Общината в Ловеч се дърпа на съда

За по­ре­ден път об­щи­на Ло­веч не пред­ста­ви ис­ка­ни от съ­ди­я­та до­ку­мен­ти по адм. де­ло № 138/ 2007 г. по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция. То­ва ста­на на вто­ро­то съ­деб­но за­се­да­ние на 2 ок­том­ври при съ­ди­я­та Ди­мит­ри­на Пав­ло­ва в Ад­ми­нис­тра­тив­ния съд в Ло­веч.

Де­ло­то е по жал­ба на глав­ния ре­дак­тор на НГ Цве­тан То­до­ров. Ис­ка се ин­фор­ма­ция от кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев как е раз­пре­де­лял па­ри­те за обя­ви и рек­ла­ма в мес­тни­те и цен­трал­ни­те ме­дии.

Съ­дът ис­ка­ше удос­то­ве­ре­ния за ак­ту­ал­но със­то­я­ние на тър­гов­ци­те, с ко­и­то об­щи­на­та кон­так­ту­ва. Има раз­ли­чия и не­съ­об­раз­ност в пред­ста­ве­ни­те от об­щи­на­та до­ку­мен­ти, по­я­ви се още един тър­го­вец. Юрис­тът на об­щи­на­та Хрис­то Ива­нов  се оп­рав­да , че в об­щи­на­та не му да­ват ин­фор­ма­ция. Хрис­то Ива­нов още твър­ди, че то­ва не му е за­дъл­же­ние. Ни­то пък би­ло не­го­во за­дъл­же­ние да го­ни съ­ди­и­те от Ок­ръ­жен съд по за­ли­те за удос­то­ве­ре­ния. За­то­ва не бил спа­зил сро­ка.

Съ­дът оба­че на­ми­ра, че от­вет­ни­кът по жал­ба­та е стра­на по де­ло­то и пред­став­ля­ва кме­та. С не­из­пъл­не­ни­е­то на оп­ре­де­ле­ни­е­то на съ­да от 18 сеп­тем­ври т. г. се при­чи­ня­ва от­ла­га­не на де­ло­то и след­ва да бъ­де на­ло­же­на сан­кция.

Ад­во­ка­тът на НГ Алек­сан­дър Ка­шъ­мов по­ис­ка от съ­да да на­ло­жи сан­кция на от­вет­ни­ка и да по­е­ме раз­нос­ки­те по за­се­да­ни­е­то, тъй ка­то ви­на­та му е оче­вид­на.

За след­ва­що­то за­се­да­ние на 30 ок­том­ври съ­дът за­дъл­жи кме­тът да пред­ста­ви до­ку­мен­ти – до­го­во­ри, пла­теж­ни, фак­ту­ри, от ко­и­то да мо­гат да се иден­ти­фи­ци­рат тре­ти­те за­ин­те­ре­со­ва­ни ли­ца. До­се­га все­ки път из­ник­ват но­ви ли­ца. То­ва да­де ос­но­ва­ние на НГ да твър­ди, че об­щи­на­та не знае на ко­го е пла­ща­ла.

Ка­то тре­ти ли­ца об­щи­на­та е по­со­чи­ла ЕТ “Ес­пе­ра- Сев­да­ли­на Ко­ла­ро­ва”, “Ка­рис груп” ООД, ЕТ “Зет­ра-Пет­ко Чер­нев” и ЕТ “Ло­веч-прес – Йов­ко Из­вор­ски – Ми­рос­лав Или­ев”. Всич­ки­те са ре­дов­но при­зо­ва­ни, но не се явя­ват в съ­да. С пис­ма те оба­че ка­те­го­рич­но от­каз­ват да се раз­крие кол­ко па­ри са по­лу­чи­ли.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.