Има недостиг на зърно в Ловешко

О­ко­ло 5-6 хил. то­на е не­дос­ти­гът на зър­не­ния ба­ланс в райо­на, съ­об­щи ше­фът на “Зе­ме­де­лие и го­ри” Ни­ко­лай Три­фо­нов. Той до­пъл­ни, че об­лас­тта е на гра­ни­ца­та на не­об­хо­ди­ми­те ко­ли­чес­тва за из­хран­ва­не на на­се­ле­ни­е­то и оси­гу­ря­ва­не на се­ме­на.

О­ко­ло 34 хил. то­на е до­би­вът на пше­ни­ца за Ло­веш­ка об­ласт. Мак­си­му­мът, кой­то е дос­ти­ган е 60 хил. т.

Це­на 2 лв. за кг хляб не е по си­ли­те на хо­ра­та и ще се на­ма­ли по­ку­па­тел­но­то тър­се­не, прог­но­зи­ра ше­фът на “Зе­ме­де­лие и го­ри”. Спо­ред не­го, един от фак­то­ри­те за ви­со­ка­та це­на на хля­ба е, че до­се­га го­ля­ма час­т от про­из­водство­то се е ук­ри­ва­ло.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.