Стачката уплаши властта

Протестът продължа - ОУ “Христо Никифоров”Протестът продължава…

Днес, по­не­дел­ник, ще се об­съж­дат как­ви дру­ги дейс­т­вия ще пред­п­ри­е­мат стач­ни­ци­те, тъй ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то си пра­ви ог­луш­ки. Има ве­ро­ят­ност в един и съ­щи ден да се бло­ки­рат ма­гис­т­ра­ли­те в ця­ла Бъл­га­рия. За чет­вър­тък се под­гот­вя нов го­лям на­ци­о­на­лен ми­тинг в сто­ли­ца­та. Ако пра­ви­тел­с­т­во­то не се вслу­ша в гла­са на на­ро­да си, има ве­ро­ят­ност ка­то ни­що да се сгро­мо­ля­са, твър­ди за­па­лен учи­тел.

Ло­веш­ки­те пе­да­го­зи бя­ха сред про­тес­ти­ра­щи­те (меж­ду 50 и 70 хи­ля­ди) от ця­ла Бъл­га­рия, ко­и­то скан­ди­ра­ха „Ма­фия“ пред пар­ла­мен­та в чет­вър­тък. Те ис­кат двой­но по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ти­те и по­ве­че дър­жав­ни па­ри за об­ра­зо­ва­ние. Стра­хът на пра­ви­тел­с­т­во­то и пар­ла­мен­та до­ка­ра мно­гоб­рой­на по­ли­ция и же­лез­ни ог­ра­ди. Об­са­да­та на НС се пре­вър­на в глав­на но­ви­на за всич­ки ме­дии.

Пре­го­во­ри­те с пра­ви­тел­с­т­во­то за по­ре­ден път се про­ва­лят, а син­ди­ка­ти­те де­мон­с­т­ра­тив­но на­пус­на­ха ми­нис­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то. За 14 дни в под­к­ре­па на учи­те­ли­те в стра­на­та са се под­пи­са­ли 1 ми­ли­он ду­ши, за­я­ви Ян­ка Та­ке­ва, пред­се­да­тел на стач­ния ко­ми­тет на учи­те­ли­те към КНСБ.

Сут­рин­та в чет­вър­тък пе­да­го­зи­те и слу­жи­те­ли­те от стра­на­та се съб­ра­ха пред ста­ди­он „Ва­сил Лев­с­ки“, на пло­щад „Ма­ке­до­ния“ и пред храм-па­мет­ни­ка „Алек­сан­дър Нев­с­ки“. Пос­ле тръг­на­ха три лъ­ча към ми­нис­тер­с­кия съ­вет и пар­ла­мен­та, ка­то па­ра­ли­зи­ра­ха цен­тъ­ра на сто­ли­ца­та.

Лов­ча­ли­и­те от­пъ­ту­ва­ха за Со­фия в 7 сут­рин­та с де­вет ав­то­бу­са, съб­ра­ли хо­ра от ця­ла­та об­ласт. Въп­ре­ки, че бях­ме пос­лед­ни в ко­ло­на­та, пос­ле се ока­зах­ме най-от­п­ред, ко­мен­ти­рат учас­т­ни­ци в гран­ди­оз­но­то съ­би­тие. Мно­зи­на от тях за пър­ви път усе­щат си­ла­та си и стра­ха на уп­рав­ля­ва­щи­те, тъй ка­то в Ло­веч ни­кой не им об­ръ­ща вни­ма­ние. Лов­ча­лии са трог­на­ти от жес­та на со­фийс­ки биз­нес­мен, кой­то дал па­ри за за­кус­ки на це­лия ав­то­бус. Чув­с­т­вах­ме под­к­ре­па и раз­би­ра­не от­в­ся­къ­де, са­мо не и от пра­ви­тел­с­т­во­то, твър­дят стач­ни­ци. Бях­ме без­к­рай­но ра­зо­ча­ро­ва­ни, когато за­ед­но с Ге­ор­ги Пи­рин­с­ки от пар­ла­мен­та се по­я­ви и Ру­мен Ов­ча­ров – то­ва пре­ля ча­ша­та, гне­ви се лов­ча­лия.


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.