Учители броят стотинки

Учи­те­ли бро­ят сто­тин­ки и ня­мат до­ри за ед­но ка­фе, на­у­чи НГ. Стач­ку­ва­щи­те ня­мат пра­во да по­лу­ча­ват зап­ла­ти и мно­зи­на от тях из­не­мог­ват. В съ­що­то вре­ме в гра­до­ве ка­то Плов­див кме­тът е раз­ре­шил проб­ле­ма, ка­то се е съг­ла­сил да се да­дат по­мо­щи за ма­те­ри­ал­но сти­му­ли­ра­не от ре­зер­ви­те на об­щи­на­та. Да­ли оба­че вре­мен­но из­пъл­ня­ва­щият кмет на Ло­веч, Пла­мен Пет­ков, ще раз­бе­ре при­ме­ра на Плов­див, пи­тат се на­шен­ци. Има ве­ро­ят­ност през та­зи сед­ми­ца да се сви­ка из­вън­ред­на се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет по проб­ле­ми­те на учи­те­ли­те. То­ва ще е аб­со­лю­тен пре­цедент в ис­то­рия­та му.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.