Стачници погребаха образованието в Ловеч

Над 400 учители в Ловеч погребаха образованието във вторник

Стач­ка­та оп­ря в из­бо­ри­те, след ка­то ста­на яс­но, че учи­те­ли зап­лаш­ват да бой­ко­ти­рат учас­ти­е­то си в сек­ции. Съ­щев­ре­мен­но зам.-ми­нис­тъ­рът на фи­нан­си­те Лю­бо­мир Да­цов в сря­да сут­рин по БНР вър­на топ­ка­та към об­щи­ни­те. Са­мо 10% от учи­лищ­ни­те па­ри били пряко от ми­нис­терство­то. Ос­та­на­ли­те са в ръцете на кме­то­ве­те, тъй ка­то фи­нан­си­ра­не­то ста­ва на ба­за брой на уче­ни­ците. Те обаче оти­ват за ма­ло­мер­ни па­ра­лел­ки и раз­дут щат. Ни­кой не ис­ка да пра­ви ре­фор­ми пре­ди из­бо­ри­те.“Погребението”

Сле­до­ва­тел­но кол­ко­то по-­ма­лък ста­ва Ло­веч, тол­ко­ва по-­мал­ко па­ри ид­ват. Във втор­ник 400 ло­веш­ки­те учи­те­ли пог­ре­ба­ха сим­во­лич­но об­ра­зо­ва­ни­е­то.

Ло­веш­ки­те дет­ски гра­ди­ни “Зо­ра” и “Ра­дост” за­поч­ват ефек­тив­на­ без­сроч­на стач­ка от по­не­дел­ник, съ­об­щи съп­ред­се­да­те­лят на Един­ния ста­чен ко­ми­тет Пла­мен Хрис­тов. Об­що 10 учи­ли­ща стач­ку­ват ефек­тив­но в Ло­веч.

Днес, четвъртък, де­вет ав­то­бу­са от об­лас­тта тръг­ват за На­ци­о­нал­ния ми­тинг на учи­те­ли­те в Со­фия. Под нас­лов “Да од­ру­са­ме оре­ха” ло­веш­ки­те учи­те­ли по­ис­ка­ха вче­ра ос­тав­ка­та на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Пла­мен Оре­шар­ски. В пе­тък про­тес­ти­ра­щи­те ини­ци­и­рат ак­ция за съ­би­ра­не на кни­ги и дре­хи за де­ца от со­ци­ал­ни­те до­мо­ве.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.