Прогноза за Ловеч: Изненада от ГЕРБ или Атака

Спо­ред про­уч­ва­не в сайта на “Фокус”  кан­ди­да­тът от БСП в

Ло­веч

Мин­чо Ка­зан­джи­ев е на ед­на ръ­ка раз­с­то­я­ние и пред кан­ди­дат-кме­та на “Ата­ка” Ки­рил Гум­не­ров и пред кан­ди­да­та от ГЕРБ Ана­то­лий Йор­да­нов. НД­СВ под­к­ре­пи БСП, а ДПС от­тег­ли кан­ди­да­та си. Ба­ло­таж с един си­гу­рен учас­т­ник – се­гаш­ни­ят кмет. Из­не­на­ди­те мо­же да дой­дат от ГЕРБ и “Ата­ка”.

През 2003 г. Мин­чо Ка­зан­джи­ев спе­че­ли на вто­ри тур с 57 % сре­щу кан­ди­да­та на “Обе­ди­нен блок на тру­да” – Бо­го­мил Ка­ра­джов (42 %).

Ап­рил­ци

БСП из­диг­на до­се­гаш­ни­я кмет Иван Пи­ров. През 2003 г. на вто­рия тур на мес­т­ни­те из­бо­ри Иван Пи­ров пе­че­ли  с 1125 гла­са. Кан­ди­да­тът на СДС има­ше 924 гла­са –  201 гла­са в пол­за на Пи­ров. Ба­ло­таж и на те­зи из­бо­ри.

Лет­ни­ца

Се­гаш­ни­ят Кра­си­мир Джо­нев през 2003 г. спе­че­ли на пър­ви тур. Той бе под­кре­пен от Ко­а­ли­ция “Бъ­де­ще за Лет­ни­ца” и по­лу­чи 1572 гла­са, ко­е­то е 62.06%. Раз­ли­ка­та меж­ду пър­ви­те два­ма е 1009 гла­са. Вто­ри е То­дор Ди­мит­ров То­до­ров, из­диг­нат от Дви­же­ние за пра­ва и сво­бо­ди – с 563 гла­са или 22.23%.

Лу­ко­вит

В Лу­ко­вит си­ту­а­ци­я­та е ин­те­рес­на – БСП под­кре­пи опо­нен­та си от 2003 г. Се­гаш­ни­ят Пе­тър Нин­чев по­лу­чи до­ве­ри­е­то на со­ци­а­лис­ти­те в ко­а­ли­ция с БСД. Прог­но­за­та е той да пов­то­ри ус­пе­ха си.

Тетевен

До­се­гаш­ни­ят кмет на Те­те­вен Цец­ка Ди­мит­ро­ва от­но­во е под­кре­пена от БСП. Най-се­ри­оз­ни опо­нен­ти са дес­ни­ца­та и ГЕРБ.

О­чак­ва се Ди­мит­ро­ва да пов­то­ри ус­пе­ха си.

През 2003 г. на вто­рия тур Цец­ка Ди­мит­ро­ва пе­че­ли 8337 гла­са или 67.31 %. Сви­лен Ал­ди­нов Ру­си­нов пе­че­ли 4049 гла­са или 32.69 %. Раз­ли­ка­та е 4288 гла­са.

Троян

Кме­тът на Тро­ян Ди­лян Ен­кин е кан­ди­дат за чет­вър­ти ман­дат. Очак­ва се мно­го ин­те­рес­на раз­връз­ка меж­ду Ди­лян Ен­кин и кан­ди­да­та на ГЕРБ. Из­би­ра­те­ли­те на БСП ще бъ­дат раз­дво­е­ни меж­ду две­те кан­ди­да­ту­ри.

През 2003 г. Ди­лян Ен­кин спе­че­ли още на пър­ви тур мес­тни­те из­бо­ри. Той бе из­диг­нат от Ко­а­ли­ция БСП, Пар­тия БЗС “Ал. Стам­бо­лийски” 1899, ОБТ и Пар­тия БСД. За не­го гла­су­ва­ха 7016 ду­ши или 57.43%. Вто­ри е кан­ди­да­тът на Съ­юз на Де­мок­ра­тич­ни­те Си­ли – Въл­чо Ни­ко­лов Въл­чев по­лу­чил 1412 гла­са или 11.56%.

Угърчин

В Угър­чин през 2003 г. на вто­рия тур на мес­тни­те из­бо­ри на 2 но­ем­ври печели не­за­ви­си­мият Ва­лен­тин Стай­ков Въл­чев с 2512 гла­са (63.87%). Вто­ри е кан­ди­да­тът на БСП Цвят­ко Хрис­тов Рай­ков -1421 гла­са, или 36.13%. Раз­ли­ка­та е 1091 гла­са.

На се­гаш­ни­те из­бо­ри БСП из­диг­на Бо­рис Ба­лев­ски.

Ябланица

В Яб­ла­ни­ца през 2003 г. на вто­рия тур из­бо­ри­те се пе­че­лят от Ру­мен Ла­за­ров Пет­ров, 2067 гла­са или 55.62 %. Ва­лен­ти­на Ни­ко­ла­е­ва Зла­та­но­ва съ­би­ра 1649 гла­са или 44.38 %. Раз­ли­ка­та е 418 гла­са.

Се­га со­ци­а­лис­ти­те из­диг­на­ха Иван Ца­ков – бивш ди­рек­тор на Ци­мен­то­вия за­вод.

В об­ласт Ло­веч са­мо в об­щи­на Тро­ян из­бра­ха кмет на пър­ви тур.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.