Касиел Ноа Ашер взриви Ловешкия фест, предлагат обсада

Касиел Ноа АшерКасиел Ноа Ашер разговаря с ловешкия актьор Стоян Георгиев.

Актрисата Касиел Ноа Ашер взриви феста на младите режисьори в сряда вечер, когато по време на дискусията разказа какви са били условията й на работа в Младежкия театър. Мнозина от присъстващите млади режисьори като Валерий Пърликов, потвърдиха изключителните трудности за работа у нас, както и липсващата роля на министерството на културата. Тодор Карастоянов от екипа на Касиел дори предложи веднага да се тръгне към София и да се обсади министерството на Стефан Данаилов.Стигна се до автоколона, но към квартал „Вароша“. Все пак това бе първата по-сериозна дискусия в Ловеч, където преди години кръстосваха шпаги младите тогава режисьори-бунтари Иван Станев и Бойко Богданов.

В сря­да, трети ден от феста на младите режисьори в Ловеч, се иг­ра скан­дал­ния спектакъл ”Ни­що по-­ху­ба­во“ на Мла­ден Алек­си­ев с още по-нашумялата Ка­си­ел Ноа Ашер. Ак­три­са­та пожъна невероятен успех сред публиката, за сцена бе избран един от „ръкавите“ на театъра в Ловеч.

След това Касиел говори за нейните героини, които са като „влюбени животни“ и каза, че мечтае за театър, в който да падат границите. От времето на Иван Станев преди 23 години тук не бяха се чували толкова радикални идеи.

С мо­но­лог на учи­тел зад ре­шет­ки, кой­то счи­та уче­ни­ци­те си за жи­вот­ни в зо­о­парк, тръг­на Фестивалът “Мла­ди­те в те­а­тъ­ра” в още в по­не­дел­ник в Ло­веч. Зна­еш ли как­ва е на­ша­та цел в учи­ли­ще – да скитат по-­мал­ко без­ра­бот­ни по ули­ци­те. То­ва бе ед­но от мно­го­то гор­чи­ви проз­ре­ния на дас­ка­ла. Спек­та­къ­лът проз­ву­ча ка­то жес­то­ко ехо на учи­тел­ски­те про­тес­ти, ко­и­то цял ден за­ли­ва­ха Ло­веч и до­ри прек­ро­и­ха прог­ра­ма­та на пре­зи­ден­та Ге­ор­ги Пър­ва­нов (виж пър­ва стра­ни­ца).

За пър­ви път оба­че ще се раз­да­ват наг­ра­ди, ка­за ди­рек­то­рът Ва­сил Ва­си­лев.То­зи път на феста гос­ту­ват пре­дим­но из­вън­сто­лич­ни заг­ла­вия. Мо­нос­пек­та­къ­лът
“У­чи­тел” наДра­ма­ти­чен те­а­тър “Гео Ми­лев” – Ста­ра За­го­ра, е де­ло на ре­жисьо­раАлек­сан­дър Съ­бев с учас­ти­е­то на Кон­стан­тин Ико­но­мов. Ма­кар и пла­хо в пър­ви­те ми­ну­ти, по-­къс­но мла­ди­ят ак­тьор стъ­пи здра­во на сце­на­та и зав­ла­дя пуб­ли­ка­та, пре­дим­но уче­ни­ци.

Пред­ви­де­ни­ят за втор­ник спек­та­къл, спо­ред ня­кои най-доб­ри­ят от се­лек­ци­я­та – “Ме­дея” на ТР “Сфу­ма­то” – от­пад­на. Вмес­то не­го се иг­ра “Плей­бек” на Ели­ца Ма­те­е­ва на Ло­веш­кия те­а­тър. Ди­а­на Лю­бе­но­ва из­пъл­ни фан­том­на­та ге­ро­и­ня­ на Педро Ал­мо­до­вар „световния секссимвол“ Па­ти Ди­фу­за със си­ла и страст.Празниците продължаватдо 8 октомври.


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.