Стефан Гецов: Виждам разруха и корупция в Ловеч

Стефан ГецовСтефан Гецов

Ад­во­кат Сте­фан Ге­цов е кан­ди­дат за кмет на об­щи­на Ло­веч, из­диг­нат от ПП “Бъл­гар­ско дви­же­ние На­ци­о­на­лен иде­ал за единство”. 51-го­ди­шен, лов­ча­лия. За­вър­шва сред­но об­ра­зо­ва­ние в Ези­ко­ва­та гим­на­зия. С вис­ше юри­ди­чес­ко об­ра­зо­ва­ние в Со­фийския уни­вер­си­тет. Бил е сле­до­ва­тел. От 1993 г. е ад­во­кат в Ад­во­кат­ска ко­ле­гия – Ло­веч. Се­ме­ен, с два­ма си­на, юрис­ти, жи­ве­е­щи в Ло­веч.

Вку­сът към по­бе­да­та ид­ва от лю­бов­та ми към спор­та, каз­ва за се­бе си той. Не­го­во­то мо­то в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния е: “Ще спе­че­ля кмет­ски­те из­бо­ри.”

– Каква е ви­зията ви за об­щи­на Ловеч ?

– Виж­дам раз­ру­ха по се­ла­та. Хо­ра­та каз­ват – заб­ра­ве­ни сме от Бо­га. За мал­ки­те се­ла не се по­ла­гат аб­со­лют­но ни­как­ви гри­жи. Уп­рав­ля­ва­щи­те в пос­лед­ни­те три ман­да­та не об­ръ­ща­ха пог­лед към тях. Ца­ри пъл­на апа­тия и инер­ци­он­ност в мис­ле­не­то. Всич­ки спо­де­лят очак­ва­ни­я­та за нав­ли­за­не на ин­вес­ти­ции. Те ще вля­зат, ко­га­то се­гаш­ни­те уп­рав­ля­ва­щи бъ­дат сва­ле­ни от влас­т и на тях­но мяс­то дой­дат чес­тни хо­ра, ко­и­то да уп­рав­ля­ват и на­соч­ват па­ри­те в ин­те­рес на хо­ра­та. През 1984-86 г., ко­га­то Ло­веч се под­гот­вя­ше за пос­ре­ща­не­то на Дип­ло­ма­ти­чес­кия кор­пус, гра­дът бе­ше ед­на стро­и­тел­на пло­щад­ка. Про­ме­ня­ше се с дни и ча­со­ве. Има­ше не­дос­тиг на ра­бот­на ръ­ка. Ис­кам об­щи­ната през след­ва­щия ман­дат да при­ли­ча на та­ка­ва стро­и­тел­на пло­щад­ка. Хо­ра­та, ко­и­то ог­ла­вя­ват “На­ци­о­нал­но дви­же­ние Бъл­гар­ски иде­ал за единство” са из­клю­чи­тел­но ам­би­ци­оз­ни, чес­тни, бо­га­ти – с на­ци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни ка­пи­та­ли. Имам уве­ре­нието им и за­то­ва при­ех да се кан­ди­да­ти­рам за кмет. Ако спе­че­лим, има­ме въз­мож­ност да прив­ле­чем ре­ал­ни ин­вес­ти­ции.

– Как­ви кон­крет­ни ан­га­жи­мен­ти по­е­ма­те към лов­ча­лии?

Ако бъ­да из­бран за кмет, ин­вес­ти­ции ще бъ­дат на­соч­ва­ни във всич­ки сфе­ри. Ос­но­вни проб­леми в об­щи­на­та са раз­ру­ше­ни­те ули­ци, ос­та­ря­ла­та во­доп­ро­вод­на мре­жа, ос­вет­ле­ни­е­то, тран­спор­тът. На­бе­ляз­вам бол­ни­те точ­ки във вся­ко ед­но на­се­ле­но мяс­то при по­се­ще­ни­я­та си по се­ла­та. Мо­я­та ам­би­ция е все­ки ме­сец да зад­рас­квам по ед­на из­пъл­не­на точ­ка в прог­ра­ма­та си.

– При­е­ма­те ли иде­я­та за то­та­лен про­тек­ци­о­ни­зъм на мес­тния биз­нес?

– Счи­там, че то­ва е не­из­дър­жа­но от за­ко­но­ва глед­на точ­ка. Про­тек­ция на мес­тния биз­нес не мо­же да има, за­що­то съ­щес­тву­ва За­кон за об­щес­тве­ни­те по­ръч­ки, действащ в ця­ла­та стра­на. Не мо­жем да то­ле­ри­ра­ме по-сла­ба мес­тна фир­ма при по­ло­же­ние, че се по­я­ви по-­си­лен външен ин­вес­ти­тор. Те­зи, ко­и­то си слу­жат с по­пу­ли­зъм, защото че­та та­ки­ва при­о­ри­те­ти в някои пре­диз­бор­ни­те прог­ра­ми, тряб­ва да зна­ят, че то­ва е не­за­кон­но. И до­се­га в ОбС се пра­ве­ха по­доб­ни опи­ти. Ви­на­ги съм бил про­тив. Друг е въп­ро­сът, как­ви тряб­ва да бъ­дат кри­те­ри­и­те за оцен­ка на кан­ди­да­ти­те на биз­нес па­за­ра. Те тряб­ва да са яс­но, точ­но и ка­те­го­рич­но фор­му­ли­ра­ни. Не­до­пус­ти­мо е да има кри­те­рии по це­ле­съ­об­раз­ност.

– От тях ли ид­ват съм­не­ни­я­та за ко­руп­ция?

– Раз­би­ра се. И то­ва не са са­мо съм­не­ния, са­мо че ка­то чо­век, кой­то си слу­жи с ези­ка на за­ко­на, не бих се ан­га­жи­рал с кон­кре­тен при­мер, за­що­то тряб­ва да се до­ка­же. В пред­ход­ния ман­дат прив­ля­кох­ме ин­вес­ти­тор в ли­це­то на “А­ме­ри­кан стан­дарт”. Про­да­дох­ме му об­щин­ски имот в Се­вер­на­та ин­дус­три­ал­на зо­на по 1 ев­ро/кв. м. По пред­ло­же­ние на нас­то­я­щия кмет пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца ОбС гла­су­ва об­рат­но – об­щи­на­та да из­ку­пи то­зи те­рен, за­що­то не се е ре­а­ли­зи­рал про­ек­та, но ве­че за це­на 9 ев­ро/кв. м. С изу­ми­тел­ния мо­тив – тряб­ва да ку­пим об­рат­но те­ре­на, за­що­то, ако слу­чай­но дой­де по­тен­ци­а­лен ин­вес­ти­тор, да има как­во да му пред­ло­жим. То­ва е тол­ко­ва проз­рач­но за­во­а­ли­ра­но. Ако бъ­да из­бран за кмет, по­доб­ни не­ща ня­ма да сто­ят в ар­хи­ви­те на об­щи­на­та, а ще за­ми­нат в сгра­да­та от­сре­ща. (бел. ред. съда)

– Как­ви мер­ки пред­ла­га­те за опаз­ва­не на об­щес­тве­ния ред и си­гур­нос­тта на граж­да­ни­те?

– 25 го­ди­ни се за­ни­ма­вам с проб­ле­ми­те, свър­за­ни с прес­тъп­нос­тта. Смя­там, че в Ловеч съм един от хо­ра­та с най-бо­гат опит, зна­ния и гра­мот­ност в та­зи сфе­ра. Го­тов съм да из­ля­за на дис­пут с все­ки от сво­и­те опо­нен­ти, кой­то твър­ди, че раз­би­ра по­ве­че от мен. Ед­на от ос­нов­ни­те ми идеи е съз­да­ва­не­то на об­щин­ска по­ли­ция. То­ва ще бъ­де пър­ва­та ми за­да­ча ка­то кмет. Квар­тал­ни­те по се­ла­та ра­бо­тят на ог­ра­ни­че­но ра­бот­но вре­ме. Ос­та­на­ло­то вре­ме е ра­бот­но­то вре­ме на злос­тор­ни­ци­те. Съз­да­вай­ки об­щин­ска по­ли­ция, във вся­ко ед­но се­ло ще има свое­об­ра­зен сел­ски ше­риф. Ще бъ­де мес­тен чо­век. То­га­ва ще се ре­а­ги­ра адек­ват­но.

Ня­кол­ко са нощ­ни­те за­ве­де­ния в града. Нощ­но вре­ме ста­ват и по-­теж­ки­те прес­тъп­ле­ния, свър­за­ни с раз­прос­тра­не­ние на нар­ко­ти­ци, ван­дал­ски про­я­ви и др. По­ли­цейско при­със­твие има, но то не ре­а­ги­ра адек­ват­но на съз­да­де­ни­те си­ту­а­ции. Де­нем мла­ди мом­че­та с уни­фор­ми по­каз­ват по­ли­цейско при­със­твие, но на ко­го? Ес­тес­тве­но, тряб­ва да ги има, но то­ва не е уп­рав­ле­ни­е­то на си­ли­те.

Не е то­зи на­чи­нът.

Ако ста­на кмет, уси­ли­я­та ми ще бъ­дат на­со­че­ни имен­но към пре­вен­ция на прес­тъп­нос­тта. Кре­щящ при­мер са ху­ли­ганства­та при фут­бол­ни­те сре­щи. Пред очи­те на на­чал­ни­ка на по­ли­ци­я­та и кме­та на ста­ди­о­на се тро­ши и чу­пи. То­ва се на­ри­ча без­ду­шие. Из­вър­шват се най-мал­ко три прес­тъп­ле­ния – ху­ли­ганство, пов­реж­да­не и уни­що­жа­ва­не на чуж­до иму­щес­тво.

– Проб­ле­мът с пар­ки­ра­не­то съ­що ли е без­ду­шие?

– Ка­то об­щин­ски съ­вет­ник мно­го пъ­ти съм взи­мал от­но­ше­ние по то­зи проб­лем. В Ло­веч има ед­на тран­спор­тна ули­ца, вхо­да от Пре­се­че­на­та ска­ла до из­хо­да към Пле­вен. На все­ки 50 м има пос­та­ве­ни зна­ци, заб­ра­ня­ва­щи спи­ра­не­то и пар­ки­ра­не­то от две­те стра­ни. Въп­ре­ки то­ва по вся­ко вре­ме има спре­ни ав­то­мо­би­ли. Кри­тич­на е зо­на­та око­ло РПУ и Сто­ма­то­ло­ги­я­та. Не мо­га да раз­бе­ра как на един све­то­вен пъ­тен знак мо­же да се пос­та­вя над­пис от­до­лу – раз­ре­ше­но за пар­ки­ра­не са­мо за ав­то­мо­би­ли на еди-­коя си ин­сти­ту­ция. В Ло­веч то­зи пъ­тен знак се на­ру­ша­ва по­го­лов­но. Ако бъ­да из­бран за кмет, ще ре­ша проб­ле­ма за 24 ча­са.

– От­но­ше­ни­е­то ви към мал­цинства­та в кон­тек­ста на на­ци­о­нал­ния иде­ал за единство?

– Имам усе­ща­не­то, че про­тив ме­не се во­ди ед­на не­ко­рек­тна пре­диз­бор­на кам­па­ния. На­саж­да се у хо­ра­та идея, че пар­ти­я­та, ко­я­то ме е из­диг­на­ла, би­ла ци­ган­ска. Бук­вал­но та­ка ми се го­во­ри. Пар­ти­я­та не е ци­ган­ска, не е ет­ни­чес­ка, не е и на­ци­о­на­лис­ти­чес­ка. “НИЕ” е единстве­на­та не­ет­ни­чес­ка пар­тия, ко­я­то в сво­я­та лис­та има пред­ста­ви­тел на ром­ския ет­нос.

– От­ко­го ид­ват те­зи на­пад­ки?

– Пред­по­ла­гам, че от хо­ра­та, ко­и­то се пла­шат от мен.

– Кой се стра­ху­ва от вас?

– Уп­рав­ля­ва­ща­та по­ли­ти­чес­ка си­ла най-мно­го, за­що­то аз съм ней­ни­ят ос­но­вен опо­нент. Пог­лед­не­те как­во со­ци­о­ло­ги­чес­ко про­уч­ва­не са си по­ръ­ча­ли. Тол­ко­ва е смеш­но. Аз мо­га ут­ре да обър­на со­ци­о­ло­ги­чес­ка­та пи­ра­ми­да в моя пол­за, но не ис­кам да си слу­жа с та­ки­ва ме­то­ди. Под­чер­та­вам го нав­ся­къ­де – на та­зи зе­мя жи­ве­ем всич­ки, не­бе­то е на­ши­ят пок­рив, ня­ма как­во да се де­лим на чер­ни, бе­ли, ро­ми, тур­ци и т. н. Ня­мам ни­как­ви ет­ни­чес­ки пред­раз­съ­дъ­ци. За ме­н чо­век е до­бър, чес­тен, не­за­ви­си­мо от то­ва да­ли е ром, да­ли е тур­чин. Имам из­клю­чи­тел­но мно­го близ­ки партньорства и близ­ки от­но­ше­ния с хо­ра как­то от ром­ския ет­нос, та­ка и от тур­ския. Мо­же би съм единстве­ни­ят чо­век, кой­то мо­же да си поз­во­ли да ка­же на ро­ми­те – ей, ху­ба­ва ра­бо­та, ама ци­ган­ска. Не ми се обиж­дат, за­що­то съм доб­ро­на­ме­рен към тях.

– Има ли ет­ни­чес­ко нап­ре­же­ние по се­ла­та?

– Ся­каш хо­ра­та там жи­ве­ят в раз­би­ра­телство. Има се­ла, в ко­и­то ня­ма мал­цинстве­ни гру­пи. В тях се за­бе­ляз­ва ня­как­ва нат­ру­па­на неп­ри­я­зън към ро­ми­те. При сре­щи­те си с хо­ра­та се опит­вам да обяс­ня­вам, че не би­ва да се про­я­вя­ва та­ко­ва от­но­ше­ние. Има бъл­га­ри-крад­ци, ци­га­ни-крад­ци, тур­ци-крад­ци и т. н. То­ва са въз­гле­ди­те ми и ни­ко­га ня­ма да се про­ме­нят.

В на­ча­ло­то на ля­то­то мо­е­то име за­поч­на да се спря­га с ед­на дру­га по­ли­ти­чес­ка си­ла. Не знам за­що и кой го на­пи­са в ло­веш­ки­те ме­дии. На­ис­ти­на, имах ня­как­ви пред­ва­ри­тел­ни раз­го­во­ри с един от ли­де­ри­те на ГЕРБ. На та­зи сре­ща пос­та­вих въп­ро­са, има ли пар­ти­я­та ко­а­ли­ци­он­ни ог­ра­ни­че­ния. От­го­во­рът бе­ше – ни­как­ви, с из­клю­че­ние на ДПС. Из­вед­нъж не­що се пре­чу­пи в ме­не. Ка­зах си, ако тръг­на с те­зи хо­ра ут­ре тряб­ва да скъ­сам доб­ри­те си при­я­тел­ски от­но­ше­ния с Юнал Мъс­тъ­нов. Не при­е­мам та­ко­ва на­ла­га­не и сла­ва Бо­гу.

– Смя­та­те ли, че ви­со­ка­та ин­фла­ция и со­ци­ал­ни­те про­тес­ти ще се от­ра­зят на мес­тния вот?

– Ще се от­ра­зят за съ­жа­ле­ние. Дър­жав­на­та по­ли­ти­ка е сбър­ка­на и дър­жав­нос­тта ка­то че ли се по­гу­би. Как­во тър­си бъл­гар­ският во­е­нен кон­тин­гент в Аф­га­нис­тан, в Ирак? Ако на­ша­та стра­на не учас­тва в те­зи во­ен­ни кон­тин­ген­ти, дър­жа­ва­та ще ико­но­ми­са средства. Те­зи па­ри мо­гат да се пре­на­со­чат в со­ци­ал­на­та сфе­ра.

– Очак­ва­те ли про­тес­тен вот?

– Не би­ва да има та­къв. По-­доб­ре из­ра­зи про­тес­тния си вот ка­то гла­су­ваш “ан­ти”, от­кол­ко­то ка­то не гла­су­ваш изоб­що.

– Сла­бо­то уп­рав­ле­ние ли е при­чи­на в Ло­веч да има 18 кан­ди­дат-кме­то­ве?

– Че уп­рав­ле­ни­е­то е сла­бо, то­ва е факт. Рим­ски­те им­пе­ра­то­ри са уп­рав­ля­ва­ли сво­и­те им­пе­рии с хляб и зре­ли­ща. В об­щи­на­та през пос­лед­ния ман­дат се ор­га­ни­зи­ра­ха страш­но мно­го зре­ли­ща – ефек­тни ос­вет­ле­ния, кон­цер­ти и т. н. За хо­ра­та тряб­ва да има и то­ва, но хляб не се да­де. За­то­ва об­щи­на­та обез­лю­дя­ва. Да да­деш хляб оз­на­ча­ва да съз­да­деш ра­бот­ни мес­та, да се вка­рат и уп­рав­ля­ват ин­вес­ти­ции. Смя­там, че мяс­то­то на об­щин­ския кмет не е в ка­би­не­та, а при хо­ра­та. Да на­бе­ле­жи об­щи­те проб­ле­ми, час­тни­те. Да раз­по­ре­ди за­да­чи, сро­ко­ве, от­го­вор­ни­ци и т. н. Мяс­то­то на кме­та е в Со­фия в ми­нис­терства­та, в Ми­нис­тер­ския съ­вет. Да тър­си по­зи­ции, въз­мож­нос­ти за оси­гу­ря­ва­не на средства, ин­вес­ти­ции. А не да ор­га­ни­зи­ра тър­жес­тва и съ­би­тия.

– Кои ще бъ­дат во­де­щи­те прин­ци­пи на ва­ша­та пар­тия при ко­а­ли­ра­не­то є в бъ­де­щия ОбС?

– Бих се ко­а­ли­рал с все­ки, кой­то из­по­вяд­ва мо­и­те раз­би­ра­ния за чес­тност, проз­рач­ност, гра­мот­ност в ра­бо­та­та. С все­ки, кой­то ми­лее за Ло­веч и об­щи­на­та. Счи­там, че в мо­мен­та има мно­го раз­ду­та ад­ми­нис­тра­ция. Лип­сват про­фе­си­о­нал­но под­гот­ве­ни кад­ри. Ца­ри се­мействе­нос­т и шу­ро­бад­жа­на­щи­на. Ка­то кмет то­зи проб­лем ще го из­ко­ре­ня за един ден.

Интервю на Светлана Петрова

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.