СДС е реалната опозиция в Ловеч

 БСП-мероприятията в Ловеч се финансират от „Общински пазари“ Как Богомил Караджов влезе в кръга на кмета Минчо Казанджиев

 

 

Реалната опозиця е от осо­бе­но зна­че­ние в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния за мес­тни из­бо­ри 2007. За­да­ват го журналисти от го­ди­на и по­ло­ви­на. Всич­ки про­дъл­жа­ват да твър­дят, че опо­зи­ция в Ло­веч ня­ма или най-мал­ко­то е в ком­би­на с кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев. На­ри­чат опозицията “сла­ба, ку­пе­на, наз­на­че­на, без­лич­на” Най-го­ля­мо­то об­ви­не­ние е, че ка­тас­тро­фал­на­та си­ту­а­ци­я­та в Ло­веч би­ла та­ка­ва, за­що­то ня­ма ре­ал­на опо­зи­ция.

Ко­го всъщ­ност ви­зи­рат те­зи об­ви­не­ния?

Ви­зи­рат гру­па­та на СДС в Об­щин­ския съ­вет с ли­де­ри Иван Ара­бад­жи­ев и Вен­цис­лав Хрис­тов. То­ва ми да­ва по­вод да из­ло­жа сво­я­та глед­на точ­ка и мне­ни­е­то на съ­вет­ни­ци­те от СДС. На­дя­вам се то­ва да е и от­чет пред об­щес­тво­то за ра­бо­та­та ни в прик­люч­ва­щия ман­дат на ОбС. Как­ва е фи­ло­со­фи­я­та и прин­ци­пи­те ни в ра­бо­та­та ни в ОбС.

След пър­вия тур на из­бо­ри­те през 2003 г. на ба­ло­таж се ока­за­ха Мин­чо Ка­зан­джи­ев (БСП) и Бо­го­мил Ка­рад­жов  (ОБТ). Тук бе го­ле­ми­ят тест – да под­кре­пим ли Ка­рад­жов или не? Въп­ро­сът не изис­ква­ше осо­бе­но ко­ле­ба­ние. То­га­ваш­но­то ръ­ко­водство на СДС пра­вил­но от­че­те, че ня­ма по­ли­ти­чес­ка ба­за, вър­ху ко­я­то да се про­ве­дат пре­го­во­ри. Ня­ма­ше как да при­зо­вем на­ши­те сим­па­ти­зан­ти да под­кре­пят чо­век-сим­вол на то­та­ли­тар­но­то уп­рав­ле­ние в Ло­веч до 1989 г. с не­го­ви­те от­кро­ве­но ле­ви и ре­ван­шис­тки убеж­де­ния. С пос­лед­ва­ло­то съг­ла­сие на Ка­рад­жов да ста­не зам.-кмет на своя опо­нен­т от из­бо­ри­те, той по­ка­за, че ни­как­ви по­ли­ти­чес­ки идеи не са го дви­жи­ли в “кри­тич­на­та” му кам­па­ния. Дви­жи го са­мо лич­ния му ин­те­рес.

Кри­ти­ку­ва­щата ни днес об­щин­ска съ­вет­нич­ка Ане­лия Ива­но­ва бе осо­бе­но ак­тив­на в под­кре­па­та на Бо­го­мил Ка­рад­жов. Как­то са­ма­та тя приз­на­ва – “не мо­га да зат­во­ря вра­та­та на ра­ди­о­то си от не­го”. Спо­ме­на­ва­ме слу­чая Ка­рад­жов не за да го ата­ку­ва­ме пря­ко, а за да по­ка­жем пра­во­та­та на взе­то­то от нас то­га­ва по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние.

Ва­жен мо­мент в Об­щин­ския съ­вет бе и из­бо­рът на пред­се­да­тел. След три гла­су­ва­ния от 33 об­щин­ски съ­вет­ни­ци 27 бя­ха ЗА се­гаш­ния пред­се­да­тел Мил­ко Не­дял­ков от БСП и са­мо 5 (съ­вет­ни­ци­те на СДС) бях­ме ПРОТИВ.

О­ще тук се очер­та раз­пре­де­ле­ни­е­то на си­ли­те. Те­зи, ко­и­то се­га ни кри­ти­ку­ват, още то­га­ва бя­ха пре­ми­на­ли от дру­га­та стра­на. Ня­ма­ше как пет съ­вет­ни­ка да про­ме­нят гла­су­ва­ни­я­та в съ­ве­та. То­ва ни пос­та­вя­ше в по­ло­же­ние на пре­ми­на­ва­не в осо­бе­но ак­тив­на по­зи­ция, ко­я­то да пе­че­ли по­ло­жи­тел­но при­е­ма­не на най-важ­ни­те въп­ро­си за об­щи­на­та чрез до­каз­ва­не­то на вся­ко ре­ше­ние с въз­мож­но най-сил­ни­те ар­гу­мен­ти.

Как­во е раз­би­ра­не­то ми за по­ве­де­ние в ОбС в си­ту­а­ция на опо­зи­ция и мал­цинство?

По­ня­ко­га ни об­ви­ня­ват, че гла­су­ва­ме по­ло­жи­тел­но по да­де­ни въп­ро­си. Дру­го об­ви­не­ние е, че сме при­е­ли ръ­ко­вод­ни по­зи­ции в пос­то­ян­ни­те ко­ми­сии на ОбС и по то­зи на­чин из­пъл­ня­ва­ме прог­ра­ма­та на кме­та. Най-не­със­то­я­тел­но­то об­ви­не­ние е, че сме про­я­вя­ва­ли ак­тив­нос­т и сме вка­ра­ли про­ек­ти, фи­нан­си­ра­ни от бюд­же­та на об­щи­на­та, и по то­зи на­чин сме се об­ла­го­де­телства­ли. Об­ви­ня­ва­ни сме и в спи­ра­не на вън­шни ин­вес­ти­то­ри в Ло­веч.

Фак­т е, че ни­кой не ни е об­ви­нил в не­ка­дър­нос­т и не­из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­я­та си.

Да се вър­нем в го­ди­на­та пре­ди из­бо­ри­те 2003 г. До­то­га­ва в Ло­веч се про­веж­да­ше в рам­ки­те на 10 се­сии Об­щес­тве­ния фо­рум за раз­ви­тие на Ло­веч под еги­да­та на ШАРС (Швей­цар­ска­та аген­ция за раз­ви­тие и сът­руд­ни­чес­тво). Фо­ру­мът це­ле­ше в от­кро­вен ди­а­лог да съ­бе­ре граж­да­ни­те, биз­не­са и мес­тна­та власт за оп­ре­де­ля­не чрез об­щес­твен де­бат при­о­ри­те­ти­те за раз­ви­тие на об­щи­на­та. На то­зи фо­рум учас­твах­ме и ние, съ­вет­ни­ци­те от СДС. И раз­брах­ме, че не ос­тра­та по­ли­ти­чес­ка кон­фрон­та­ци­я­та, а ак­тив­ни­ят ди­а­лог и яс­на по­зи­ция са не­об­хо­ди­ми. Са­мо след об­щес­тве­но до­пит­ва­не мо­гат да се из­ра­бо­тят най-пра­вил­ни­те по­ли­ти­ки.

Ня­ма как да гла­су­ваш ви­на­ги “про­тив” и да вър­виш нап­ред, как­то ни при­зо­ва­ват днес на­ши­те кри­ти­ци. Ако  чо­век ви­на­ги е про­тив, за­що да се че­тат ма­те­ри­а­ли­те и да за­се­да­ва в ко­ми­си­и­те. Още по­ве­че, че ОбС не е по­ли­ти­чес­ки ор­ган, а е ни­во на мес­тно­то са­мо­уп­рав­ле­ние. Всич­ки, ко­и­то сме из­бра­ни, вли­за­ме с оп­ре­де­ле­ни прог­ра­ми. Мно­го  чес­то прог­ра­ми­те си при­ли­чат, за­що­то проб­ле­ми­те са об­щи, а не на та­зи или она­зи пар­тия. Об­раз­но ще се из­ра­зя, че ня­ма ляв и де­сен тро­то­ар. Всич­ки тро­то­а­ри са при­о­ри­тет, ако се нуж­да­ят от ре­монт.

Важ­но­то е кме­тът от коя по­ли­ти­чес­ка си­ла е и как из­пъл­ня­ва ре­ше­ни­я­та на Об­щин­ския съ­вет. В то­зи сми­съл при­ех­ме ак­тив­на­та по­зи­ция да вле­зем в ръ­ко­водства­та на пос­то­ян­ни­те ко­ми­сии на ОбС с цел да ре­шим по­ве­че­то от на­ши­те при­о­ри­те­ти. На прак­ти­ка раз­ли­чи­я­та ид­ват в под­хо­да на ре­ша­ва­не и из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­я­та на ОбС. Там е по­ле­то за по­ли­ти­чес­ка оцен­ка и опо­ни­ра­не. То­ва сме се стре­ми­ли да спаз­ва­ме в на­ша­та ра­бо­та.

БСП за­ла­га на дру­го – ре­ше­ни­я­та да се взи­мат в те­сен пар­ти­ен кръг. Те из­по­вяд­ват прин­ци­па на де­мок­ра­ти­чес­ки цен­тра­ли­зъм. От дру­га стра­на ние от СДС вяр­ва­ме на от­дел­на­та лич­нос­т и ней­ни­те спо­соб­нос­ти. За­то­ва през ця­ло­то вре­ме сме нас­то­я­ва­ли за от­ва­ря­не на уп­рав­ле­ни­е­то на об­щи­на­та чрез об­щес­тве­но об­съж­да­не на най-важ­ни­те въп­ро­си. И най-ве­че на бюд­же­та на об­щи­на­та.

Да­вам кон­крет­ни при­ме­ри, ко­и­то бя­ха клю­чо­ви в то­зи ман­дат.

На пър­во мяс­то нор­ма­тив­на­та ба­за. Още в пър­ви­те ра­бот­ни за­се­да­ния ак­тив­на­та по­зи­ция на СДС се из­ра­зи в ця­лос­тно пред­ло­же­ние за пра­вил­ник за ра­бо­та­та на ОбС. По­ве­че­то от прин­ци­пи­те и ме­ха­низ­ми­те бя­ха при­е­ти от всич­ки. Не­що по­ве­че – на два пъ­ти ние вне­сох­ме па­кет от пред­ло­же­ния за из­ме­не­ние на то­зи пра­вил­ник. Осо­бе­но бо­лез­не­но от БСП бе при­е­та вто­ра­та поп­рав­ка за по­и­мен­но гла­су­ва­не на всич­ки ре­ше­ния, свър­за­ни с раз­по­реж­да­не на об­щин­ска собстве­ност. Имен­но нас­то­я­тел­нос­тта на гру­па­та на СДС до­ве­де до пред­сроч­но­то въ­веж­да­не на елек­трон­на­та сис­те­ма за гла­су­ва­не.

Ни­то вед­нъж не под­кре­пих­ме го­диш­ния бюд­жет на кме­та и не­го­во­то из­пъл­не­ние, твър­ди един от ли­де­ри­те на СДС в Ло­веч Иван Ара­бад­жи­ев.

Бюд­же­тът на об­щи­на­та е един неп­ре­къс­нат про­цес, а по­ве­че­то от ре­ше­ни­я­та на съ­вет­ни­ци­те са свър­за­ни с не­го. За най-важ­ни­те ре­ше­ния СДС да­ва по­ло­жи­тел­но ста­но­ви­ще, са­мо ако то не е про­ти­во­ре­ча­ло на по­ли­ти­чес­ки­те раз­би­ра­ния. Пред­ла­га­ме свое­об­раз­ния от­чет на гру­па­та об­щин­ски съ­вет­ни­ци от СДС

Ос­но­вен еле­мент на об­щин­с­кия бю­джет е “так­са­та смет” и план-смет­ка­та за ней­но­то из­пол­з­ва­не. В та­зи връз­ка е и до­го­во­рът за кон­це­сия за сме­то­съ­би­ра­чи­те, кой­то е край­но не­из­го­ден (по на­ше мне­ние).

Как под­хо­дих­ме в та­зи си­ту­а­ция?

Об­съ­дих­ме по­зи­ци­я­та на съ­вет­нич­ка­та Ане­лия Ива­но­ва за съ­деб­но ата­ку­ва­не и раз­ва­ляне на до­го­во­ра. Още пре­ди то­зи ман­дат пра­вихме опит за фи­нан­со­ва ре­ви­зия и се­зи­ра­не на про­ку­ра­ту­ра­та. От­че­те се, че е мно­го труд­но да се пос­тиг­не по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат. Ре­ших­ме да действа­ме по друг на­чин.

Ини­ци­и­рах­ме сре­ща при пред­се­да­те­ля на ОбС Мил­ко Не­дял­ков. При­със­тва­ха кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев от ед­на стра­на и об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци и пред­ста­ви­те­ли на “Ше­ле” от дру­га. Пред­ло­жих­ме и се прие да се уве­ли­чат ин­вес­ти­ци­и­те от фир­ма­та и да се по­доб­ри ка­чес­тво­то на ус­лу­га­та, без да бъ­де про­ме­ня­на су­ма­та за кон­це­си­о­ни­ра­не. В ре­зул­тат на та­зи сре­ща се за­ку­пи мал­ка сме­то­съ­би­ра­чна ко­ла за об­служ­ва­не на кв. “Ва­ро­ша” и кв. “Ди­ки­са­на”  на стой­ност 180 000 лв., както  и спон­со­ри­ра­не на хан­дбал­ния клуб (мъ­же).

На СДС е и пред­ло­же­ни­е­то за раз­де­ля­не­то на ръ­ко­водство­то на две­те фир­ми “Ше­ле” сме­то­съ­би­ра­не и
“Е­ко”- чис­то­та­та, 
ка­то бъ­дат  от­дел­ни ръ­ко­водства. За­що­то те се ръ­ко­во­де­ха от един и съ­щи чо­век?!

В ре­зул­тат  обе­мът на “ЕКО”, ко­йто бе­ше око­ло 400 000 лв. го­диш­но, през пър­ви­те две го­ди­ни на ман­да­та  се уве­ли­чи ве­че око­ло 1 000 000 лв. го­диш­но. То­ва да­де въз­мож­нос­т фир­мата да за­поч­не да сме­ня тех­ни­ка­та си и да тру­па ка­па­ци­тет.

За но­вос­тро­я­щото се сме­т­и­ще ние пред­ло­жих­ме да се съз­да­де вре­мен­на ко­ми­сия за про­вер­ка на свър­шеното до мо­мен­та по об­щес­тве­ната по­ръч­ка за из­граж­да­не­то му. За съ­жа­ле­ние, док­ла­дът на ко­ми­си­я­та не ви­дя бял свят. В ре­зул­тат ней­ни­ят пред­се­да­тел Бо­го­мил Ка­рад­жов ста­на зам.-кмет по стро­и­телство­то. Логично и ес­тес­тве­но сме­ти­ще­то спря сво­е­то до­из­граж­да­не.

СДС е най-ак­тив­на­та гру­па по при­е­ма­не стра­те­ги­я­та на об­щи­на­та по уп­рав­ле­ние на от­па­дъ­ци­те. В та­зи стра­те­гия е за­ло­же­но из­граж­да­не­то на за­вод за из­га­ря­не на от­па­дъ­ци­те. Тук на­ша­та по­зи­ция е точ­на и яс­на. Ако се из­га­рят са­мо би­о­ло­гич­ни от­па­дъ­ци, ние сме за та­къв за­вод.

Но ако се из­га­рят всич­ки от­па­дъ­ци, ние сме про­тив.

Мно­го ло­шо бе със­то­я­ни­е­то и на об­щин­ски­те фир­ми, кол­ко­то и мал­ко да бя­ха те в на­ча­ло­то на ман­да­та. От­го­вор­но­то от­но­ше­ние на  СДС, как­то и ня­кои от дру­ги­те чес­тни и прин­цип­ни съ­вет­ни­ци, при­ну­ди кме­та и не­го­ва­та ад­ми­нис­тра­ция да не ро­бу­ват на тес­но­пар­тий­ни­те си ин­те­ре­си. 

Ня­ма нуж­да да се дър­жат не­ка­дър­ни ръ­ко­во­ди­те­ли във фир­ми! Тряб­ва да се про­ме­ни не са­мо от­но­ше­ни­е­то, но и чрез ме­ха­низ­ма на три­ме­сеч­ни ба­лан­со­ви ко­ми­сии на те­зи фир­ми, да се кон­тро­ли­ра пря­ко тях­но­то ико­но­ми­чес­ко ук­реп­ва­не.

 Как­то  при фир­ма
“Е­ко” прес­трук­ту­ри­ра­не­то и от­де­ля­не­то на дей­нос­тта “Чис­то­та” от “Сме­то­съ­би­ра­не” да­де по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

Теж­ка е си­ту­а­ци­я­та и око­ло “Об­щин­ски па­за­ри”. Фир­ма­та бе­ше с мно­го ло­ши ре­зул­та­ти. Стро­и­телство­то на но­вия мик­ро­па­зар в кв. “Мла­дост” бе­ше над­хвър­ли­ло три-че­ти­ри пъ­ти смет­на­та си стой­ност. Всич­ки пар­тий­ни ме­роп­ри­я­тия на БСП се фи­нан­си­ра­ха от ръ­ко­водство­то на па­за­ра. По на­ше пред­ло­же­ние бе съз­да­де­на вре­мен­на ко­ми­сия и то­зи път тя пот­вър­ди всич­ки сиг­на­ли.

На­ло­жи се смя­на на ръ­ко­водство­то на па­за­ра. За съ­жа­ле­ние но­во­то ръ­ко­водство отново стрик­тно слу­ша­ше и об­служ­ва­ше пар­тий­ни­те  ин­те­ре­си на БСП. То явно не мо­же да раз­вие и по­доб­ри ра­бо­та­та на па­за­ри­те. Все пак вре­мен­но бе спря­но из­точ­ва­не­то на средства и па­за­ри­те фи­нан­со­во се ста­би­ли­зи­ра­ха.

Пред­се­да­телство­то на пос­то­ян­на­та ко­ми­си­я­ по об­ра­зова­ние бе­ше осо­бе­но пре­диз­ви­ка­телство за нас.

Ис­ках­ме оп­ти­ми­зи­ра­не на мре­жа­та и по­доб­ря­ва­не на ма­те­ри­ал­на­та ба­за. Въ­веж­да­не на де­ле­ги­ра­ни­те бюд­же­ти в учи­ли­ща­та и до­гон­ва­не други­те гра­до­ве в то­ва раз­ви­тие. По­доб­ря­ва­не ка­чес­тво­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и от­де­ля­не на ре­сурс за раз­ви­тие на учеб­ни­те прог­ра­ми. Ако не бе твър­дос­тта на пред­се­да­те­ля на ко­ми­си­я­та Вен­цис­лав Хрис­тов и Иво Рай­нов (два­ма­та от СДС), чер­ве­ни­те от БСП ни­ко­га ня­ма­ше да въ­ве­дат де­ле­ги­ра­ни­те бюд­же­ти по на­чи­на, как­то е в мо­мента. То­ва да­де из­вес­тна сво­бо­да на ди­рек­то­ри­те. Те мно­го бър­зо я из­пол­зва­ха и ре­ши­ха дос­та от проб­ле­ми­те си, ко­и­то при ста­ро­то по­ло­же­ние би­ха от­ле­жа­ва­ли още ня­кол­ко го­ди­ни.

Твър­да е и по­зи­ци­я­та ни по от­но­ше­ние на при­ва­ти­за­ци­он­ния про­цес, с раз­по­реж­да­не­то на об­щин­ска­та собстве­ност, нев­клю­че­на в ка­пи­та­ла на Тър­гов­ски­те дру­жес­тва. Бла­го­да­ре­ние на на­ме­сата на СДС в ко­ми­си­я­та по об­щин­ска собстве­нос­т и при­ва­ти­за­ция бе спря­на сдел­ка­та на “Де­зин­фек­ци­он­на стан­ция”, ко­я­то бе оце­не­на на 5000 лв. След пов­то­рен пра­вен ана­лиз стой­нос­тта бе ко­ри­ги­ра­на на 100 000 лв., а про­даж­ба­та над­ми­на 240 000 лв.

Труд­но бе и ре­ше­нието да­ли “Об­ред­ни дей­нос­ти” да ста­не об­щин­ско пред­при­я­тие? Бе­ше пред­ло­же­но и при­ето, по пред­ло­же­ние на СДС, ре­ше­ние още през март 2005 г. Но за­ра­ди упо­ри­тост­та на уп­рав­ля­ва­щи­те, из­пъл­не­ни­е­то се за­ба­ви точ­но след ед­на го­ди­на. Об­щи­на­та и граж­да­ни­те пре­тър­пя­ха ма­те­ри­ал­ни ще­ти.

По пред­ло­же­ние на СДС бе из­бран ор­га­нът за уп­рав­ле­ние на па­ри­те по при­ва­ти­за­ция. Фондът из­вър­ши мно­го съ­вес­тно сво­я­та ра­бо­та. Не са­мо пра­вил­но из­раз­ход­ва­ше средства­та, но и съз­да­де сти­мули за кме­то­ве­те по на­се­ле­ни­те мес­та, за да учас­т­ват в про­це­са на при­ва­ти­за­ция. Та­ка им се вър­на го­ля­ма част от сред­с­т­ва­та, с които да ре­шат най-важ­ни­те и не­от­лож­ни свои проб­ле­ми.

Ак­тив­на и от­го­вор­на бе ра­бо­та­та ни и по из­пъл­не­ние на стро­и­тел­на­та прог­ра­ма на об­щи­на­та. Още пър­ва­та го­ди­на ние пред­ло­жих­ме ня­кол­ко не­ща.

От­чи­тай­ки мал­кия раз­мер на ка­пи­тал­ни­те сред­с­т­ва във все­ки един го­ди­шен бю­джет, ние по­ис­ках­ме пър­ви по-сме­ла по­ли­ти­ка от кмет­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция. По­е­ма­не­то на об­щин­с­ки дълг под фор­ма­та на кре­дит, пред­наз­на­чен глав­но за ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те в Ло­веч и чет­вър­ток­лас­на­та мре­жа, ка­то се из­вър­ши не­об­хо­ди­мо­то про­ек­ти­ра­не и се из­ве­дат при­о­ри­те­ти­те.

Дру­ги­ят на­чин бе чрез съз­да­ва­не на от­дел в струк­ту­ра­та на об­щи­на­та по про­ек­ти и прог­ра­ми да се съ­фи­нан­си­ра­т и прив­ли­чат по­ве­че сред­с­т­ва из­вън пре­ки­те бю­джет­ни за­дъл­же­ния. Гру­па­та на СДС бе най-ак­тив­на в пред­ла­га­не­то и пи­са­не­то на  ре­а­ли­зи­ра­ни про­ек­ти. Ще при­пом­ня ня­кой от тях.

Из­г­раж­да­не на три спор­т­ни пло­щад­ки в жи­лищ­ни­те ком­п­лек­си на Ло­веч на стой­ност 160 000 лв., до­из­г­раж­да­не на ин­фор­ма­ци­о­нен ту­рис­ти­чес­ки цен­тър в кв. “Ва­ро­ша” за 22 000 лв., до­из­г­раж­да­не дво­ра на учи­ли­ще “Хрис­то Ни­ки­фо­ров”, на стой­ност 280 000 лв., бла­го­ус­т­ро­я­ва­не на пло­щад­но прос­т­ран­с­т­во в кв. “Ва­ро­ша” за 60 000 лв., про­ект за обу­че­ние на на­се­ле­ни­е­то за из­х­вър­ля­не на аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии на стой­ност 40 000 лв. Има и про­ект за из­г­раж­да­не на еко-пъ­те­ка до Де­ве­таш­ка­та пе­ще­ра на стой­ност 350 000 лв. кой­то ча­ка сво­е­то одоб­ре­ние.

Няма нужда да из­б­ро­яваме всич­ки на­ши по­ло­жи­тел­ни дейс­т­вия през ман­да­та. Ед­но оба­че е без­с­пор­но – ця­ла­та опо­зи­ци­он­на те­жест пад­на вър­ху гру­па­та на СДС. 

Ина­че как­во ще­ше да ста­не?

По­мис­ле­те как­ва опо­зи­ция са  би­ли ос­та­на­ли­те, ко­и­то ви­на­ги гла­су­ват без­проб­лем­но пред­ло­же­ни­я­та на кме­та.

През то­зи ман­дат влязох­ме в Ев­ро­пейския съ­юз. Там мес­тна­та по­ли­ти­ка има дру­ги из­ме­ре­ния. Няма осо­бе­на раз­ли­ка кой е на влас­т, кой в опо­зи­ция. Липсва ос­тро по­ли­ти­чес­ко про­ти­во­пос­та­вя­не, което е традиция при нас.

И в то­зи, и в след­ва­щия ман­дат СДС ще е опо­зи­ция на ко­руп­ци­я­та, ка­то и на ре­ше­ни­я­та, ко­и­то не са в ин­те­рес на хо­ра­та, ко­и­то не по­доб­ря­ват  жи­во­та им.

За­то­ва на­пъл­но пог­реш­но е схва­ща­не, че СДС би­л сла­ба опо­зи­ция.

Още не­що ин­те­рес­но­ ста­ва в Ло­веч. За­що те­зи, ко­и­то ни ата­ку­ват, не ата­ку­ват уп­рав­ля­ва­щи­те, как­то пра­вим ние?

За­що­то те всъщ­ност се бо­рят за на­ше­то мяс­то, мяс­то­то на опо­зи­ция.

Ние оба­че неви­на­ги ще сме опо­зи­ция. Стре­мим се да бъ­дем из­б­ра­ни за уп­рав­ля­ва­щи, за­що­то има­ме идеи и без­це­нен опит от вре­ме­то на пре­хо­да. За­що­то най-ус­пеш­ни­те кме­то­ве и Об­щин­с­ки съ­ве­ти в Бъл­га­рия са на СДС, на дяс­но­то уп­рав­ля­ние.

То­ва ня­ма как да бъ­де ос­по­ре­но.

Иван Арабджиев, СДС Ловеч

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.