Спарки-Елтос с ръст на продажби от 50%

Нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би на Спар­ки Ел­тос АД за де­вет­ме­се­чи­е­то на го­ди­на­та въз­ли­зат на 49,232 млн. лв., ко­е­то е ръс­т от 50 на сто спря­мо го­ди­на по-­ра­но.

Раз­хо­ди­те по ико­но­ми­чес­ки еле­мен­ти се уве­ли­ча­ват с 33,33% до 41,735 млн. лв., фи­нан­со­ви­те раз­хо­ди въз­ли­зат на 1,484 млн. лв. или поч­ти без про­мя­на спря­мо го­ди­на по-­ра­но, а фи­нан­со­ви­те при­хо­ди са 208 хил. лв. при 131 хил. лв. към 30 сеп­тем­ври 2006 г.

Пе­чал­ба­та от дей­нос­тта въз­ли­за на 6,221 млн. лв. и в за­дъл­жи­тел­ни­те фор­ми към Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор е от­ра­зе­на ка­то “Дял от пе­чал­ба­та на асо­ци­и­ра­ни и съв­мес­тни пред­при­я­тия”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.