Рекорден брой за кметове в селата на Ловешка община

Рекордните 131 кандидати се борят за кметско място в Ловешка община. Виж ги по-долу.

 

Алек­сан­д­ро­во – 7

Алек­сан­дър Кос­та­ди­нов Алек­сан­д­ров – БСП

Али Мю­мюн Мус­та­фа – ДПС

Иван Пан­чев Ива­нов – БСД

Или­а­на Въл­че­ва Ру­се­ва – Ата­ка

Ма­ри­е­та Ива­но­ва Ан­ге­ло­ва – БЗНС

Сер­гей Пет­ров Пен­чев – ДА ОДС

Ива­не­та Ми­ла­ди­но­ва Ди­мит­ро­ва – ОБТ

Ба­хо­ви­ца – 5

Пе­тър Ге­нов Пет­ров – БСП

Ивай­ло Спа­сов Ива­нов – КПБ

Цве­то­ми­ра Ива­но­ва Мар­ко­ва – Ини­ци­ат.к-т

Ста­нис­лав Мар­ков Стой­чев – Ата­ка

Ан­гел Бо­ри­сов Ан­ге­лов – ГЕРБ

Бъл­га­ре­не – 5

То­дор­ка Ди­мит­ро­ва Слав­че­ва – БСП

Ти­хо­мир Мин­ков То­до­ров – ССД, ЗП, ЗНС

Пла­мен Ке­ра­нов Ке­ра­нов – БСДП

Цве­то­зар Пен­ков Цо­нев – ГЕРБ

Да­ню Мин­ков Дан­ков – Ата­ка

Вла­ди­ня – 6

Еми­лия Да­мя­но­ва Ко­ле­ва – БСП

Ва­сил Ге­о­р­ги­ев Пет­ров – ГЕРБ

Ру­мен Ма­ри­нов Ни­ко­лов – Оте­чес­т­во

Кра­си­мир Ива­нов Ни­ков­с­ки – БСД

Ви­ли­ян Ди­мит­ров Ива­нов – Зе­ле­на Бъл­га­рия

Хрис­то Лю­бе­нов Сто­я­нов – ДА ОДС

Го­ран – 6

На­деж­да Кун­че­ва Пет­ро­ва – БСП

Пет­ко Ни­ко­лов Пет­ров – БСДП

Ве­лич­ко Пет­ров Па­раш­ке­вов – Всич­ки за Ло­веч

Мар­га­ри­та Ра­до­е­ва Нед­ко­ва – ГЕРБ

Мил­чо Ива­нов Пет­ров – КПБ

Ру­мя­на Цвет­ко­ва Не­дел­че­ва – Ата­ка

Де­ве­та­ки – 10

Дан­ка Хрис­то­ва Цвят­ко­ва – БЗНС

Ен­чо Ди­мит­ров Мо­я­нов – БСП

Дой­чо Ла­за­ров Дой­чев – ПД СД

Нен­ко Пет­ков Хрис­тов – Всич­ки за Ло­веч

Сте­ла Ге­о­р­ги­е­ва Ва­си­ле­ва – ГЕРБ

Ген­ка Съ­бе­ва Бо­че­ва – Оте­чес­т­во

Ге­о­р­ги Съб­чев Съб­чев – ССД, ЗП, ЗНС

Стан­чо Ма­ри­нов Стан­чев – КПБ

Да­мян Ива­нов Не­дял­ков – НДСВ

Цо­ньо Цо­нев Ва­си­лев – ДБТ

Дой­рен­ци – 6

Ма­ри­а­на Ди­че­ва Хи­то­ва – БСП

То­дор Ге­о­р­ги­ев Го­ра­нов – Ини­ци­ат. к-т

Пав­лин­ка Доб­ре­ва Бо­те­ва – Оте­чес­т­во

Ста­нис­лав Кос­тан­ти­нов Пет­ров – ГЕРБ

Иван­ка Ла­за­ро­ва Ла­за­ро­ва – ССД, ЗП, ЗНС

Ве­се­лин Три­фо­нов Ве­лев – Ев­ро­ро­ма

Дре­нов – 7

Ни­ко­ла Вър­ба­нов То­до­ров – БСП

Ма­рин Цве­та­нов Ма­ри­нов – ПБСД

Пла­мен Де­я­нов Пет­ров – ССД, ЗП, ЗНС

Стра­хил То­до­ров Вин­чев – КПБ

Ве­лич­ко Пен­ков Пет­ков – БЗНС

Дра­го­мир Ди­мит­ров Пав­лов – РЗС

Га­ля Нач­ко­ва Въ­ле­ва – ДА ОДС

Йог­лав – 5

Цен­ка Хрис­то­ва Дой­че­ва – БСП

Ки­рил Ата­на­сов Зан­ков – ВМРО-БНД

Иво Сто­я­нов Въ­лев – БСД

Ки­ро Хрис­тов Ки­ров – РЗС

Ди­мо До­чев Ива­нов – ОБТ

Ка­за­че­во – 2

Иван Ди­мит­ров Ди­ков – БСП

Стан­ка Па­но­ва Ра­че­ва – БД НИЕ

Кък­ри­на – 6

Нед­ка Ива­но­ва Или­е­ва – БСП

Ни­ко­ла Тон­чев Ива­нов – Ини­ци­ат. к-т

Ни­ко­ла Пет­ков Ся­ров – ССД, ЗП, ЗНС

Иван Хрис­тов Ива­нов – Ата­ка

Пен­ка Цо­ко­ва Па­ше­ва – ДА ОДС

Сто­ян Ган­чев Сто­я­нов – ОБТ

Ли­сец – 9

Хрис­то Ва­си­лев ми­нов­с­ки – БСД

Кън­чо До­чев Ге­о­р­ги­ев – БСП

Пла­мен Ива­нов Вър­ба­нов­с­ки – Ини­ци­ат. к-т

Слав­ко Или­ев Слав­чев – ССД, ЗП, ЗНС

Нен­чо Пет­ров Ко­лев – Ата­ка

Цен­ка Ни­ко­ло­ва Ива­но­ва – БЗНС

Ге­о­р­ги Цан­ков Ка­ра­ми­шев – Ини­ци­ат. к-т

Иво Альо­шев Ива­нов – Ев­ро­ро­ма

Пан­чо Ди­мит­ров Ма­рин­чев­с­ки – ОБТ

Ма­ли­но­во – 7

Ха­сан Ах­ме­дов Ка­ра­а­ли – ДПС

Доб­ри­на Да­на­и­ло­ва Ан­д­ре­е­ва – БСП

Алей­дин Юсе­и­нов Ка­ра­джов – ССД, ЗП, ЗНС

Дан­чо Пет­ров Доб­рев – ПБСД

Мил­ка Мин­ко­ва Ан­ге­ло­ва – БСД

Здрав­ко Ге­о­р­ги­ев Ди­мов – БД НИЕ

Те­о­дор Ива­нов Ива­нов – Ата­ка

Пре­ся­ка – 8

Ста­ни­мир Хрис­тов Сто­я­нов – БСП

Алек­сан­дър Ан­ге­лов Ан­ге­лов – ССД, ЗП, ЗНС

Стеф­ка Ва­си­ле­ва Сто­я­но­ва – ГЕРБ

Пен­ко Ива­нов Въ­лев – БСД

Иван То­тев Ива­нов – Зе­ле­на Бъл­га­рия

Еню Ни­ко­лов Пет­ков – КПБ

Сто­ян Ива­нов Сто­я­нов – БЗНС

Алек­сан­дър Нед­ков Ива­нов – ДА ОДС

Ра­дю­ве­не – 10

Йор­дан Ва­си­лев Мир­чев – БСП

Сто­ян Слав­чев Сто­я­нов – ССД, ЗП, ЗНС

Ме­то­дий Юли­я­нов Ха­джи­ев – ДПС

Пет­ко Хрис­тов Пет­ков – БСДП

Кон­с­тан­тин Ва­си­лев Ко­сев – ВМРО-БНД

Въл­чо Ва­си­лев Въл­ко­ви­чин – ГЕРБ

Сем­ко Ма­ри­нов Га­нев – БСД

Сте­фан Ге­тов Сте­фа­нов – Ата­ка

Га­ля Пет­ко­ва Пет­ро­ва – РЗС

Ге­о­р­ги Пет­ров Вят­ров – ДА ОДС

Ско­бе­ле­во – 8

Иван Кос­та­ди­нов Кос­та­ди­нов – ПД СД

Ди­ми­тър Ва­си­лев Доб­рев – БСП

Ди­ми­тър Ма­ри­нов Ма­ри­нов – Ини­ци­ат. к-т

Бе­ню Ва­си­лев Дрен­с­ки – ГЕРБ

Ми­лян­ка Ла­за­ро­ва Пет­ко­ва – БСД

Бой­ко Пет­ров Ган­чев – РЗС

Бо­рис Да­на­и­лов То­мов – Ев­ро­ро­ма

Илин­ка Сто­я­но­ва Дюл­ге­ро­ва – ОБТ

Сла­вя­ни – 8

Иван Пе­лов Лиш­ков – Ини­ци­ат. к-т

Зо­ран Асе­нов Ива­нов – ДПС

Ан­тон Ге­о­р­ги­ев Рай­чев – Ини­ци­ат. к-т

Ни­ко­лай Цан­ков Ни­ко­лов – Ини­ци­ат. к-т

Га­ли­на Пет­ро­ва Гън­че­ва – ПБСД

Доб­ро­мир Ге­о­р­ги­ев Ди­мит­ров – Ата­ка

Мар­ко пет­ков Ива­нов – БЗНС

Иван Ла­за­ров Пей­ков – РЗС

Сла­ти­на – 5

Ва­ня Ва­си­ле­ва Сто­я­но­ва – БСП

Соф­ро­ни Ге­тов Соф­ро­ни­ев – ГЕРБ

Ва­ля Зла­та­но­ва ни­ко­ло­ва – ССД, ЗП, ЗНС

Дра­го­мир Ге­о­р­ги­ев Не­дел­чев – БСД

Ва­лен­тин Ива­нов Въл­чев – БЗНС

Смо­чан – 2

Юлия Ди­мит­ро­ва Нес­то­ро­ва – БСП

Стеф­ка Ва­си­ле­ва Ба­и­ро­ва – БЗНС

Ума­рев­ци – 5

Хрис­то Пет­ков Хрис­тов – БСП

Иван Ма­ри­нов Ива­но­ва – БСДП

Ан­ка Спа­со­ва Би­ко­ва – ГЕРБ

Стой­ка Ва­си­лев Стой­ков – Ата­ка

То­шо Ста­нев Ге­о­р­ги­ев – ОБТ

Хле­ве­не – 5

Ла­чо Ми­тев Йор­да­нов – БСП

Ани Ал­ди­но­ва Узу­но­ва – ДПС

Тот­ка Пен­ко­ва Сто­я­но­ва – Ини­ци­ат. к-т

Сте­фан Или­ев Ива­нов – БСДП

Та­тян­ка То­до­ро­ва Кон­с­тан­ти­но­ва – ССД, ЗП, ЗНС

Чав­дар­ци – 6

То­дор Кру­мов Лин­ков – КПБ

Здрав­ко Ди­мов Не­дел­чев – БСП

Цве­тан Ца­нев Цвят­ков – НДСВ

Хрис­то Ата­на­сов Хрис­тов – ПД СД

Цве­те­ли­на Мар­ко­ва Стан­че­ва – Оте­чес­т­во

Илия Пет­ров Сто­я­нов – БЗНС

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.