те в бли­зос­т от пар­ко­мес­та, как­то и от евен­ту­ал­но­то из­пра­вя­не на опас­ния за­вой до “Мос­та за ни­къ­де”.

То­ва ста­ва на те­ре­на, къ­де­то се на­ми­ра­ше цял квар­тал, из­вес­тен в ми­на­ло­то ка­то “Ци­ган­ска­та ма­ха­ла” и къ­де­то хо­ра­та бя­ха от­чуж­де­ни за из­пол­зва­не на те­ре­на за об­щес­тве­ни нуж­ди. Ане­лия Ива­но­ва бе внес­ла ин­вес­ти­ци­он­но на­ме­ре­ние за стро­еж на сгра­да за “Ра­дио Ли­а­ни” на два ета­жа на площ от 60 кв. м. Нез­най­но как то­ва й пред­ло­же­ние се уго­ле­ми не­кол­кок­рат­но и квад­ра­ти­те ста­на­ха над 300 кв. м., а сгра­да­та ве­че бе хо­тел на 6 ета­жа. То­ва е тол­ко­ва не­мо­рал­но и безскру­пул­но! То­ва ли е, как­то тя се из­ра­зя­ва в ефи­ра, “е­динстве­на­та опо­зи­ция”? Да по­лу­чиш та­къв жес­т от кме­та, яв­но ста­ва ду­ма за “о­со­бе­ни зас­лу­ги”.

Гос­по­жа­та по­лу­чи и дру­ги при­ви­ле­гии. По­лу­чи “Пред­ва­ри­те­лен до­го­вор за по­куп­ка на пос­лед­ния още не­за­ку­пен те­рен”, ко­йто е спо­рен по­не по два за­ко­на. Лип­са­та
(е­динстве­но в то­зи слу­чай) на бан­ко­ва или па­рич­на га­ран­ция за стро­е­жа си е екстра, ко­я­то труд­но мо­же да се обяс­ни на об­щес­тве­нос­тта. Заг­раж­да­не­то без сан­кция и стро­еж вър­ху те­рен, кой­то все още не е твой – то­ва са дос­та сму­ща­ва­щи фак­ти, свър­за­ни с из­би­ра­тел­но от­но­ше­ние на ком­пе­тен­тни­те ор­га­ни.

И та­зи гос­по­жа има наг­лос­тта да съ­ди де­сет­ки хо­ра в Ло­веч и да им бъ­де мо­ра­лен кри­тик?!

Тя ви­на­ги е иг­ра­ла за БСП! Всич­ки ней­ни гла­су­ва­ния са би­ли в под­кре­па на пред­ло­же­ни­я­та на кме­та. Мал­ко хо­ра зна­ят след­ния факт. Слу­чай­но взех един лис­т от бю­ро­то на пред­се­да­те­ля Мил­ко Не­дял­ков – на­тък­нах се на чер­но­ва на текст, на­пи­сан на не­го­вия ком­пю­тър.

С то­зи текст съ­вет­нич­ка­та Ане­лия Ива­но­ва ата­ку­ва­ше в съ­да ре­ше­ни­е­то за за­поч­ва­не на про­це­ду­ра­та по про­даж­ба­та на пар­це­ла, на кой­то се­га е пос­тро­ен ма­га­зин “Бил­ла”.

В ре­зул­тат на то­ва про­даж­ба­та на те­ре­на и из­граж­да­не­то на ма­га­зи­на за­къс­ня­ха с ня­кол­ко ме­се­ца. То­ва е “топ­ла­та връз­ка” меж­ду Ане­лия Ива­но­ва и Мил­ко Не­дял­ков, за ко­я­то ве­че всич­ки се до­се­щат.

При Ане­лия во­дещ е ми­ри­сът на па­ри плюс кре­щя­ща без­прин­цип­ност.

Тя во­ди ед­на от най-скъ­пи­те кам­па­нии от име­то на пар­тия “Но­во­то вре­ме”, ко­я­то по ни­ка­къв на­чин не е пред­ста­ве­на в мес­тна­та об­щнос­т и не е тра­ди­ци­он­на за Ло­веч. “Та­ра­ле­жи­те” я при­поз­на­ха ка­то свой кан­ди­дат в пос­лед­ния въз­мо­жен мо­мент. Ней­но­то по­ве­де­ние сва­ля ни­во­то на кам­па­ни­я­та и де­мо­ти­ви­ра хо­ра­та да гла­су­ват. На мно­гоб­рой­ни­те и не­ис­кре­ни по­ка­ни за дис­пут по “Ли­а­ни” не се явя­ва поч­ти ни­кой от се­ри­оз­ни­те опо­нен­ти. Тя е то­тал­но не­ди­а­ло­гич­на, без кап­ка чу­ва­е­мост към опо­нен­та, без ува­же­ние на чуж­до­то мне­ние.

Тя не мо­же да ра­бо­ти в екип, а ис­ка да уп­рав­ля­ва Ло­веч?!

Нак­рая ще прик­лю­ча с то­ва, че не страх от учас­ти­е­то на Ане­лия Ива­но­ва и сие в из­бо­ри­те ме на­ка­ра да на­пи­ша те­зи ре­до­ве. На­ка­ра­ ме тях­на­та пош­лос­т и чувство­то на без­на­ка­за­ност, ко­и­то от­вра­ща­ват мис­ле­щи­те хо­ра. На­ка­ра ме раз­би­ра­не­то, че мо­же и да не си тол­ко­ва под­гот­вен, но тряб­ва да си поч­тен, да при­те­жа­ваш цен­нос­тна сис­те­ма, ко­я­то да оп­ре­де­ля по­ве­де­ни­е­то ти при вли­за­не­то в уп­рав­ле­ни­е­то на Ло­веч.

Но най-­неп­ри­ят­ни са дру­га­ри­те от БСП. Те, за да спе­че­лят из­бо­ри­те, стро­и­ха всич­ки сел­ски кме­то­ве на СДС да се кан­ди­да­ти­рат от тях­но име. Та­ка въз­ро­ди­ха “ени­черство­то” в Ло­веш­ко. Неп­ри­ят­но е не­же­ла­ни­е­то на чер­ве­ни­те да от­го­ва­рят на оне­зи въп­ро­си, ко­и­то на­ис­ти­на въл­ну­ват ло­веш­ки­те граж­да­ни.

 

Иван Арабджиев, Ловеч

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.