„Новото време“ не е страна по спора на „Лиани“

В от­го­вор на пуб­ли­ку­ва­на във ва­шия вес­тник ста­тия ка­то из­пъл­ни­те­лен сек­ре­тар на ПП “Но­во­то вре­ме” бих ис­ка­ла да за­я­вя, че пар­ти­я­та не е стра­на по спо­ро­ве и ня­ма не­из­пъл­не­ни за­дъл­же­ния към ни­то ед­на бъл­гар­ска фир­ма за­ни­ма­ва­ща се с из­ра­бот­ка и под­дръж­ка на ин­тер­нет стра­ни­ци. В от­го­вор за­я­вя­вам:

1. ПП “Но­во­то вре­ме” не мо­же да пред­при­е­ме ни­как­ви действия по да­де­ния ка­зус, тъй ка­то пар­ти­я­та не е стра­на по до­го­вор с по­доб­на со­фийска фир­ма.

2. Спо­ро­ве­те по из­пъл­не­ни­е­то и не­из­пъл­не­ни­е­то на все­ки един до­го­вор меж­ду две тър­гов­ски дру­жес­тва е от ком­пе­тен­тнос­тта на съ­да, но е доб­ре да се знае, че по бъл­гар­ско­то пра­во, ко­га­то ста­ва ду­ма за из­ра­бот­ка на как­во­то и да е, то­зи кой­то го е по­ръ­чал след­ва да го зап­ла­ти единстве­но, ако из­ра­бо­те­но­то от­го­ва­ря на не­го­во­то за­да­ние. Не е ра­бо­та ни­то на вес­тни­ци­те, още по-­мал­ко на пар­ти­и­те да ре­ша­ват тър­гов­ски­те спо­ро­ве меж­ду час­тни су­бек­ти.

3. От­нос­но под­кре­па­та, ко­я­то пар­ти­я­та оказ­ва на г-жа Ане­лия Ива­но­ва вся­как­ви ко­мен­та­ри са на­пъл­но без­поч­ве­ни – тя е на­шият кан­ди­дат и ние ра­бо­тим неп­ре­къс­на­то за ус­пеш­но­то є пред­ста­вя­не в из­бо­ри­те.

В зак­лю­че­ние бих ис­ка­ла да обър­на вни­ма­ние, че на­мес­ва­не­то на един кан­ди­дат за кмет и по­ли­ти­чес­ка­та пар­тия, ко­я­то го е из­диг­на­ла, в по­доб­ни “скан­да­ли” най-ме­ко ка­за­но не от­го­ва­ря на за­я­ве­ни­те на­ме­ре­ния за чес­тна и то­ле­ран­тна кам­па­ния от стра­на на всяка една пар­тия.

 

Ро­си­ца Каб­зе­ва, изпълнителен секретар на  “Новото време”

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.