Вече 21 дни стачка, Сергей Станишев се инати…

Ловешки стачници в СофияЛовешки стачници на националния митинг в София в четвъртък.

На 21-ия си ден на­ци­о­нал­на­та учи­тел­ска стач­ка нав­ле­зе в още по-дра­ма­тич­на фа­за, след ка­то пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев обя­ви, че кан­ди­дат-кме­то­ве  фи­нан­си­рат про­тес­ти­те. Вес­тни­ци­те “Стан­дарт” от 15 ок­том­ври и “168 ча­са”  от 19 ок­том­ври ди­рек­тно твър­дят, че сред “чер­ве­ни­те по­мощ­ни­ци” е и ло­веш­ки­ят Мин­чо Ка­зан­джи­ев.

Ни­що по­доб­но,  кан­ди­дат-кме­тът на БСП от­ка­за по­мощ, твър­ди чо­век от Стач­ния ко­ми­тет в Ло­веч. Из­вес­тно е още, че ло­веш­ки­те чер­ве­ни­те съ­вет­ни­ци единстве­ни не под­кре­пи­ха до­ри с под­пис стач­ни­те ис­ка­ния. Отзовали  са се  Венцислав Христов, директор на ОУ „Христо Никифоров“, Станислав Бешков, Иван Първанов- независим  кандидат за кмет, г-н Симеонов, Георги Георгиев от „Генимекс“, Петко Игнатов , собственик на в. Фактор.

Със съ­бот­ни­те си  из­каз­ва­ния пре­ми­е­рът ста­на най-доб­ри­ят ко­ор­ди­на­тор на стач­ни­те действия, ко­мен­ти­рат още в Ло­веч. То­га­ва Ста­ни­шев зап­ла­ши, че ще на­ма­лят още по­ве­че чис­ла­та в пра­ви­телстве­на­та офер­та. Де­ца­та в по­не­дел­ник пак не са на учи­ли­ще.

260 учи­те­ли­те от об­щи­на­та плюс още тол­ко­ва от об­лас­тта учас­тва­ха  във вто­рия на­ци­о­на­лен про­тест в чет­вър­тък в Со­фия. Ис­ка­ни­я­та са за 789 ле­ва сред­на учи­тел­ска зап­ла­та до 1 юли до­го­ди­на и 427 ле­ва за не­пе­да­го­ги­чес­кия пер­со­нал. В ран­ния сле­до­бед про­тес­ти­ра­щи­те учи­те­ли нап­ра­ви­ха жи­ва ве­ри­га пред пар­ла­мен­та. Ос­вен ви­ко­ве­те “Ос­тав­ка” и “Вън”, пускаха и хар­ти­е­ни ляс­то­ви­ци с пос­ла­ния, ко­и­то ле­тя­ха към ох­ра­ня­ва­щи­те по­ли­цаи.

Пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев из­ра­зи „из­не­на­да“ от те­зи пре­тен­ции и из­тег­ли ми­нис­т­ри­те Да­ни­ел Въл­чев и Пла­мен Оре­шар­с­ки от раз­го­во­ри­те.

Пра­ви­тел­с­т­ве­на­та прес­служ­ба при­пом­ни, че са­мо пре­ди ден е би­ло пос­тиг­на­то съг­ла­сие сред­на­та учи­тел­с­ка зап­ла­та да дос­тиг­не до 650 ле­ва по­е­тап­но до 1 юли до­го­ди­на и то­ва е би­ло одоб­ре­но от всич­ки пред­с­та­ви­те­ли на Един­ния национален ста­чен ко­ми­тет (ЕНСК) в при­със­т­ви­е­то на пре­ми­е­ра и два­ма­та ми­нис­т­ри.

То­ва пред­ло­же­ние на пра­ви­тел­с­т­во­то е пър­во­то, ко­е­то ние офи­ци­ал­но по­лу­ча­ва­ме ка­то да­де­но с ман­дат от пре­ми­е­ра. От­тук на­сет­не ние до­ри за се­кун­да не сме се от­к­ло­ня­ва­ли от стач­но­то си ис­ка­не, по­со­чи го­во­ри­те­лят на ЕНСК Ни­ко­лай Ни­ко­лов.

Пред­с­та­ви­те­ли на стач­ни ко­ми­те­ти се съб­ра­ха в сгра­да­та на “Под­к­ре­па”, за да об­мис­лят ис­ка­ни­я­та си за раз­ме­ра на учи­тел­с­ки­те зап­ла­ти с из­п­ра­те­ни ек­с­пер­ти. Оре­шар­с­ки и Въл­чев не дой­до­ха.

Сре­ща­та про­те­че бур­но, ка­то Пла­мен Хрис­тов от Стач­ния ко­митет в Ло­веч при­зо­ва да не се отстъпва.

Ян­ка Та­ке­ва поиска учи­те­ли­те, ко­и­то не й вяр­ват, да за­е­мат ней­но­то мяс­то. Го­во­ри­те­лят на стач­ния ко­ми­тет Ни­ко­лай Ни­ко­лов ко­мен­ти­ра, че ед­ва в сря­да ми­нис­т­ри­те Въл­чев и Оре­шар­с­ки са по­лу­чи­ли от пре­ми­е­ра ман­дат за пре­го­во­ри, а в чет­вър­тък ве­че са от­тег­ле­ни.“ То­ва не е про­я­ва на дър­жав­ни­чес­ка мъд­рост. Ние ня­ма­ме как­во да гу­бим, но дър­жа­ва­та има“, за­я­ви той.

Ня­кол­ко пъ­ти съ­вет­ни­кът на ми­нис­тър Оре­шар­с­ки – Ата­нас Ка­цар­чев, се опи­та да обяс­ни как­во пред­ла­га пра­ви­тел­с­т­во­то, но бе ос­вир­кан. Пре­ди да из­ле­зе от за­ла­та той ка­за, че се „чув­с­т­ва ка­то в сел­с­ка кръч­ма“. На­пус­кам сре­ща­та, за­що­то не се во­ди по­ле­зен ди­а­лог, до­пъл­ни той пред жур­на­лис­ти.

По дан­ни на ЕНСК над 130 хи­ля­ди бъл­гар­с­ки учи­те­ли и не­пе­да­го­гич­с­ки пер­со­нал са учас­т­ва­ли във вто­рия ми­тинг- шес­т­вие.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.