Кой подкрепя Минчо Казанджиев през 2007?

Граждански комитет

Ние му се до­ве­ря­ва­ме и го под­к­ре­пя­ме, за да ос­та­не Ло­веч в доб­ри ръ­це.

Ан­гел Га­тев Въл­чев – аг­ро­ном

инж. Асен Ми­тев Тон­чев – из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Сто­пан­с­ка ка­ма­ра – Ло­веч

Бо­ян Асе­нов Бо­я­нов – ди­рек­тор на РУ­СО – Ло­веч

Ва­лен­тин Ни­ко­лов Узу­нов – ху­дож­ник

д-р Ве­лис­лав Све­тос­ла­вов Си­ме­о­нов – сто­ма­то­лог

Ве­се­лин Бо­тев Въ­тев – пред­се­да­тел на ВК “Един­с­т­во” – с. Ба­хо­ви­ца

ген. Геор­ги Ива­нов Ива­нов – пър­ви бъл­гар­с­ки кос­мо­навт, по­че­тен граж­да­нин на Ло­веч

Ден­чо Ни­ко­лов Ней­ков – спор­тен де­я­тел

Ев­ге­ни Пла­ме­нов Ми­тев – сто­пан­с­ки юрист

Елен­ко Сто­я­нов На­чев – учи­тел, пред­се­да­тел на сек­ция на МЕН­СА

Еми­лия Пет­ко­ва Нен­че­ва – пом.- ди­рек­тор ПГМЕТ – Ло­веч, ини­ци­а­тор на граж­дан­с­кия ко­ми­тет

доц. д-р Здрав­ко Йор­да­нов Ла­за­ров – сър­деч­но-съ­дов хе­рург, УБ “Ло­зе­нец” – Со­фия

Иван Хрис­тов Ива­нов – гл. ек­с­перт Об­ласт Ло­веч към ДАМС

Иве­лин То­до­ров Йон­чев – ав­то­мо­би­лен със­те­за­тел

д-р Иво Пет­ров Пет­ра­ки­ев – ле­кар-ор­ди­на­тор, АГ-от­де­ле­ние МБАЛ-Ло­веч

отец Кън­чо Ка­ба­дийс­ки – пред­с­то­я­тел на ка­тед­ра­лен храм “Све­та Тро­и­ца” – Ло­веч

Ла­зар Дон­чев Пет­ров – уп­ра­ви­тел “Тек­сим­банк” АД – Ло­веч

ст.н.с. д-р Лъ­че­зар Ге­о­р­ги­ев Фи­ли­пов – фи­зик, зам.-ди­рек­тор на Ин­с­ти­ту­та за кос­ми­чес­ки из­с­лед­ва­ния – БАН

Ма­рия Ва­си­ле­ва Пет­ро­ва – пе­ви­ца

Ми­лен Ла­лев Ма­ри­нов – пред­се­да­тел Сдру­же­ние “Еко­ло­ги­чес­ко дру­жес­т­во “Ми­ле­ни­ум”

Мил­ко Крал­с­ки – пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по ак­ро­ба­ти­чен ро­кен­д­рол

д-р Ми­ха­ил Ки­ров – на­чал­ник ПФО-МБАЛ

Мла­ден Ди­мит­ров Ди­мит­ров – уп­ра­ви­тел на фир­ма

Ни­ко­лай Ден­чев Ни­ко­лов – пред­се­да­тел Об­лас­тен съ­вет на БФС – Ло­веч

Ог­не­мир Ни­ко­лов Ха­джи­ев – ме­ха­ник, ТУ СБА – Ло­веч

Пен­ка Ста­ме­но­ва Пет­ко­ва – сек­ре­тар Чи­та­ли­ще “На­у­ка” – Ло­веч

Пен­ко Ца­чев Пен­ков – уп­ра­ви­тел “ЗS Сот – Ло­веч” ООД

д-р Пе­по Ко­лев Не­шев – ле­кар, очен спе­ци­а­лист

Пла­мен Пет­ков Пет­ров – биз­нес­мен, уп­ра­ви­тел “Ин­вест” ООД

Пла­мен Цве­та­нов Лин­ков – тре­ньор ДЮШ ПФК “Ли­текс”

Спас До­чев Цвет­ков – скул­п­тор, ди­рек­тор Ху­до­жес­т­ве­на га­ле­рия – Ло­веч

Сто­ян Ге­о­р­ги­ев Сто­я­нов – ак­тьор, Дра­ма­ти­чен те­а­тър – Ло­веч

Те­о­фан Не­нов Со­ке­ров – ху­дож­ник, по­че­тен граж­да­нин на Ло­веч

Ти­хо­мир Ива­нов Бе­нев – из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор МБАЛ – Ло­веч

д-р Цен­ко Мин­ков Цвет­ков­с­ки – ле­кар-кар­ди­о­лог

 

 

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.