Анелия Иванова от „Лиани“ – още един скандал

Кан­ди­да­тът за кмет на об­щи­на Ло­веч от ПП “Но­во­то вре­ме”, г-жа Ане­лия Ива­но­ва, и ней­ни­ят съп­руг, ше­фът на мес­тно­то ра­дио “Ли­а­ни”, г-н Иван Ива­нов са за­ме­се­ни в скан­дал за­ра­ди не­из­пла­те­ни от тях­на стра­на су­ми по до­го­вор за у­еб стра­ни­ца на кан­ди­да­ту­ра­та.

В на­ча­ло­то на кам­па­ни­я­та и на кан­ди­да­ту­ра­та на г-жа Ива­но­ва за кмет на об­щи­на­та, два­ма­та с ней­ния съп­руг по­ръч­ват на со­фийската фир­ма Ин­тер­нет Мла­деж­ка Ме­дия “Све­тЪ” из­ра­бот­ка­та на у­еб стра­ни­ца за кан­ди­да­ту­ра­та. Две­те стра­ни под­пис­ват до­го­вор, с кой­то мар­ки­рат и сро­ко­ве за пре­веж­да­не на су­ми­те по смет­ка­та на фир­ма­та и из­пъл­не­ни­е­то на про­ек­та. До­го­во­рът до мо­мен­та не е спа­зен. Кон­флик­тът бе пот­вър­ден от собстве­ни­ка на фир­ма­та Ди­ми­тър Ман­драд­жи­ев пред НГ. Той оба­че се въз­дър­жа от по­ве­че ко­мен­та­ри и ще тър­си пра­ва­та си в съ­да.

В пред­ва­ри­тел­ни кон­так­ти меж­ду две­те стра­ни на Ива­но­ва мно­гок­рат­но са пред­ста­вя­ни про­ек­то­ди­зай­ни, вър­ху ко­и­то тя е вна­ся­ла сво­и­те пре­по­ръ­ки и за­бе­леж­ки, за да се дос­тиг­не до окон­ча­тел­ния вид на же­ла­ния от нея у­еб сайт, на кой­то тя се е съг­ла­си­ла.

Спо­ред спо­ра­зу­ме­ни­е­то, су­ма­та за у­еб­сай­та тряб­ва да бъ­де пре­ве­де­на на два тран­ша. Ане­лия Ива­но­ва тряб­ва да пре­ве­де на со­фийска­та фир­ма по­ло­ви­на­та су­ма, в ре­зул­тат на ко­е­то фир­ма­та да стар­ти­ра про­ек­та в ин­тер­нет, след ко­е­то, с ус­та­но­вен в до­го­во­ра срок, да пре­ве­де и ос­та­на­ла­та су­ма. След ка­то ни­как­ва час­т от дъл­жи­мо­то не е зап­ла­те­но и не е спа­зен ни­то един от рам­ки­ра­ни­те сро­ко­ве, фир­ма­та за у­еб ди­зайн се об­ръ­ща с мол­ба към г-жа Ива­но­ва, в ка­чес­тво­то є на стра­на по до­го­во­ра, да пре­ве­де дъл­жи­ма­та су­ма, за да мо­же ин­тер­нет сай­тът на кан­ди­да­ту­ра­та є да бъ­де офи­ци­ал­но стар­ти­ран в ин­тер­нет прос­транство­то.

По­ра­ди лип­са­та на вся­как­ва ре­ак­ция от­нос­но мол­ба­та от стра­на на кан­ди­да­та за кмет на об­щи­на Ло­веч от ПП “Но­во­то вре­ме”, со­фийска­та фир­ма за по­ре­ден път се свър­зва с г-жа Ива­но­ва на по­со­че­ни­те те­ле­фо­ни.

На тях оба­че то­зи път от­го­ва­ря ней­ни­ят съп­руг, г-н Иван Ива­нов, шеф на мес­тно­то ло­веш­ко ра­дио “Ли­а­ни”. Той за­я­вя­ва, че ня­ма да зап­ла­ти ни­как­ва час­т от дъл­жи­ма­та су­ма и че спо­ме­на­ти­те сро­ко­ве и за­дъл­же­ния в под­пи­са­ния от не­го до­го­вор не оз­на­ча­ват ни­що – ни­то за не­го, ни­то за не­го­ва­та съп­ру­га.

На мно­гок­рат­ни­те обяс­не­ния, че та­ка не се спаз­ва до­го­во­ра, г-н Ива­нов за­поч­ва да се дър­жи гру­бо и ци­нич­но, за­я­вя­вай­ки, че за не­го до­го­во­рът не е от зна­че­ние и не за­дъл­жа­ва не­го или г-жа Ива­но­ва. При въп­ро­са за­що той от­го­ва­ря на то­зи те­ле­фон, по­со­чен ка­то но­мер на кан­ди­дат­ка­та, г-н Ива­нов за­поч­ва да зап­лаш­ва, след ко­е­то зат­ва­ря те­ле­фо­на.

Дос­то­вер­на ин­фор­ма­ция за г-н Ива­нов в гр. Ло­веч го об­вър­зва и с дру­ги по­доб­ни не­дос­той­ни про­я­ви, за­ра­ди ко­и­то сре­щу не­го има пре­дя­ве­ни съ­деб­ни ис­кове. Име­то на Ане­лия Ива­но­ва пък е за­ме­се­но в скан­да­ли за про­даж­ба на имо­ти в Ло­веч в ка­чес­тво­то є на об­щин­ски съ­вет­ник в гра­да.

От цен­тра­ла­та на пар­тия “Но­во­то вре­ме”, из­диг­на­ли кан­ди­да­ту­ра­та на г-жа Ане­лия Ива­но­ва и от­го­вор­ни за ней­но­то ця­лос­тно пред­ста­вя­не по вре­ме на кам­па­ни­я­та, са за­поз­на­ти с ка­зу­са де­тайлно и мно­гок­рат­но, но до­се­га не са пред­при­е­ли ни­що. При­чи­на­та не е изяс­не­на, ма­кар че под­хож­дат с при­вид­но раз­би­ра­не към въп­ро­са. Действия оба­че не са пред­при­е­ти с оп­рав­да­ни­е­то, че те ни­що не мо­гат да нап­ра­вят. Оче­вид­но ни­то кан­ди­да­ту­ра­та на г-жа Ива­но­ва за Ло­веч, ни­то лич­нос­тта на пред­ста­вя­на­та кан­ди­да­ту­ра или ця­лос­тно­то ли­це на пар­ти­я­та в стра­на­та не са счи­та­ни за важ­ни от ПП “Но­во­то вре­ме”.

Към нас­то­я­щия мо­мент г-жа Ане­лия Ива­но­ва, кан­ди­дат за кмет на об­щи­на Ло­веч от ПП “Но­во­то вре­ме” дъл­жи на фир­ма­та ця­ла­та су­ма по склю­че­ния до­го­вор. За­ра­ди сис­тем­ния от­каз да бъ­де зап­ла­те­на и без­пар­дон­но­то от­но­ше­ние на ней­ния съп­руг, от по­тър­пев­ша­та у­еб­ ди­зайн фир­ма за­я­вя­ват, че ако в срок от ед­на сед­ми­ца след раз­прос­тра­не­ни­е­то на та­зи ин­фор­ма­ция, дру­га­та стра­на по до­го­во­ра не из­пъл­ни за­дъл­же­ни­я­та си, ще за­ве­дат съ­де­бен иск сре­щу кан­ди­да­та на пар­тия “Но­во­то вре­ме”, г-жа Ане­лия Ива­но­ва и ней­ния съп­руг, г-н Иван Ива­нов.

 

 

Материалът е платена информация и е изпратен от пресцентъра на една от основните политически сили в Ловеч. Редакцията не носи отговорност за верността на фактите, изнесени в статията. В същото време НГ провери по свой път фактите и се запозна с проблема. Дава право за коментар на  ПП “Новото време” София (виж по-долу). 

Материалът е изпратен за мнение и на пресцентъра на Анелия Иванова, кандидат за кмет на Ловеч.  До приключването на брой отговор не се получи.

Същевременно проблемът излезе в сайта http://www.bulgar-bg.com и вече събира коментари.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.