Касиел Ноа Ашер: Скандално е да си талантлив

КасиелКасиел Ноа Ашер в Ловеч на Дните на младата режисура 2007

Блиц преди награждаването

Скан­дал­на ак­три­са ли си?

А­ко скан­дал­но­то е да се та­лан­тлив, зна­чи съм скан­дал­на. У нас без­да­ри­е­то е би­ти­е­то ни.

Смя­на­та на име­то от Де­са Кра­со­ва на Ка­си­ел?

То­ва е въп­рос на из­бор. Го­ди­ни на­ред ме за­ни­ма­ват с та­зи глу­пост… Та­ка се чувствам по-­доб­ре.

Най-го­ля­ма­та аван­тю­ра?

Де­те­то ми. Още се уча да бъ­да май­ка.

Къ­де е гра­ни­ца­та меж­ду ак­тьо­ра и пуб­ли­ка­та?

Гра­ни­ца­та пос­та­вят са­ми­те хо­ра, ко­и­то пра­вят те­а­тър, но не би тряб­ва­ло да има. Из­кус­тво­то тряб­ва да е ка­то при­лив­на въл­на, ко­я­то про­ме­ня зри­те­ля.

Лю­би­ми ре­жисьо­ри?

В те­а­тъ­ра – Ро­мео Кас­те­лу­чи, Ро­бър­т У­ил­сън, ран­ни­ят Ана­то­лий Ва­си­лев, у нас Иван Ста­нев и Те­ди Мос­ков. В ки­но­то Ан­то­ни­о­ни, Ко­по­ла с “А­по­ка­лип­сис се­га”, въ­об­ще се­ри­оз­но­то ки­но от 30-те до сре­да­та на 80-те. За­що­то об­ра­зо­ва.

Че­теш ли ве­чер?

Ве­че ряд­ко, с из­клю­че­ние на по­е­зия и тек­сто­ве за те­а­тър.

Зо­дия?

Скор­пи­он.

Ще дой­деш ли пак в Ло­веч?

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.