Регистрират кражби на ток

Об­що 414 краж­би на ток от пот­ре­би­те­ли са кон­ста­ти­ра­ни през пос­лед­ни­те три ме­се­ца, съ­об­щи ЧЕЗ Бъл­га­рия. Над 8100 про­вер­ки са из­вър­ше­ни от от­дел “Не­тех­ни­чес­ки за­гу­би” към три­те раз­пре­де­ли­тел­ни дру­жес­тва от За­пад­на Бъл­га­рия.

В Елек­тро­раз­пре­де­ле­ние – Пле­вен са пол­зва­ни неп­ра­во­мер­но 955 хи­ля­ди kWh от 195 пот­ре­би­те­ли.

На те­ри­то­ри­я­та на Елек­тро­раз­пре­де­ле­ние – Сто­лич­но са раз­кри­ти 136 краж­би на над 1 ми­ли­он и 255 хи­ля­ди kWh елек­тро­е­нер­гия. В Елек­тро­раз­пре­де­ле­ние – Со­фия об­ласт кон­ста­ти­ра­ни­те краж­би са 83, а ко­ли­чес­тво­то из­чис­ле­на енер­гия въз­ли­за на над 685 хи­ля­ди kWh.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.